Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


6.3. нормування оборотних коштів

 

Нормування оборотних коштів — визначення потреби в оборотних кош­тах, яка необхідна для забезпечення безперервного й нормального функці­онування виробництва.

 

Мета нормування оборотних

коштів

визначення раціонального розміру оборотних коштів, що відволікаються на певний строк у сферу виробництва та сферу обігу.

 

 

 

Методи нормування оборотних коштів

 

Метод прямого розрахунку

Аналітичний

Коефіцієнтний

 

 

 

МЄртоодахрЯнМ;го

ґрунтується на розрахунках нормативів за ко­жним нормованим елементом оборотних кош­тів: виробничими запасами, незавершеним ви­робництвом, витратами майбутніх періодів та залишками готової продукції на складах. Дає змогу точніше нормувати використання обо­ротних коштів підприємства, враховуючи спе­цифіку виробництва та умови його розвитку.

 

 

 

Аналітичний

метод

застосовується в тому випадку, коли в плано­ваному періоді не передбачено істотних змін в умовах роботи підприємства порівняно з попереднім. У цьому випадку норматив обо­ротних коштів визначається виходячи зі спів­відношення між темпами росту обсягу виро­бництва та розміром нормованих оборотних коштів у попередньому періоді.

 

Подпись:

норматив визначається на базі нормативу по­переднього періоду шляхом внесення в нього змін з урахуванням умов виробництва, поста­чання, реалізації продукції, розрахунків.

Норма запасу оборотних коштів — це мінімально необхідна кількість днів, на яку треба визначити запас для нормального функціонування під­приємства.

 

Подпись:  1. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах

2. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві

А

3. Норматив оборотних

коштів у залишках

готової продукції

4. Норматив оборотних

коштів у витратах майбутніх періодів

 

 

 

Страховий запас

 

Запас поточного поповнення

1. Норматив виробничих запасів

5=>

Транспортний запас

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись:

 

Подпись:

 

 

 

Підготовчий запас

 

Технологічний запас

 

Страховий запас створюється на випадок непередбачених відхилень у постачанні та забезпечує безупинну роботу підприємства

визначається як добуток потреби в ресурсі на період зриву постачання

(Тср. пост):

Зстрах = Д * ^ср.пост

 

 

 

Підготовчий запас зв'язаний з необхідністю приймання, розвантаження, сортування та складування виробничих запасів. Норми часу встановлю­ються за допомогою хронометражу.

 

Транспортний запас створюється за випадку перевищення термінів ван­тажообігу порівняно з термінами документообігу на підприємствах, ви­лучених від постачальників на значні відстані.

 

Технологічний запас створюється за випадків, коли даний вид сировини має потребу в попередній обробці (наприклад, на підсушування сирови­ни, підігрівши і т. ін.).

ч          ;

Норматив запасів (Нпрз) визначається шляхом множення денної потреби у певному виді запасів (Д) на норму запасів у днях (Здн):

Нпр.з = Д * Здн.

Денна потреба визначається за формулою

М

Д =      ,нат. од.,

360

де Мо — загальна потреба в даному виді ресурсів, нат. од.

2. Норматив обо­ротних коштів у незавершеному виробництві (Ннзв)

Нюв =

360

де Ср — собівартість річного випуску про­дукції;

Тц — тривалість циклу виготовлення продук­ції, днів;

• або КНз =

Низ =•

Кнз — коефіцієнт наростаючих витрат, що від­биває ступінь готовності виробів і визначаєть­ся за формулою

М + 0.5С,

С,

Со + 0.5СП Со + Сп

 

де М — сума матеріальних витрат на вироб­ництво одного виробу, грн; С — собівартість одиниці виробу без матеріа­льних витрат, грн;

С0 — одноразові витрати спочатку циклу ви­готовлення продукції, грн; Сп — поточні витрати на виготовлення проду­кції, грн

 

3. Норматив обо­ротних коштів у залишках готової продукції (Нгп)

визначається як добуток одноденного випуску продукції за виробничою собівартістю (Пс) на норму запасу готової продукції на складі в днях (Здн):

НГП = ПС * ЗДН .

У свою чергу, норма запасу складається з кі­лькості днів, яка необхідна для підготовки продукції до реалізації (комплектація, пакету­вання, фасування, відвантажування спожива­чам тощо).

 

 

 

4. Норматив обо­ротних коштів у витратах майбут­ніх періодів (Нбп)

1=)

розраховується виходячи з залишків коштів на початок періоду (Рн) і суми витрат, які необ­хідно буде здійснити в плановому періоді (Рпл) за мінусом суми для майбутнього погашення витрат за рахунок собівартості продукції (Рпог):

Н    = Р  + Р    — Р

БП       Н        ПЛ     г ПОГ •

 

6.3. Запитання для самоконтролю

Дайте визначення поняття «оборотні фонди» підприємства.

Розкрийте сутність оборотних фондів та визначте основні риси, які відрізняють їх від основних фондів підприємства.

Які елементи входять до складу оборотних фондів підпри­ємства?

Відмінність та єдність оборотних фондів та фондів обігу.

Сутність оборотних коштів підприємства.

За якими класифікаційними ознаками поділяються оборотні кошти підприємства?

За допомогою яких показників оцінюється ефективність використання оборотних коштів підприємства?

Визначення необхідного вивільнення або додаткового залу­чення оборотних коштів внаслідок підвищення ефективності їх використання.

9.         Розкрийте мету нормування оборотних коштів підприємства. 10. Які методи нормування оборотних коштів існують?

 

6.4. Тестовий контроль для перевірки знань

Оборотні фонди підприємства — це:

а)         сукупність матеріально-речових цінностей, що одноразово беруть участь у процесі виробництва і цілком переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції;

б)         частина виробничих фондів підприємства, що проходить три стадії кругообігу (грошову, виробничу і товарну) у кожному технологічному циклі виготовлення продукції;

в)         предмети та засоби праці, термін експлуатації яких не пере- вищує 1 рік;

г)         усі відповіді вірні.

Основне призначення фондів обігу полягає у:

а)         прямому впливі на зміну форми і властивостей предметів праці;

б)         покритті зносу основних фондів;

в)         забезпеченні безперервності обігу фондів;

г)         забезпеченні ритмічності процесу виробництва;

д)         фінансуванні витрат з економічного стимулювання робіт- ників.

До оборотних фондів відноситься:

а)         продукція, що не пройшла всі стадії обробки;

б)         запаси готової продукції на складах підприємства;

в)         кошти на валютному рахунку;

г)         усі відповіді вірні.

Розмір фондів обігу залежить від:

а)         умов реалізації готової продукції;

б)         тривалості технологічного циклу;

в)         рівня технології.

До складу оборотних коштів підприємства входять:

а)         запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продук- ції на складі;

б)         оборотні фонди і фонди обігу;

в)         виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати май- бутніх періодів.

До складу нормованих оборотних коштів включають:

а)         дебіторську заборгованість;

б)         витрати майбутніх періодів;

в)         кошти на поточному рахунку;

г)         відвантажена готова продукція.

Ефективність використання оборотних коштів характе­ризується показником:

а)         рентабельності оборотних коштів;

б)         завантаження оборотних коштів;

в)         оборотності оборотних коштів;

г)         усі відповіді вірні.

Оборотність оборотних коштів обчислюється:

а)         тривалістю одного обороту в днях;

б)         кількістю оборотів за звітний період;

в)         величиною оборотних коштів, що приходяться на одиницю реалізованої продукції;

г)         усі відповіді вірні;

д)         немає вірної відповіді.

Швидкість обороту оборотних коштів підприємства хара­ктеризує показник:

а)         коефіцієнт оборотності;

б)         коефіцієнт завантаження;

в)         тривалість одного обороту;

г)         рентабельність оборотних коштів.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:

а)         розмір реалізованої продукції, що приходиться на 1грн ви- робничих фондів;

б)         середню тривалість одного обороту;

в)         кількість оборотних коштів за відповідний період;

г)         усі відповіді вірні;

д)         немає вірної відповіді.

Оборотні кошти використовуються тим ефективніше, чим:

а)         менше коефіцієнт оборотності;

б)         менше коефіцієнт завантаження оборотних коштів;

в)         більше тривалість одного обороту.

Прискорення оборотності оборотних коштів за інших рі­вних умов:

а)         спричинить зростання загальної рентабельності;

б)         спричинить зменшення рівня рентабельності;

в)         не зробить впливу на рентабельність.

Ефективність використання оборотних коштів знаходить відображення в:

а)         збільшенні розміру їх споживання;

б)         підтримці стабільності їх оборотності;

в)         прискоренні їх оборотності;

г)         уповільненні їх оборотності;

д)         немає вірної відповіді.

Вивільнення грошових коштів з обороту відбувається вна­слідок:

а)         прискорення оборотності;

б)         скорочення тривалості одного обороту;

в)         зменшення потрібної суми коштів;

г)         правильні відповіді «а» і «б»;

д)         усі відповіді вірні.

Обсяг виробництва в звітному році складав 2400 тис. грн, середньорічна вартість оборотних коштів — 300 тис. грн. Кое­фіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту відповідно складають:

а)         10 оборотів і 36 днів;

б)         8 оборотів і 45 днів;

в)         6 оборотів і 60 днів;

г)         4 обороти і 90 днів.

Обсяг реалізованої продукції в поточному році склав 4680 тис. грн. На наступний рік планується прискорення оборотності оборотних коштів на 5 днів. За таких умов сума вивільнених оборотних коштів буде складати:

а)         936 тис. гри;

б)         195 тис. гри;

в)         105 тис. гри;

г)         65 тис. гри.

У поточному році прибуток від реалізації продукції склав 50000 грн. На наступний рік передбачається збільшення обсягу виробництва і зменшення середньорічних залишків оборотних коштів на 10 \%. Приріст прибутку за рахунок прискорення обо­ротності оборотних коштів буде складати:

а)         10 000 гри;

б)         10 050 гри;

в)         11 000 гри;

г)         11 050 гри.

Нормування оборотних коштів пов'язане з:

а)         визиачеииям страхових запасів;

б)         розрахуиком розміру коштів, що вкладаються в міиімаль- иий запас товарио-матеріальиих ціииостей;

в)         розрахуиком розміру коштів, що обслуговують процес ви- робиицтва продукції;

г)         усі відповіді віриі.

Не нормується такий елемент оборотних коштів:

а)         витрати майбутиіх періодів;

б)         залишки готової продукції иа складі;

в)         грошові кошти иа розрахуиковому рахуику;

г)         иезавершеие виробиицтво.

Метод розрахунку оборотних коштів, який передбачає ретельний аналіз наявних товарно-матеріальних цінностей з по­дальшим коригуванням фактичних запасів і вилученням з них надлишкових, називається:

а)         аиалітичиим;

б)         коефіцієитиим;

в)         прямого розрахуику.

Страховий (резервний) запас визначається як:

а)         половина середнього інтервалу між поставками;

б)         період часу з моменту встановленого постачальникові ра- хунка до прибуття вантажу на склад підприємства;

в)         період, необхідний для термінового оформлення замовлен- ня та доставку матеріалів від їх виробника до споживача;

г)         період, необхідний для приймання, складування і підготов- ки до виробничого використання матеріальних ресурсів.

Розмір якого запасу визначається в межах половини сере­днього інтервалу між поставками?

а)         транспортного запасу;

б)         підготовчого запасу;

в)         поточного запасу;

г)         резервного запасу.

Під час розрахунку загального нормативу оборотних ко­штів у виробничих запасах не враховують:

а)         норму транспортного запасу;

б)         норму перебування матеріалів у вигляді страхового запасу;

в)         середній запас матеріалів;

г)         вірної відповіді немає.

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробниц­тві визначається з урахуванням:

а)         середньоденного обсягу реалізації продукції;

б)         середньоденного обсягу випуску продукції за виробничою собівартістю;

в)         річного випуску продукції за оптовими цінами виробника.

Матеріальні витрати на одиницю продукції відбиває пока­зник:

а)         матеріаловіддачі;

б)         оборотності матеріальних ресурсів;

в)         матеріалоємності.

За умов норми запасів основних матеріалів 30 днів і річної потреби в них у розмірі 5400 тис. грн норматив оборотних кош­тів в основних матеріалах складає:

а)         180 тис. грн;

б)         360 тис. грн;

в)         450 тис. грн;

г)         540 тис. грн.

6.5. Задачі для розв'язання

 

6.5.1. Основні формули для розв 'язання зада ч

 

Показник

Формула

Умовні позначення

1

2

3

Коефіцієнт обо­ротності

Коб = ™ Ос

РП — реалізована за рік продукція

Коефіцієнт за­вантаження

Кз = * РП

Ос — середньорічний за­лишок оборотних коштів

Період обороту

_   360 .

Тоб =   , днів

Коб

 

Середньорічний залишок оборот­них коштів

„         Оі + О2 + ... + Оі2

Ос =   

12

„    1/2ОІ + О3 +... + 1/2ОІ3

Ос =    1          3          13

12

О1, О2 ... О12 — серед­ньомісячні залишки обо­ротних коштів О1, О2 ... О13 — залишки оборот-них коштів на 1-е число місяця

Обсяг вивільне­них або додат­ково залучених оборотних кош­тів

ДОс = РПо х(тб То)

РПо — обсяг випущеної продукції в звітному році Тб, То — середня трива­лість   одного обороту оборотних коштів у ба­зовому і звітному роках

Сума приросту прибутку, отри­маного за раху­нок зміни обо­ротності оборот­них коштів

РПо Об

ДП = Пр X     X         Пр

РПб Оо

Пр — прибуток від реа­лізації продукції в базо­вому році

Об, Оо — відповідно се­редньорічні залишки оборотних коштів у ба­зовому та звітному році РПб —  обсяг реалізації продукції в базовому році

Вплив викорис­тання оборотних коштів на рі­вень рентабель­ності

Пб Х100

ДР =    Ро , \%

Фо + Оо ДОс

ДР — зміна рівня загаль­ної рентабельності за ра­хунок зміни залишків нор­мованих оборотних коштів Пб — балансовий при­буток звітного року Фо — середньорічна вар­тість основних виробни­чих фондів у звітному році Ро — загальна рентабе­льність  виробництва в звітному році, \%

Показник

Формула

Умовні позначення

1

2

3

Загальна мате­ріалоємність

.,   Мз   г Мз М =            або М =   

й N

Мз — загальна сума ма­теріальних витрат <2, N — обсяг виготовле­ної продукції в грошо­вому і натуральному ви­разі

Матеріаловід-дача

Мв = —

М

 

Коефіцієнт ви­користання окремих видів матеріалів

£ N X Мі

Квм = -і=і      

Мзаг

т —    кількість видів продукції, під час виро­бництва яких викорис­товується даний вид ма­теріального ресурсу N — обсяг випуску про­дукції і-го виду в нату­ральних одиницях Мі — чиста вага (площа) одиниці готової продук­ції і-го виду

Мзаг — загальні витрати матеріалу    на випуск продукції за визначений період у фізичних оди­ницях

Норматив влас­них оборотних коштів у вироб­ничих запасах

Нв.з. = Д X Здн

Д =      , нат.од.

360

Мо = £ N X ді

і=1

Мі

ді =     

Квм

Д — денна потреба у ви­значеному виді матеріа­льних ресурсів Здн — норма запасів у днях

Мо — загальна потреба в даному виді ресурсів, нат. од.

ді — маса (площа) заго­тівлі однієї деталі (виро­бу) і-го виду

Квм — коефіцієнт вико­ристання матеріалу Мі — чиста вага деталі (виробу)

Поточний запас

Зпот = Д X Тпост

Тпост — період поста­чання матеріального ре­сурсу в днях

Показник

Формула

Умовні позначення

1

2

3

Страховий (мі-німальний)запас

Зстр = Д х Тзр. пост

Тзр. пост — період зри­ву поставки

Максимальний запас

Зіпах = Зтіп + Зпот

Зіпах — запас максима­льний

Зтіп — запас мінімаль­ний

Середній запас

Зсер = Зтіп + 0,5 х Зпот

 

Норматив обо­ротних коштів у незавершеному виробництві

Ср х Тц х Кнв

Ннзв = —       ,

360

М + 0,5Сі ,. Кнв =  або

Сі

С0 + 0,5Сп

Кнв = —0      

С0 + Сп

Ср — собівартість річ­ного випуску продукції Тц — тривалість циклу виготовлення продукції,

днів

Кнв — коефіцієнт наро­стаючих витрат, що від­биває ступінь готовності виробів

М — сума матеріальних витрат на виробництво одного виробу С1 — собівартість оди­ниці виробу без матеріа­льних витрат С0 — одноразові витра­ти спочатку циклу виго­товлення продукції Сп — поточні витрати на виготовлення продукції

Норматив обо­ротних коштів у за-лишках гото­вої продукції

Нгп = Пс х Здн

Пс —   одноденний ви­пуск продукції за вироб­ничою собівартістю Здн — норма запасу го­тової продукції на складі в днях

Норматив обо­ротних коштів у витратах май­бутніх періодів

Нвмп = Рп + Рпл — Рпог

Рп — залишки коштів на початок періоду Рпл — сума витрат, які необхідно   здійснити в плановому періоді Рпог — сума для майбу­тнього погашення витрат за рахунок собівартості продукції

6.5.2. Приклади розв'язання типових задач

Задача 6.1

Визначити ефективність використання оборотних коштів, як­що відомо, що залишки оборотних коштів на промисловому під­приємстві склали на:

1.01. — 200 тис. грн;

1.04. — 250 тис. грн;

1.07. — 230 тис. грн;

1.10. — 160 тис. грн;

31.12. — 180 тис. грн.

Обсяг випуску продукції за звітний період 1900 тис. грн.

Розв'язання

1.         Середня сума оборотних коштів розраховується за форму- лою середньої хронологічної:

0,5 X 200 + 250 + 230 +160 + 0,5 Х180

Ос =    = 207,5 тис. грн.

5 -1

Коефіцієнт оборотності визначається за формулою Коб = ™,

Ос

де РП — реалізована за рік продукція;

Ос — середньорічний залишок оборотних коштів.

Коб = -1900= 9,16 об. 207,5

Період оборотності розраховується за формулою:

 

Тоб = —

Коб

Тоді:

Тоб =   = 39,3 дн.

9,16

Задача 6.2

Чиста вага деталі, виготовленої зі сталі 100 кг, норма витрати сталі 115 кг, випускається 5000 виробів у рік. Постачання сталі здійснюються один раз у квартал. Транспортний запас — три дні.

Визначте розмір виробничого запасу і коефіцієнт використан­ня сталі.

Розв'язання

Загальний норматив оборотних коштів у виробничих запа­сах складається з поточного, страхового та транспортного запасу:

Нв.з = Зпот + Зстр + Зтр ,

де Зпот, Зстр, Зтр — поточний, страховий, транспортний запас.

Поточний запас визначається за формулою:

Зпот = Д х Тпост,

де Д — денна потреба у визначеному виді матеріальних ресурсів;

Тпост — період постачання даного матеріального ресурсу в днях.

Визначимо денну потребу в матеріалі:

^   115 х 5000 лепг1

Д =      = 1597 кг = 1,597 т

360

Тоді величина поточного запасу складе:

Зпот = 1,597х 90 = 143,73 т

Розмір страхового запасу визначимо як 50 \% поточного за­пасу:

Зстр = 0,5 х143,73 = 71,865 т

Норматив оборотних коштів у транспортному запасі визна­чимо шляхом множення денної потреби у визначеному виді ма­теріальних ресурсів (Д) на норму перебування запасів у вигляді транспортного запасу (Здн):

Зтр = Д х Здн

Зтр = 1,597 х 3 = 4,791т

Тоді загальний норматив оборотних коштів у виробничих запасах:

Нв.з = 143,73 + 71,865 + 4,791 = 220,386 т

Коефіцієнт використання стали (відношення чистої ваги ме­талу у виробі до нормативу витрати) дорівнюватиме:

Кв = 100 = 0,87. 115

Випуск продукції за рік склав 100 тис. од., собівартість виро­бу — 160 грн, ціна виробу на 25 \% перевищує його собівартість. Середньорічний залишок оборотних коштів — 1000 тис. грн, тривалість виробничого циклу виготовлення виробу — 7 днів, коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві — 1.

Визначте норматив оборотних коштів у незавершеному виро­бництві, оборотність оборотних коштів підприємства.

Розв'язання

1. Норматив оборотних коштів підприємства в незавершеному виробництві

Ср X Тц X Кнв

Ннзв :

360

де Ср — собівартість річного випуску продукції; Тц — тривалість циклу виготовлення продукції, днів; Кнз — коефіцієнт наростання витрат.

160 X100 000 X 7 Х1 „        

Ннзв =            = 311 111 грн.

360

2. Визначимо показники оборотності оборотних коштів підп­риємства.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів визначається від­ношенням реалізованої за рік продукції (РП) до середньорічного залишку оборотних коштів (Ос):

Коб =     , оборотів

Коефіцієнт завантаження (Кз) — величина, зворотна коефіціє­нту оборотності:

К Ос

Кз =    

РП

Період обороту розраховується за формулою:

Тоб = —

Коб

За умовами нашого прикладу:

тг ,. 160X1,25X100 000 „Л ^ Коб =  -           = 20 об.

1 000 000

Тоб =   = 18 дн.

20

К    1000 005

Кз =     = 0,05.

20 000

 

Задача 6.4

Визначити розмір вивільнення (або залучення) оборотних ко­штів на основі даних, наведених у таблиці 6.1.

Кількість днів роботи підприємства — 250.

Розв'язання

Обсяг вивільнених або додатково залучених оборотних ко­штів розраховується за формулою:

ДОс = РПох(ТбТо),

де РПо — обсяг випущеної продукції в звітному році;

Тб, То — середня тривалість одного обороту оборотних кош­тів у базовому і звітному роках.

Визначимо оборотність оборотних коштів у днях шляхом ділення розміру середньорічних залишків оборотних коштів на одноденний обсяг реалізації продукції:

за планом:

 

Тб =     = 75 дн.

2500:250

фактично:

То =     890— = 88 дн.

2530:250

3. Обсяг додатково залучених коштів дорівнюватиме:

2530

АОс = X (75 88) = -91 тис. грн.

360

 

Задача 6.5

У першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 400 млн грн, середньоквартальні залишки оборотних коштів склали 48 млн грн. У другому кварталі обсяг реалізації продукції збільшився на 15 \%, а період одного обороту оборотних коштів був скорочений на два дні.

Визначте:

а)         коефіцієнт оборотності оборотних коштів і період одного обороту в днях у першому кварталі;

б)         коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їхню абсолютну величину в другому кварталі;

в)         вивільнення оборотних коштів у результаті скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів.

Розв'язання

1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів у 1 кварталі (Коб1) дорівнював:

Коб1 = — = і00 = 8,33 об. Ос 48

Період одного обороту в 1 кварталі:

 

Подпись: 90Тоб! =

= 10,8 дн.

8,33

2. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів у 2 кварталі (Коб2) складатиме:

90

Коб2 =            = 10,23 об.

10,8 2

Обсяг реалізації продукції у другому кварталі: РП2 = 400 X 1,15 = 460 млн грн.

Потребу в оборотних коштах у 2 кварталі виходячи з формули розрахунку коефіцієнту оборотності:

 

Ос =

460

10,23

44,97 млн грн.

3. Вивільнення оборотних коштів у результаті скорочення пе­ріоду одного обороту:

460 460

ДОс = = —7,25 млн грн.

10,23 8,33

 

Задача 6.6

Визначити норматив оборотних коштів, вкладених у виробни­чі запаси, на основі даних, наведених у таблиці 6.2.

 

Розв'язання

1.         Норма оборотних коштів у днях за кожним видом виробни- чих запасів:

ОМ = 20 + 1 + 4 + 10 = 35 днів

ДМ = 40 + 4 + 20 = 64 днів

П = 30 + 5 + 15 = 50 днів

Середня норма запасів:

ЗДН:

= 46 ДН.

(900 X 35)+(400 X 64)+(700 X 50) 900 + 400 + 700 '

Денна потреба в матеріальних ресурсах:

900 +400 +700

■ 22,2 тис. грн

4. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах розрахо­вується за формулою:

Нв.з = Здн X Д

Тоді:

Нв.з = 46 X 22,2 = 1021,2 тис. грн. Задача 6.7

Визначте додатковий обсяг випуску продукції в планованому році, якщо середній розмір оборотних коштів зросте на 5 \%, а чи­сло оборотів збільшиться на два. Вихідні дані: випуск продукції в базисному році — 30 тис. грн; середній розмір оборотних коштів у базисному році — 10 тис. грн.

Розв'язання

1.         Коефіцієнт оборотності в базисному році дорівнював: Коб(0) = 30 : 10 = 3 обороти.

Тоді число оборотів в плановому році складатиме Коб(1) = 3 + 2 = 5 оборотів

Середній розмір оборотних коштів у планованому році зро­сте на 5 \% та складатиме:

Ос(1) = 10 X 1,05 = 10,5 тис. грн.

Випуск продукції в планованому році визначимо виходячи з формули розрахунку коефіцієнту оборотності як добуток коефі­цієнту оборотності оборотних коштів та середнього розміру обо­ротних коштів у плановому році:

РП1 = 5 X 10,5 = 52,5 тис. грн.

Тоді додатковий обсяг випуску продукції в плановому році складатиме:

АРП = 52,5 30 = 22,5 тис. грн.

Задачі для розв 'язання Задача 6.8

У 1 кварталі підприємство реалізувало продукції на 250 тис. грн, середньоквартальні залишки обігових коштів склали 25 тис. грн. У 2 кварталі обсяг реалізації продукції збільшиться на 10 \%, а час одного оберту обігових коштів буде скорочено на 1 день.

Визначте:

коефіцієнт оборотності обігових коштів та час одного обер­ту в днях у 1 кварталі;

коефіцієнт оборотності обігових коштів та їх абсолютну ве­личину в 2 кварталі;

вивільнення обігових коштів у результаті скорочення три­валості одного оберту обігових коштів.

Задача 6.9

На основі звітних даних за рік та планових варіантів підви­щення ефективності використання виробничих запасів на підпри­ємстві заповнити таблицю 6.3. Зробити відповідні висновки.

Задача 6.10

Є наступні дані по підприємству (таблиця 6.4).

Для забезпечення виробництва і реалізації продукції не­обхідна певна сума обігових коштів. Виробнича програма — 700 виробів за рік, собівартість одного виробу — 150 грн. Ко­ефіцієнт наростання витрат в незавершеному виробництві — 0,66.

Витрати основних матеріалів на один виріб — 100 грн за нор­мою запасу 25 днів. Витрати допоміжних матеріалів на річний випуск — 6000 грн за нормою запасу 40 днів, палива — 3200 грн та 30 днів, інших виробничих запасів — 9000 грн та 60 днів. Ви­трати майбутніх періодів — 1000 грн. Норма запасу готової про­дукції — 5 днів.

Визначте нормативи оборотних коштів за елементами (вироб­ничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція) та їх загальну суму.

 

Задача 6.12

У звітному періоді обігові кошти підприємства склали 1400 тис. грн. Питома вага матеріалів в загальній сумі обігових кош­тів — 25 \%. У наступному році планується знизити витрати ма­теріалу на один виріб на 15 \%. Визначте, яким буде розмір обіго­вих коштів у наступному році з урахуванням скорочення норм витрат матеріалу.

 

Задача 6.13

Визначити норматив власних оборотних коштів, вкладених у залишки готової продукції, якщо відомо, що час перебування го­тової продукції на складі — 6,2 дня, час на оформлення розраху­нкових документів у банку — 3 дні. Річний випуск продукції за виробничою собівартістю — 5,2 млн грн, у тому числі у 4 квар­талі — 30 \%.

 

Задача 6.14

Визначити норматив власних оборотних коштів у незаверше­ному виробництві за даними, наведеними в таблиці 6.5.

Валова продукція за виробничою собівартістю у 4 кварталі — 2986 тис. грн, у тому числі одночасні витрати — 1860 тис. грн.