Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


5.3. оцінка економічної ефективності інвестицій та інвестиційних проектів

 

Показники оцінки ефективності інвестиційного проекту

 

Чистий приведений доход

ЧПД = ЧГП ІС,

де ЧПД — сума чистого приведеного доходу за інвестиційним проектом; ЧГП — сума чистого грошового потоку; ІС — сума інвестованих коштів для здійс­нення проекту.

Інвестиційний проект вважається ефектив­ним і доцільним, якщо показник ЧПД > 1

 

 

 

Індекс

ІД = ЧГП : ІС,

де ІД — індекс доходності за інвестиційним проектом.

До реалізації може бути взятий проект, коли

ІД > 1

 

Подпись:

 

СО = ІС : ЧГПп,

де СО — період окупності вкладених коштів за інвестиційним проектом; ЧГПп середня сума грошового проекту в теперішній вартості в періоді (за коротко­строкових вкладень цей період береться як один місяць, а за довгостроковий — як один рік).

 

""ЦІЇ""

[ги

ВПД = п         1,

V 1С

 

де ВНД — внутрішня норма доходності за

інвестиційним проектом;

п — число періодів дисконтування.

 

5.3. Запитання для самоконтролю

Наведіть сутнісну характеристику інвестицій.

За якими ознаками класифікують інвестиції? Охарактери­зуйте їх основні види.

Наведіть визначення структури інвестицій та охарактери­зуйте її основні види.

Охарактеризуйте методи визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві.

Як визначається ефективність виробничих інвестицій в умовах ринкових відносин?

З якою метою застосовують ставку дисконту (капіталізації)?

Які чинники впливають на підвищення ефективності вико­ристання інвестицій?

Охарактеризуйте методи визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві.

Як визначається ефективність виробничих інвестицій в умовах ринкових відносин?

 

З якою метою застосовують ставку дисконту (капіталі­зації)?

Які чинники впливають на підвищення ефективності вико­ристання інвестицій?

 

5.4. Тестовий контроль для перевірки знань

 

1. Під інвестиціями розуміють:

а)         довгострокові вкладення коштів, майнових та інтелектуаль- них цінностей у підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку або соціального ефекту;

б)         витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресу- рсів з метою отримання доходу;

в)         короткострокові вкладення коштів поза межами підприємс- тва в об'єкти підприємницької діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;

г)         довгострокові вкладення в межах підприємства з метою створення нових та модернізації існуючих виробничих потужно- стей, освоєння нових технологій та техніки з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;

д)         усі відповіді неправильні.

За характером участі в інвестуванні виділяють наступні види інвестицій:

а)         прямі та непрямі;

б)         прямі та загальні;

в)         обмежені та необмежені;

г)         реальні та фінансові;

д)         усі відповіді неправильні.

За об'єктом вкладення коштів виділяють наступні види ін­вестицій:

а)         реальні та нереальні;

б)         обмежені та фінансові;

в)         реальні та фінансові;

г)         фінансові та матеріальні.

За періодом інвестування виділяють наступні види інвес­тицій:

а)         поточні та перспективні;

б)         короткострокові та довгострокові;

в)         термінові та нетермінові.

Залежно від того, хто виступає інвестором, інвестиції по­діляють на:

а)         прямі та портфельні;

б)         власні та позикові;

в)         внутрішні та іноземні;

г)         державні та приватні.

Вкладення капіталу в різні сфери та галузі народного госпо­дарства з метою оновлення існуючих і створення нових благ — це:

а)         реальні інвестиції;

б)         виробничі інвестиції;

в)         капітальні вкладення;

в)         правильні відповіді «а» і «в»;

г)         усі відповіді правильні.

Фінансовими називають інвестиції:

а)         які фінансуються за рахунок фінансових коштів підприємства;

б)         які використовуються для придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів;

в)         направлені на вдосконалення активної частини основних фондів;

г)         вкладені у нематеріальні активи підприємства.

Реальні інвестиції — це:

а)         грошові кошти, які спрямовані на просте та розширене відтворення основних фондів та об'єктів соціальної інфраструк- тури;

б)         витрати матеріальних, трудових та грошових ресурсів, які спрямовані на відтворення основних фондів та іх приріст;

в)         приріст основних фондів;

г)         витрати матеріальних ресурсів, які спрямовані на відтво- рення основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури.

Відтворювальна структура капітальних вкладень характе­ризує:

а)         розподіл капіталовкладень за галузями та видами виробни- цтва;

б)         співвідношення довгострокових витрат на просте та розши- рене відтворення основних фондів;

в)         співвідношення між основними складовими частинами ка- пітальних вкладень.

 

10.       До складу капітальних вкладень не входять витрати на:

а)         будівельно-монтажні роботи;

б)         придбання усіх видів обладнання;

в)         проектно-пошукову діяльність;

г)         придбання товарів та сировини;

д)         усі перераховані елементи входять до складу капітальних вкладень.

 

11.       Обчислення необхідного обсягу капіталовкладень зале- жить від:

а)         виду інвестицій;

б)         структури капітальних вкладень;

в)         економічної ситуації на ринку.

 

12.       До узагальнюючих показників економічної ефективності капіталовкладень не відноситься:

а)         період окупності;

б)         питомі капіталовкладення;

в)         капіталомісткість;

г)         тривалість інвестиційного циклу.

Період окупності інвестицій характеризує:

а)         ступінь покриття поточних зобов'язань за рахунок поточ- них активів;

б)         рівень дохідності інвестицій;

в)         термін, за який інвестиції повністю окупаються;

г)         правильні відповіді «а», «в»;

д)         усі відповіді неправильні.

Дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестова­них коштів, називається:

а)         внутрішньою нормою дохідності;

б)         дисконтною ставкою проекту;

в)         середньою депозитною ставкою;

г)         нормою дохідності інвестицій з урахуванням рівня інфляції

та ризику.

Найкращим з економічної точки зору є інвестиційний про­ект із:

а)         найменшими зведеними витратами;

б)         найбільшими зведеними витратами;

в)         однаковими зведеними витратами;

г)         усе залежить від особливостей конкретного підприємства.

Розмір грошового потоку за реальними інвестиціями ви­значається як:

а)         сума валового прибутку та амортизаційних відрахувань від вартості матеріальних активів підприємства;

б)         різниця між теперішньою вартістю грошових потоків і роз- міром прибутку, який виплачується інвестору;

в)         розмір доходу, який планує одержати інвестор;

г)         сума чистого прибутку та амортизаційних відрахувань;

д)         всі відповіді неправильні.

Реальна вартість проекту капітальних вкладень з ураху­ванням результатів від продажу діючого устаткування та по­датків має назву:

а)         початкові інвестиції;

б)         грошовий потік;

в)         зведені витрати;

г)         питомі капітальні вкладення.

Чистий приведений дохід визначається як:

а)         сума інвестованих коштів і приведеного до майбутньої вар- тості грошового потоку;

б)         різниця між сумою інвестованих коштів та приведеним до теперішньої вартості грошовим потоком;

в)         різниця між приведеним до теперішньої вартості грошовим потоком і сумою інвестованих коштів;

г)         різниця між отриманим доходом і сумою інвестованих коштів.

Інвестиційний проект є економічно ефективним, якщо ін­декс дохідності інвестицій:

а)         дорівнює 0;

б)         більше 0, але менше 1;

в)         дорівнює 1;

г)         більше 1.

 

5.5. Задачі для розв'язання

5.5.1. Основні формули для розв 'язання зада ч

 

Показник

Формула

Умовні позначення

1

2

3

Необхідний для простого відтво­рення основних фондів обсяг ка­піталовкладень

КВ = £ Ці х Ni + C A

Ці — повна вартість прид­бання нових основних фондів на заміну застарілим Мі — кількість основних фондів і-го виду, яку необхідно придбати п — кількість необхідних ви­дів основних фондів С — загальна сума витрат на ремонт і технічне обслугову­вання наявних основних фон­дів підприємства А — загальний амортизацій­ний фонд підприємства

Необхідна серед­ньорічна величи­на виробничої потужності

Pj

N = —

k

Р) — величина попиту на у'-й вид продукції

к — коефіцієнт використання потужності

Величина серед­ньорічної вироб­ничої потужності, якої не вистачає для задоволення ринкового попиту на продукцію

AN = N N6

Мб — базова виробнича по­тужність підприємства

Показник

Формула

Умовні позначення

1

2

3

Абсолютна вели­чина необхідного додаткового вве­дення в дію виро­бничої потужнос­ті підприємства

ЛНабс =         

к'

к' — коефіцієнт перерахунку середньорічного приросту ви­робничої потужності в абсо­лютний

Загальна сума не­обхідних капіта­ловкладень, ви­значена на основі питомих капіта­льних витрат на одиницю прирос­ту виробничої по­тужності

КВ1 = Скв хЛНабс

Скв — питомі капітальні ви­трати на одиницю приросту виробничої потужності

Економічна ефек­тивність капіта­ловкладень у на­родне господар­ство

ДНВП

Енг = 

КВнг

АНВП — приріст національ­ного валового продукту краї­ни в результаті вкладення ка­піталу у сферу матеріального виробництва (КВнг)

Економічна ефек­тивність капіта­ловкладень у га­лузь економіки

ДП

Ег =    

КВг

АП — приріст річного прибу­тку по галузі економіки в ре­зультаті вкладення капіталу в її розвиток, будівництва об'єктів виробничого призна­чення — КВг

Економічна ефек­тивність капіта­ловкладень підп­риємства

ДПб

Еп =    або

КВп

П

Еп =   

КВп

де АПб — приріст балансово­го прибутку підприємства внаслідок вкладення в його розвиток певного капіталу — КВп

П — загальна сума прибутку для новостворювальних об'єктів

Відносна (порів­няльна) ефекти­вність реальних інвестицій

ЗВ = Сі + ЕнКВі -тіп

ЗВ — зведені витрати Сі — поточні витрати (собі­вартість) за і-м проектним ва­ріантом

Ен — нормативний коефіці­єнт економічної ефективності КВі — капіталовкладення за і-м проектом

 

Задача 5.1

Визначити загальну суму капіталовкладень у підприємство, якщо його базова виробнича потужність дорівнює 10 тис. оди­ниць за рік, а прогнозна величина попиту на наступний рік — 9,5 тис. одиниць. При цьому питомі капітальні витрати на одини­цю приросту виробничої потужності становлять 80 тис. грн.

Розв'язання

Необхідна середньорічна величина потужності:

N = Р), к

де Р) — величина попиту на )-й вид продукції; к — коефіцієнт використання потужності.

9,5

N =      = 10,55 тис. грн.

0,9

Визначимо величину середньорічної виробничої потужності, якої не вистачає для задоволення ринкового попиту на продукцію:

ДМ = N Мб,

де Мб — базова виробнича потужність підприємства.

ДМ = 10,55 10 = 0,55 тис. грн.

Розрахуємо абсолютну величину необхідного додаткового введення в дію виробничої потужності підприємства (ДМабс), ви­користовуючи для цього спеціальний коефіцієнт перерахунку се­редньорічного її приросту в абсолютний, який майже завжди до­рівнює 0,5 за середніми даними тривалого періоду:

ДМ

ДМабс = —т-,

к'

де кк коефіцієнт перерахунку середньорічного приросту вироб­ничої потужності в абсолютний.

ДМабс = 0,55 = 1,1 тис. грн.

0,5

4. На основі питомих капітальних витрат на одиницю прирос­ту виробничої потужності визначимо загальну суму необхідних капіталовкладень:

КВ1 = Скв X ДМабс,

де Скв — питомі капітальні витрати на одиницю приросту виро­бничої потужності.

КВ1 = 80Х1,1 = 88 тис. грн. Задача 5.2

Розроблено три варіанти винаходу на технологію виробництва виробу. За даними таблиці 5.1 розрахуйте найбільш ефективний варіант. Кн = 0,1.

Розв'язання

Відносна (порівняльна) ефективність реальних інвестицій ви­значається за допомогою показника зведених витрат (ЗВ) за фор­мулою:

ЗВ = Сі + ЕнКВі — min,

де Сі — поточні витрати (собівартість) за і-м проектним варі­антом;

КВі — капіталовкладення за і-м проектом;

Ен — нормативний коефіцієнт економічної ефективності.

Варіант 1

= (13 600 х 700) + 0,1 х 22 500 = 11 770 тис. гри. Варіант 2

= (14 700 х 1100) + 0,1 х 27 600 = 18 930 тис. гри. Варіант 3

= (13 700 х 2500) + 0,1 х 19 700 = 36 220 тис. гри.

Найбільш ефективиий варіант вииаходу — варіант 1, оскільки проект капіталовкладень з найменшими зведеними витратами вважаться найкращим з економічної точки зору.

 

Задача 5.3

Встановити доцільність інвестицій у будівництво нового заво­ду за показниками абсолютної ефективності, якщо відомі такі да­ні (таблиця 5.2). Нормативний коефіцієнт Ен = 0,15.

 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

Таблиця 5.2

Показник

Значення

Обсяг випуску продукції в натуральних одиницях, тис. шт.

100

Гуртова ціна виробу, грн.

200

Собівартість виробу, грн

160

Обсяг капітальних вкладень, млн. грн

14

Розв'язання

Абсолютну ефективність капіталовкладень у будівництво но­вого заводу можна обчислити за формулою:

Еп = П , КВи

де П — загальна сума прибутку для новостворювальних об'єктів;

КВи — загальна сума капіталовкладень (кошторисна вартість проекту). Тоді: (200 160)х100 000 _

Еп =    '-          = 0,28.

14 000 000

Розрахований коефіцієнт економічної ефективності капіталь­них вкладень перевищує нормативний коефіцієнт, тому інвести­ції у будівництво нового заводу є доцільними. Задача 5.4

Програма заходів з автоматизації виробництва на підприємст­ві розрахована на чотири роки і розроблена у двох варіантах. Ви­брати економічний варіант програми, якщо норматив приведення капіталовкладень за фактором часу Е = 0,1. Вихідні дані для роз­рахунків наведені в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3

Розв'язання

Щоб вибрати економічний варіант необхідно обчислити капі­таловкладення, приведені до початку здійснення заходів з авто­матизації за формулою:

5

Рс-.

 

де 5 — майбутня сума вкладень, яку обумовлено під час інвесту­вання;

п — тривалість інвестування (за кількістю періодів);

і — дисконтна ставка, яка визначена десятинним дробом.

За 1-м варіантом:

0,4             0,4 0,4 Рс = 0,4 +        —+      — +     — = 1,396 млн грн.

(1 + 0,1)2"1   (1 + 0,1)3"1   (1 + 0,1)4_1

За 2-м варіантом

Рс = 0,4 +        Ч=г-г+            L-5—г+          '—г-г = 1,356 млн грн.

(1 + 0 Д)2"1    (1 + 0Д)3"1    (1 + 0 Д)4"1

Економічно доцільнішим є другий варіант інвестування захо­дів з автоматизації виробництва, оскільки сума капітальних ви­трат, приведених до моменту початку їх освоєння, є меншою.

Задача 5.5

Запропоновані до впровадження три інвестиційних проекти (таблиця 5.4). Визначити, який з них найбільш рентабельний.

Розв'язання

Визначимо індекс дохідності:

за першим варіантом:

ід = -6402х100 = 143,38 \%. 446,5

за другим варіантом:

977 5

ід =      -х100 = 130,23 \%.

750,6

за третім варіантом:

ід = 1475,5 х100 = 118,04 \%. 1250

Найбільш рентабельним є перший інвестиційний проект.

5.5.3. Завдання для розв'язання Задача 5.6

Таблиця 5.5

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

вкладень за даними, наведеними в таблиці 5.5. Задача 5.7

Існує два варіанти інвестицій. За першим варіантом з вкла­денням 1000 грн дохід через 1 рік складе 100 \%.

За другим варіантом з вкладенням 1000 грн дохід через 3 мі­сяці складе 25 \%.

Який варіант ви ухвалите?

Задача 5.8

Збільшення випуску автомобільної продукції на 100000 шт. може бути здійснено за рахунок:

будівництва нового заводу;

реконструкції діючого заводу.

Задача 5.9

Вибрати більш ефективний варіант, виходячи з даних таблиці 5.6. нормативний коефіцієнт ефективності — 0,22.

мум зведених витрат.

Задача 5.10

На підставі даних, наведених у таблиці 5.8, визначити:

річну економічну ефективність;

строк окупності витрат;

коефіцієнт порівняної ефективності капітальних вкладень.

Задача 5.11

На підставі даних, наведених у таблиці 5.9, визначити: чистий приведений дохід, індекс дохідності, період окупності, внутріш­ню норму дохідності. Зробити висновки. Який проект із розроб­лених вважається ефективнішим?

Таблиця 5.9

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ (ТИС. ГРН)

Показник

Альтернативні інвестиційні проек­ти

 

А

Б

В

Теперішня вартість грошового потоку

26 420

22 800

20 720

Обсяг інвестованих коштів

23 260

20 200

18 900

Період реалізації інвестиційного проекту (роки)

3

4

4

Задача 5.12

На підставі даних, наведених у таблиці 5.10, визначити:

зведені витрати без урахування чинника часу;

капітальні вкладення, приведені до першого року інвесту­вання;

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ (ТИС. ГРН)

3)         зведені витрати з урахуванням чиннику часу. Зробіть висновки.

Підприємство вирішило купити автоматичну лінію. Вартість першої автоматичної лінії — 12 млн грн, а вартість другої — 14 млн грн. Чистий дохід, отриманий від першої автоматичної лі­нії, — 15 млн грн, а від другої — 15,8 млн грн.

Визначити норму віддачі від інвестицій. Зробити висновок, яку автоматичну лінію доцільно придбати, якщо процентна став­ка дорівнює 15 \%

Задача 5.14

Необхідна середньорічна виробнича потужність підприємст­ва — 54 400.

Наявна середньорічна потужність — 48 400. Коефіцієнт пере­рахунку середньорічного приросту потужності в абсолютний —

0,5.

Питомі капітальні витрати на одиницю приросту виробничої потужності — 110 тис. грн. Визначити:

середньорічний приріст виробничої потужності;

абсолютну величину необхідного додаткового введення в дію виробничої потужності;

загальну суму необхідних капітальних вкладень.

 

5.6 Теми рефератів

Прямі та портфельні інвестиції, кредитні лінії іноземних ін­весторів.

Роль фінансових інвестицій у становленні та розвитку рин­кових відносин.

Сучасні тенденції залучення і використання фінансових ін­вестицій у чинній системі господарювання України.

Основні підходи економічного обґрунтування інвестицій­них проектів різних суб'єктів господарювання.

Методологічні основи визначення ефективності виробни­чих і фінансових інвестицій.

Чинники підвищення ефективності використання капіталь­них вкладень та фінансових інвестицій.

Види застосування цінних паперів, порядок їх формування, обігу і використання.

Державне регулювання та масштаби обігу цінних паперів.