Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


6.2. показники використання оборотних коштів підприємства

 

 

Ефективне використання оборотних коштів

це таке їх функціонування, під час якого забезпечується стійкий стан фінансових ресурсів та досягають­ся найвищі результати діяльності при найменших витратах підпри­ємства

 

 

 

Важливішим показником ефективності використання оборотних коштів є оборотність.

 

Оборотність оборотних коштів — тривалість повного кругообігу засобів з моменту придбання оборотних коштів (покупки сировини, матеріалів тощо) до виходу та реалізації готової продукції.

 

Економічне    полягає           від неї залежить величина незначення         в тому, що      обхідних підприємству коштів

оборотності ч~—V   —для здійснення процесу виробництва та реалізації продукції.

 

1

 

коефіцієнт оборотності

коефіцієнт завантаження

тривалість одного обороту

 

показує

 

 

 

скільки

оборотів

можуть

зробити

оборотні

кошти за

певний

розрахун-

ковий період часу

 

визначається

 

Коб:

РП Ос

Кз:

Ос РП

360

Тоб =   , днів

Коб

 

де РП — реалізована за рік продукція;

Ос — середньорічний залишок оборотних коштів

 

Середньорічний залишок оборотних коштів (Ос)

 

 

12

О1, О2 ... О12 — середньомісяч­ні залишки оборотних коштів п 1/201 + 02 +... +1/2013 Ос =    1          2          13

12

0/,02 ...0/3 — залишки оборот­них коштів на 1 -е число місяця

 

 

 

0.

Прискорення оборотності оборотних коштів зумовлює

 

збільшення обсягу виробленої продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства дає можливість вивільнити частину коштів і за їх рахунок створити додаткові резерви для розширення виробництва

 

Обсяг вивільнених або додатково залучених оборотних коштів

РПо

ДОс = X (Тб То),

360

РПо — обсяг випущеної продукції в звітно­му році

Тб, То — середня тривалість одного обороту оборотних коштів у базовому і звітному роках

 

РПо Об ДП = Пр X     X         Пр,

РПб Оо

Пр — прибуток від реалізації продукції в ба­зовому році

Об, Оо — відповідно середньорічні залишки оборотних коштів у базовому та звітному році РПб — обсяг реалізації продукції в базовому

році

 

 

ДР

Пб X100

■ Ро, \%

Фо + Оо ДОс

АР — зміна рівня загальної рентабельності за рахунок зміни залишків нормованих оборот­них коштів

Пб — балансовий прибуток звітного року Фо — середньорічна вартість основних ви­робничих фондів у звітному році Ро — загальна рентабельність виробництва в звітному році, \%

 

 

Збільшити ефективність використання оборотних коштів можливо за рахунок таких заходів:

зменшення строків виготовлення продукції в результаті ме­ханізації робіт, удосконалення технологічних процесів;

зменшення виробничих запасів поліпшенням організації матеріально-технічного постачання, зменшенням дальності їх транспортування;

економії матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання та обліку, суворого дотримання норм витрат матеріалів на одиницю

продукції;

удосконалення розрахунків із замовниками та вжиття інших заходів щодо поліпшення фінансової та платіжної дисципліни;

упорядкування ціноутворення, застосування дійової систе­ми економічного стимулювання тощо.