Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


7.1. персонал підприємства, його класифікація

 

Трудові ресурси (персонал) підприємства — це сукупність постійних працівників, які одержали необхідну професійну підготовку і (або) ма­ють практичний досвід і навички роботи та вкладають їх в проведення господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Виробничий персонал — працівники, за­йняті у виробництві та його обслуговуван­ні (зайняті в основних і допоміжних під­розділах підприємства, у заводських лабо­раторіях, дослідницьких відділах, апараті заводоуправління);

Невиробничий персонал, до якого відно­сяться зайняті в невиробничій сфері під­приємства.

 

Подпись: Залежно
2Й£
2

Робітники — особи, безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей або роботами з надання виробничих послуг і переміщення вантажів. Залежно від відно­шення до процесу створення продукції ро­бітники поділяються на основних (які без­посередньо беруть участь у процесі виробництва продукції) і допоміжних (які виконують функції обслуговування основ­ного виробництва).

Службовці — працівники, які здійснюють підготовку та оформлення документації, господарське обслуговування, облік та ко­нтроль.

Спеціалісти — працівники, які виконують інженерно-технічні, економічні та ін. робо­ти.

Керівники — працівники, які обіймають керівні посади на підприємстві та його структурних підрозділах.

 

 

 

 

 

3

 

За професіяІ ми, спеціаль­ностями

Професія характе­ризує вид трудової діяльності, що ви­магає визначеної підготовки

 

Спеціальність ви­діляється в грани­цях визначеної про­фесії та характери­зує відносно вузь­кий вид робіт

 

 

N

 

И

 

 

відповідно до єди­ного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій

 

За рівнем кваліфікації

Кваліфікація харак­теризує якість, скла­дність праці та є су­купністю

спеціальних знань і навичок, що визна­чають ступінь підго­товленості працівни­ка до виконання професійних функцій зумовленої складнос­ті

Робітники: висококваліфікова­ні, кваліфіковані, малокваліфіковані, некваліфіковані.

Спеціалісти: найвищої кваліфіка­ції,  вищої кваліфі­кації, середньої ква­ліфікації, практики

 

 

 

За статтю та віком

Чоловіки:

до 30 років;

від 30 до 60 років

більш ніж 60 років

 

 

Жінки:    • до 30 років;

від 30 до 55 років;

більш ніж 55 років

 

6

За стажем роботи

• до 1 року; » 1-3 роки; » 3-10 років; більш 10 років

 

 

 

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЩОДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

1. Кількісні

 

облікова чисель­ність

чисельність робітників облікового складу на пев­ну дату з урахуванням прийнятих та звільнених на цю дату

явочна чисель­ність

кількість робітників спускового складу, що з'явились на роботу

середньооблікова чисельність за місяць

відношення чисельності робітників облікового складу за кожний календарний день місяця до кі­лькості календарних днів місяця

темпи зростання чисельності працівників підприємства за визначений період співвідношення основних та допоміжних робітників