Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


ЗмІст

 

ВСТУП

4

 

Розділ 1. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН      5

Тема 1. Підприємство як суб'єкт та об'єкт ринкових відно- син      5

Тема 2. Економічне обгрунтування виробничої програми пі- дприємства    24

Розділ 2. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА      67

Тема 3. Основні фонди підприємства та підвищення ефекти- вності їх використання        67

Тема 4. Нематеріальні ресурси та активи підприємства              115

Тема 5. Інвестиції на підприємстві: формування, викорис- тання, ефективність              122

Тема 6. Оборотні кошти підприємства                   142

Тема 7. Персонал підприємства                  174

Тема 8. Оплата праці на підприємстві                    219

Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ВИРОБНИЦТВА      263

Тема 9. Витрати виробництва та собівартість продукції .... 263 Тема 10. Доход, прибуток та рентабельність підприємства. . . 305 Тема 11. Ефективність та конкурентоспроможність підпри- ємства 328

Завдання для самостійної роботи студентів          335

Термінологічний словник    345

Список використаної літератури    354