Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


Розділі 1 економІчнІ основи функцІонування пІдприЄмства в системІ ринкових вІдносин