Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


Вступ

 

Навчально-методичний посібник підготовлений з метою на­дання студентам ґрунтовних знань з основних розділів економіки підприємства, зокрема, з аналізу, планування та забезпечення ефективності господарювання, а також формування у студентів комплексного розуміння проблем управління господарсько-фінансовою діяльністю підприємства та опанування навичками їх практичного розв'язання.

Даний навчальний посібник покликаний допомогти студентам поєднати теоретичні знання та практичні навички в засвоєнні ос­новних тем курсу. Посібник спрямований на формування у сту­дентів здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу та засвоєння теоретичних знань.

Навчальний посібник складений відповідно до типової навча­льної програми курсу «Економіка підприємства» для економіч­них факультетів вищих закладів освіти України.

Зміст посібника в логічній послідовності відображає структу­ру курсу. Кожна тема, розглянута в навчальному посібнику, міс­тить перелік теоретичних питань, основних термінів та категорій, що є обов'язковими для вивчення; стислий виклад цих питань у вигляді структурно-логічних схем; рекомендовану літературу до вивчення теми. Для визначення рівня засвоєння теоретичного ма­теріалу в навчальному посібнику пропонуються питання для са­моконтролю та тестові завдання з кожної теми курсу, які доціль­но використовувати під час проведення контролю поточних та підсумкових знань. З метою формування у студентів навичок ви­конання економічних розрахунків у практично-розрахунковій ча­стині наведено основні формули та приклади розв'язання типо­вих задач. У посібнику наводиться велика кількість різних за складністю та змістом практичних завдань, що дасть змогу закрі­пити у практичних розрахунках засвоєння теоретичного матеріалу.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за навчальними планами підгото­вки бакалаврів і спеціалістів відповідних фахових спрямувань.