Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


8.2 організація оплати праці

Основою організації заробітної платні на підприємствах є тарифна сис­тема — сукупність нормативів, які забезпечують можливість здійснюва­ти диференціацію та регулювання заробітної платні різних груп і катего­рій працівників залежно від якісних характеристик їх праці

 

Елементи тарифної системи оплати праці

 

шкала кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів. Тарифні сітки вико­ристовуються для врахування в оплаті праці працівників рівня їх кваліфікації

 

визначає абсолютний розмір оплати праці різ­номанітних груп робітників за одиницю робо­чого часу, який виражений у вартісній формі. Тарифна ставка є основною нормативною ве­личиною, яка визначає розмір оплати праці всіх категорій працівників

 

Розмір тарифної ставки першого розряду визначається на рівні встановленого державою мінімального розміру заро­бітної платні, нижче якого не може проводитися оплата за фактично виконану працівником норму праці. Тарифні ставки інших розрядів (СРІ) визначаються мно­женням тарифної ставки першого розряду (СР1) на тариф­ний коефіцієнт відповідного тарифного розряду (КІ)

 

Срі =

СР1 х КІ.

 

 

 

ЇЙдЦошнийк

збірник нормативних документів, що містить систему вимог, яким повинні відповідати працівники визначеної професії і кваліфікації