Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


7.2 продуктивність праці та її планування

Ефективність використання персоналу підприємства характе­ризує поняття «продуктивність праці».

 

 

 

Продуктивність

характеризує ефективність праці в процесі ви­робництва продукції

 

| показує здатність працівника випускати ви­значену кількість продукції за одиницю часу

 

Продуктивність праці

 

визначається

 

кількістю продукції, що вироб­лена в одиницю робочого часу;

витратами праці на одиницю продукції, що виготовлена

 

 

 

 

прямий показник

Продуктивність

праці обернений показник

Ж—    

 

Виробіток Результат праці Затрати праці

Трудомісткість Затрати праці

Результат праці

 

 

 

Виробіток — показник рівня продуктивності праці, який характери­зує кількість продукції, що виготовлено за одиницю часу або прихо­диться на одного середньооблікового працівника

 

Методи визначення виробітку

 

Натуральний

передбачає визначення виробітку шляхом ділення обсягу виробленої продукції в натуральних одини­цях на кількість затраченого часу в нормо-годинах

 

 

 

 

Вартісний

передбачає визначення виробітку шляхом ділення обсягу виробленої продукції в грошовому вира­женні до затрат часу, вираженого в середньооблі-ковій чисельності працівників, або відпрацьованій ними кількості людино-днів, людино-годин)

 

 

передбачає визначення виробітку шляхом ділення обсягу продукції, представленої в затратах робочо­го часу в нормо-годинах, на кількість працівників)

 

Трудомісткість продукції — сума всіх витрат праці на виробництво одиниці продукції на даному підприємстві

 

Трудомісткість

 

Нормативна — сума ви­трат робочого часу окре­мого робітника чи бри­гади на виготовлення оди­ниці продукції або вико­нання комплексу робіт

Планова визначається на ос­нові показників но­рмативної трудоміс­ткості

Фактична показує фактичні ви­трати робочого часу

 

 

Вплие продуктивності праці на ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства

 

Наслідки

зниження продуктивності праці

підвищення продуктивності праці

• втрата позицій на ринку

• підвищення конкурентоспромож­ності на ринку

• зниження ефективності викорис­тання ресурсів

• підвищення ефективності викори­стання ресурсів

• зниження рівня використання ви­робничої потужності

• зростання рівня використання ви­робничої потужності

• втрата обсягів виробництва і реа­лізації продукції

• збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції

• підвищення собівартості продукції

• зниження собівартості продукції

• зниження рентабельності господар­ської діяльності, трудових ресурсів

• підвищення рентабельності госпо­дарської діяльності, трудових ресурсів