Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


9.1. поняття витрат та собівартості продукції

 

Витрати — обсяг спожитих виробничих факторів (матеріальних, фі­нансових, трудових ресурсів), необхідних для здійснення підприємс­твом господарської діяльності, направленої на отримання прибутку та максимізацію добробуту власників у грошовому вираженні

 

Величина спожитих виробничих факто­рів визначається у грошовому відобра­женні

 

Витрати

Визначають обсяг спожитих матеріа­льних, трудових, фі­нансових ресурсів

 

 

 

Об'єкт витрат — конкуретні напря­ми господарської діяльності

 

Витрати

 

Поточні витрати, пов'я­зані з вирішенням тактич­них задач:

закупівля сировини та матеріалів;

їх транспортування та зберігання;

обслуговування матері­ально-технічної бази;

утримання персоналу;

тощо

Довгострокові (інвестицій­ні), пов'язані з вирішенням стратегічних задач:

будівництво, реконст­рукція чи придбання нових виробничих приміщень;

придбання нових ма­шин, обладнання;

придбання нематеріа­льних активів, що обслуго­вують виробничо-збутові процеси;

тощо

 

 

 

Поточні витрати — сукупність затрат живої та уречевленої праці, що виражені у грошовій формі, на здійснення поточної господарсь­кої діяльності підприємства (виробничої, реалізаційної, фінансової, іншої)

 

І

 

Зовнішні — є грошовими пла­тежами постачальникам ресур­сів: оплата сировини, матеріа­лів, палива, заробітна платня, амортизаційні відрахування та ін.

 

Бухгалтерські витрати

Внутрішні — мають неявний, імпліцитний характер. Вони відбивають використання у виробництві ресурсів, які на­лежать власникам підприємст­ва: земля, приміщення, особи­ста праця, нематеріальні активи, за які це підприємство формально не платить

 

 

Т

Економічні витрати — усі види виплат підприємства постача­льникам за ті ресурси, що були використані

 

Витрати підприємства включаються в собівартість продукції.

 

Собівартість продукції як економічна категорія є грошовим виразом витрат на виробництво та реалізацію продукції.

 

Л

и

^>

В

И

■=>

О

и

 

 

 

комплексний економічний показник, який об'єднує в собі витрати уречевленої праці, тобто витрати на спо­житі засоби виробництва, й витрати живої праці, тобто витрати на заробітну платню робітників підприємств, а також частину чистого прибутку суспільства, яка при­значена на соціальне страхування, утримання пенсіо­нерів, безробітних та медичне страхування.

 

важливий узагальнюючий показник, який характеризує ефективність роботи підприємства. У ній відбиваються всі сторони виробничо-господарської діяльності фірми.

 

слугує базою ціни товару та її нижньою межею для ви­робника, щоб забезпечити процес відтворення вироб­ництва. Підприємство не може встановлювати ціну, нижчу за собівартість, бо в такому разі воно матиме збитки

 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову СОбТварТк™ Р^лЬ™

виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробни-чих витрат та наднормованих виробничих витрат

 

До виробничої собівартості продукції включаються:

 

1. Прямі матеріальні витрати, до складу яких включається вартість си­ровини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо від­несені до конкретного об'єкта витрат;

 

2. Прямі витрати на оплату праці, до складу яких включається заробіт­на платня та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві проду­кції, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат;

 

3. Інші прямі витрати включають всі інші виробничі витрати, які мо­жуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зо­крема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і пайових паїв, амортизація тощо;

 

4. Загальновиробничі витрати включають витрати на управління виро­бництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо); амортизація основних фондів та нематеріальних активів загальновиро-бничого призначення; витрати на вдосконалення технології й організа­ції виробництва; витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень; витрати на обслуговування виробничого процесу; на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища тощо.

 

За новими правилами бухгалтерського обліку не всі витрати включаються до собівартості реалізованої продукції. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собі­вартості реалізованої продукції, поділяються на:

—адміністративні (загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством);

—витрати на збут (витрати, пов'язані з реалізацією (збутом)

продукції);

—інші операційні витрати.