Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


8.1. поняття та види заробітної платні

 

Оплата праці (заробітна платня) — грошове вираження вартості та ціни робочої сили, яка виступає в формі заробітку, виплаченого власником під­приємства працівнику за виконану роботу

 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна платня — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим до­говором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за ви­конану ним роботу

Розмір заробітної платні залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприєм­ства.

 

регулююча— як засіб роз­поділу та перерозподілу кад­рів по регіонах країни, галу­зях економіки з урахуван­ням ринкової кон'юнктури

 

соціальна — забез­печення соціальної справедливості, од­накової винагороди за однакову працю відтворювальна — як джерела відтво­рення робочої сили та засобу залучення людей до праці

 

 

стимулююча — установ­лення залежності рівня за­робітної платні від кількос­ті, якості та результатів праці

 

Структура заробітної платні

(згідно із Законом України «Про оплату праці»)

 

основна заробітна платня — це винагорода за виконану роботу від­повідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслу­говування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тари­фних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців

 

додаткова заробітна платня — це винагорода за працю понад уста­новлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умо­ви праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантії та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з ви­конанням виробничих завдань і функцій

 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати — це винагорода за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та по­ложеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами, чинного законодавства або які здійснюються понад установлені зазначеними актами норми