Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


10.2 рентабельність підприємства

Рентабельність — це відносний показник прибутковості, що хара­ктеризує ефективність господарської та фінансової діяльності під­приємства

 

Показники рентабельності — розраховуються як відношення різ­номанітних показників прибутку і вкладеного капіталу, обсягу про­дажу, використованих ресурсів, здійснених витрат та ін.

 

Система показників рентабельності

 

Назва показника

Алгоритм розрахунку

Умовні позначення

Рентабельність інвестованих ресурсів

1. Загальний рівень рентабельності пі­дприємства

Р =-^іх 100\% ,

Р =^     ^Т7 х 100\%

ОФ + 03

ПЗ — прибуток; С — загальна виробнича собівартість; ОФ — середня величина ос­новних фондів за рік; ОЗ — середня величина обо­ротних коштів

2. Рентабельність виробничих фондів

По

Р =—іх 100\% ОФ

 

3. Рентабельність сукупних активів

Р =      х 100\% А

А — середня сума активів ба­лансу підприємства

4. Рентабельність власного (акціоне­рного) капіталу

Р =      х 100\% ВК

Пч — чистий прибуток підп­риємства;

ВК — сума власного капіталу

Рентабельність продукції

5. Рентабельність продукції

Р = Пі х 100\% , Ст

Р =      х 100\%

Ст — повна собівартість то­варної реалізованої продукції; <2 — обсяг реалізованої про­дукції

6. Рентабельність певного виробу

ТТ С Р =ч,—х 100\%

С і

Ці, С; — відповідно ціна і со­бівартість г-го виробу

10.3. Запитання для самоконтролю

Розкрийте економічну сутність доходу підприємства. Наве­діть два трактування його змісту.

Охарактеризуйте джерела утворення доходу підприємства.

Визначте сутність прибутку підприємства та його види.

Наведіть загальноприйняту практику використання прибут­ку підприємства.

Чи аналогічні поняття «ефективність», «прибутковість», «доходність»?

Охарактеризуйте фактори, які впливають на формування величини прибутку підприємства.

Визначте основні шляхи підвищення прибутковості підпри­ємства.

Розкрийте економічний зміст рентабельності підприємства.

Наведіть види рентабельності підприємства та розкрийте їх економічний зміст.

10. Чи можна за єдиним критерієм оцінити результативність діяльності підприємства?

 

10.4. Тестовий контроль для перевірки знань

Дохідність підприємства є:

а)         одним з найголовніших показників, які відображають його фінансовий стан;

б)         показником, який визначає мету підприємницької діяль- ності;

в)         показником, який характеризує основний результаті діяль- ності підприємства;

г)         правильні «б» і «в»;

д)         всі відповіді правильні.

Дохід підприємства — це виручка:

а)         отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємст- ва та послуг невиробничого характеру;

б)         підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного збору;

в)         від реалізації виготовленої підприємством продукції;

г)         усі відповіді правильні.

До доходів від позареалізаційних операцій підприємства ві­дносяться доходи від:

а)         реалізації нематеріальних активів;

б)         пайової участі в діяльності спільних підприємств;

в)         реалізації наднормованих товарно-матеріальних цінностей;

г)         усі відповіді правильні.

Дохід, який отримує підприємство від здачі майна в оренду, є доходом від:

а)         реалізації продукції, робіт, послуг;

б)         реалізації матеріальних цінностей і майна;

в)         позареалізаційних операцій;

г)         усі відповіді неправильні.

Прибуток — це:

а)         виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат;

б)         частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність;

в)         виручка від підприємницької діяльності;

г)         дохід підприємства.

Прибуток як основний результативний показник діяльності підприємства характеризує:

а)         винагороду за підприємницьку діяльність;

б)         розмір монопольного доходу;

в)         ефективність використання всього ресурсного потенціалу підприємства;

г)         доход, що отримується за сприятливих умов функціонування.

Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:

а)         перевищення доходів над витратами;

б)         здійснення господарської діяльності в певному обсязі;

в)         задоволення попиту;

г)         усі відповіді неправильні.

Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку від звичайної діяльності на величину:

а)         процентів за довгострокові кредити;

б)         податку на прибуток;

в)         алгебраїчної суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податку на надзвичайний прибуток;

г)         витрат на виконання позареалізаційних операцій.

9.         Прибуток від операційної діяльності — це:

а)         виручка від реалізації продукції;

б)         грошове вираження вартості товару;

в)         різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному виразі (без ПДВ та акцизу) та її повною собівартістю;

г)         чистий прибуток підприємства.

Прибуток, який залишається у розпорядженні підприєм­ства, не може бути використаним на:

а)         розвиток підприємства;

б)         стимулювання праці робітників підприємства;

в)         оплату поточних витрат підприємства;

г)         виплату дивідендів за цінними паперами.

З метою підвищення прибутковості підприємству необ­хідно (заумов конкуренції):

а)         підвищити обсяг виробництва продукції та зменшити її со- бівартість;

б)         підвищувати якість продукції та ціни на неї;

в)         застосовувати нові технології виробництва продукції;

г)         правильно «а» і «б»;

д)         правильно «а» і «в»;

є) усі відповіді правильні.

Рентабельність — це:

а)         частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства;

б)         відносний показник ефективності діяльності підприємства;

в)         різниця між виручкою та прямими витратами;

г)         відношення валових витрат на виробництво до обсягу това- рної продукції.

Рентабельність підприємства — це:

а)         одержуваний підприємством прибуток;

б)         відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у відсотках до витрат коштів або капіталу;

в)         відношення прибутку до середньої вартості основних фон- дів та оборотних коштів;

г)         прибуток на 1 грн обсягу реалізованої продукції.

14. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як відношення:

а)         прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу;

б)         прибутку від операційної діяльності до виручки від реа- лізації;

в)         прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості майна підприємства;

г)         прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості ос- новних фондів підприємства.

 

15. Рентабельність продукції визначається як співвідно­шення:

а)         прибутку від звичайної діяльності до обсягу реалізації про- дукції;

б)         прибутку від операційної діяльності та виручки від реаліза- ції (без ПДВ та акцизу);

в)         прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості майна підприємства;

г)         прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості ос- новних фондів та оборотних коштів.

Рентабельність сукупних активів характеризує ефектив­ність використання:

а)         оборотних коштів;

б)         основних фондів підприємства;

в)         всього наявного майна підприємства;

г)         активів підприємства, створених за рахунок власних коштів.

Рентабельність власного капіталу — це відношення:

а)         прибутку від звичайної діяльності до власного капіталу;

б)         чистого прибутку до власного капіталу;

в)         валового прибутку до власного капіталу;

г)         прибутку (до сплати процентів за кредит) до власного капі- талу.

10.5. Задачі для розв'язання

 

10.5.1. Основні формули

ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДА Ч

 

Показник

Формула

Умовні позначення

1

2

3

Валовий прибу­ток

Пв = ВР ПДВ -АЗ Св

ВР — виручка від реалізації продукції підприємства ПДВ — податок на додану вартість

АЗ — акцизний збір

Св — виробнича собівартість

реалізованої продукції

Прибуток від операційної дія­льності

По = Пв + Доп.ін -АВ Вз Воп.ін

Доп.ін — інші операційні до­ходи

АВ — адміністративні витра­ти

Вз — витрати на збут Воп.ін — інші операційні ви­трати

 

  

 

Прибуток від звичайної діяль­ності до оподат­кування

Пзо = По + Дк + Дф + + Дін Вф Вк Він

Дк — доход від участі в капі­талі

Дф — інші фінансові доходи Дін — інші доходи Вф — фінансові витрати Вк — втрати від участі в капі­талі

Він — інші витрати

Прибуток від звичайної діяль­ності

Пз = Пзо ПП

ПП — податок на прибуток від звичайної діяльності

Чистий прибуток

ЧП = Пз + НП --НЗ-ПНП

НП — надзвичайний прибу­ток

НЗ — надзвичайний збиток ПНП — податок на надзви­чайний прибуток

Загальний рівень

рентабельності

підприємства

Р = Пз х100 або С

Пз

Р =             х100 ОФ + ОЗ

С — загальна виробнича собі­вартість

ОФ — сума вартості основ­них виробничих фондів ОЗ — сума оборотних коштів

Показник

Формула

Умовні позначення

1

2

3

Рентабельність ви­робничих фондів

Пз

Р = — х 100 ОФ

 

Рентабельність сукупних активів

Пз

Р =_х 100 А

А — середня сума активів ба­лансу підприємства

Рентабельність власного (акціо­нерного) капіталу

ЧП

Р =       х 100

ВК

ЧП — чистий прибуток підп­риємства

ВК — сума власного капіталу

Рентабельність продукції

Р = ІЇ3 х100 або Ст

Пз

Р =_х 100

й

Ст — повна собівартість то­варної реалізованої продукції й — обсяг реалізованої про­дукції

Рентабельність певного виробу

Р = ЦІ" §І х 100

Ці, — відповідно ціна і со­бівартість і-го виробу

10.5.2. Приклади розв'язання типових задач Задача 10.1

Відомі наступні дані про роботу підприємства у звітному році: випущено продукції на суму 240 000 грн загальною собівартістю 182 тис. грн; залишки готової продукції на складах на початок року становили 20 тис. грн, а на кінець року зменшились на 9 \%; протягом року було реалізовано продукції підсобного господарс­тва на суму 18 тис. грн за умов собівартості 15,8 тис. грн; одер­жано грошових коштів у вигляді сплачених штрафів за порушен­ня договірної дисципліни на суму 3,8 тис. грн; мали місце збитки від інших позареалізаційних операцій на суму 3,95 тис. грн; по­гашено проценти за банківський кредит у сумі 2,2 тис. грн; пога­шено заборгованість за енергоносії в сумі 8,3 тис. грн; прибуток оподатковувався за ставкою 25 \%.

Визначити величину фонду споживання і фонду нагрома­дження підприємства, якщо вони формуються у співвідношен­ні 3 : 1.

 

Для обчислення прибутку від операційної діяльності визна­чимо обсяг реалізованої протягом року продукції :

РП = 240 + (20 20 х 0,91) = 241,8 тис. грн.

Собівартість в обсязі випущеної продукції (Свп) становить:

182

Свв =  х 100 = 75,8 \%,

240

тоді собівартість реалізованої продукції (Срп) дорівнює: Срп = 241,8 х 0,758 = 183,28 тис. грн.

Прибуток від операційної діяльності розраховується за фор­мулою:

По = ВР ПДВ АЗ Св + Доп.ін АВ Вз Воп.ін,

де ВР — виручка від реалізації продукції підприємства; ПДВ — податок на додану вартість; АЗ — акцизний збір;

Св — виробнича собівартість реалізованої продукції;

Доп.ін — інші операційні доходи;

АВ — адміністративні витрати;

Вз — витрати на збут;

Воп.ін — інші операційні витрати.

За умов нашого прикладу формула матиме вигляд:

По = ВР Вв + Доп.ін

Тоді:

По = 241,8 183,28 + (18 15,8) + 3,8 = 64,52 тис. грн.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування розра­ховується за формулою:

Пзо = По + Дк + Дф + Дін Вф Вк Він,

5. Прибуток від звичайної діяльності (за умовами нашого при­кладу він буде дорівнюватиме чистому прибутку) розраховується за формулою:

Пз = Пзо ПП,

де ПП — сума податку на прибуток.

Тоді Пз = 50,07 (50,07 х 0,25) = 37,55 тис. грн. Ця сума підлягає розподілу на підприємстві. Величина фонду нагромадження (Фн) становитиме:

Л    37,55   п л

Фн =   = 9,4 тис. грн.

4

Величина фонду споживання (Фс): Фс = 9,4 х 3 = 28,2 тис. грн.

Задача 10.2

Розрахувати показники рентабельності за даними таблиці 10.1.

Середньорічна вартість основних фондів 145 тис. грн, оборот­них коштів 20,5 тис. грн.

Розв'язання

За наведеними даними можна обчислити рентабельність окремих виробів, рентабельність продукції і загальну рентабель­ність виробництва.

1. Рентабельність окремих виробів обчислюємо за формулою:

Ці Р = -    х100,

Зі

де Ці,    — відповідно ціна та собівартість і-го виробу.

 

Р(А)

 

Р(Б)

 

Р(В)

 

Р(Г)

0,75 0,63 0,63

0,55 0,49 0,49

0,50 0,43 0,43

0,30 0,23 0,23

 

х 100

 

х 100

 

х 100

 

х 100

= 19,04 \%; 12,24 \%; : 16,28 \%;

 

30,43 \%.

 

2. Для обчислення рентабельності продукції пекарні слід роз­рахувати виручку від реалізації продукції (ВР) та собівартість ре­алізованої продукції (Св):

0,5

0,2

™   „пг   7000   „„  ^„„„   пг  3500   „„   10 000 ,„„„„„„„„ ВР = 0,75        + 0,55 х6200 + 0,5х^^+ 0,3х   п ^   = 1424 333,33 грн.

0,9

„    п„   7000   Л „„  ^„ЛЛ   Л „„   3500   Л„„   10 000

Св = 0,63х      + 0,49 х 6200 + 0,43 х            + 0,23 х           = 120 980 грн.

0,9       0,5 0,2

Прибуток від операційної діяльності дорівнюватиме:

По = 142 433,33 120 980 = 21 453,33 грн.

Р =       х 100

С

Рентабельність продукції розраховується за формулою:

По

де С = Св.

Тоді:

р 21453,33

х100 = 17,73 \%.

120 980

3. Загальна рентабельність виробництва розраховується за фор­мулою:

 

Р

Пз

х100

 

ОФ + ОЗ

де Пз — прибуток від звичайної діяльності (за умов нашого при­кладу дорівнює прибутку від операційної діяльності);

ОФ — сума вартості основних виробничих фондів;

ОЗ — сума оборотних коштів.

 

Р

21 453,33

145 000 + 20 500

х100 = 12,96\%.

 

Задача 10.3

Порівняйте рентабельність продукції за три квартали на підс­таві даних, наведених у таблиці 10.2.

Розв'язання

1.         Виручка від реалізації продукції (ВР) складатиме:

кв. ВР1 = 60 х 1500 = 90 000 тис. грн;

кв. ВР2 = 60 х 2000 = 120 000 тис. грн;

кв. ВР3 = 60 х 1800 = 108 000 тис. грн.

2.         Собівартість продукції, що випускається (Св) складає:

кв. Св1 = 50 X 1500 = 75 000 тис. грн;

кв. Св2 = 52 х 2000 = 10 4000 тис. грн;

кв. Св3 = 48 X 1800 = 86 400 тис. грн.

3.         Прибуток від операційної діяльності продукції (По) склада- тиме:

кв. По1 = 90 000 75 000 = 15 000 тис. грн;

кв. По2 = 120 000 104 000 = 16 000 тис. грн;

кв. По3 = 108 000 86 400 = 21 600 тис. грн.

4.         Рентабельність продукції розраховується за формулою:

Р = х100,

С

де По — прибуток від реалізації продукції; С — собівартість продукції.

Тоді рентабельність продукції складатиме:

кв. Р1 = 15 000 х 100 = 20 \%;

1          75 000

кв. Р2 = 16 000 х 100 = 15,4 \%;

2          104 000

кв. Р3 = 21 600 х 100 = 25 \%.

3          86 400

Таким чином, найбільш високою була рентабельність у тре­тьому кварталі — 25 \%.

Задача 10.4

У першому кварталі року підприємство реалізувало 5000 ви­робів за ціною 80 грн. за один виріб, що покрило витрати підпри­ємства, але не дало прибутку. Загальні постійні витрат складають 70 000 грн, питомі змінні — 60 грн в другому кварталі було виго­товлено та реалізовано 6000 виробів. У третьому кварталі плану­ється збільшити прибуток на 10 \% у порівнянні з другим.

Визначте, який обсяг продукції необхідно реалізувати, щоб збільшити прибуток на 10 \%.

Розв'язання

Прибуток від операційної діяльності (реалізації продукції) в 2 кварталі складатиме:

По = Ц х <22 Взмін х <22 Впост,

де Ц — ціна одиниці продукції;

<<<2 — обсяг реалізації продукції в 2 кварталі; Взмін — питомі змінні витрати; Впост — загальні постійні витрати.

Тоді:

По = 80 х 6000 60 х 6000 70 000 = 50 000 грн.

Додатковий приріст продукції в 3 кварталі в порівнянні з 2 кварталом для збільшення прибутку на 10 \% розраховується за формулою:

Д2п = АПр

Ц Взмін

Тоді для збільшення прибутку в 3 кварталі, необхідно додат­ково виробити продукції:

4„    50 000 х 0,1

Дглі -  250 виробів.

80 60

10.5.3. Завдання для розв'язання Задача 10.5

На основі даних, наведених в таблиці 10.1, проаналізувати до­ходи та прибутки підприємства. Зробити відповідні висновки.

Задача 10.6

Проаналізувати вплив на зміну прибутку від операційної дія­льності організаційно-технічних заходів щодо збереження ресур­сів підприємства.

Інформація для розрахунків: обсяг річного виробництва — 29 400 од. продукції; норма витрат сировини на одну одиницю знизилась на 0,4 кг/шт.; ціна сировини — 15 грн/шт.; вартість до­датково встановленого обладнання — 130 тис. грн; норма амор­тизації — 10 \%; річний обсяг на поточний ремонт обладнання —

15 \% від вартості обладнання; зниження трудомісткості виробни­цтва продукції — 0,3 нормо-год; годинна тарифна ставка — 0,87 грн/од.; коефіцієнт додаткової заробітної плати, а також від­рахувань — 2,0; зростання ціни від поліпшення якості реалізова­ної продукції — 4 грн.

Задача 10.7

Підприємство розширило обсяг випуску продукції та її якість. Визначити загальний приріст прибутку (якщо витрати підприєм­ства не змінюються), у тому числі за рахунок якості (ціни) та збі­льшення обсягів виробництва. Підприємство реалізувало у бази­сному періоді 10 тис. од. Продукції за ціною 20 грн, у звітному — на 15 \% більше за ціною 30 грн.

Задача 10.8

На основі даних, наведених у таблиці 10.2, розрахувати та проаналізувати прибуток до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність виробництва. Зробити відповідні висновки.

Виробнича собівартість фрезерного верстата за звітний період склала 9000 грн. Витрати з реалізації верстата складають 5 \% ви­робничої собівартості. Відпускна ціна верстата 11 800 грн. За ра­хунок зміни деяких деталей передбачається в плановому році зменшити виробничу собівартість на 2,1 \%. Визначити зміну рен­табельності виробництва фрезерного верстата.

Задача 10.10

На основі даних, наведених у таблиці 10.3, визначити показ­ники рентабельності виробництва та використовуваних ресурсів підприємства.

Задача 10.11

Підприємство спеціалізується иа виробиицтві виробів А. Ви-зиачити рівеиь реитабельиості виробу та показиики реитабельио-сті виробиицтва, якщо плаи випуску готових виробів — 7200 шт., повиа собівартість виробу 86 гри, гуртова ціиа — 110 гри, серед-иьорічиа вартість виробиичих фоидів 1650 тис. гри. Прибуток пі­дприємства оподатковується за ставкою 25 \%.

Задача 10.12

У звітиому періоді підприємство виробило 500 виробів С, з яких 57 \% — иайвищої категорії якості. Плаиом передбачеио збільшити випуск продукції иайвищої якості до 80 \% у загаль­ному обсязі виробництва виробу С. Ціна виробленої катего­рії — 1500 грн, найвищої категорії — 1800 грн. Визначити су­му прибутку за рахунок додаткової реалізації продукції най­вищої категорії.

 

Задача 10.13

У зв'язку з інвестиційними потребами підприємство має спрямувати на означені цілі у наступному періоді 50000 грн чис­того прибутку, що становить 80 \% його загального розміру у плановому періоді.

За прогнозами спеціалістів підприємства, такий розмір прибу­тку можна одержати за умов реалізації запланованої до виробни­цтва товарної продукції, виконання робіт непромислового харак­теру, зміни обсягів складських запасів.

На основі додаткових даних на плановий період визначити ро­змір цільового та можливого прибутку, обгрунтувати обсяг на­лежного зменшення складських запасів готової продукції для утворення потрібних інвестиційних коштів.

Дані для розрахунків:

Запланований обсяг товарної продукції — 5000 од., або 430 тис. грн в оптових цінах виробника.

Повна собівартість товарної продукції — 360 тис. грн.

Залишки товарної продукції на складі — 1500 од., її повна собівартість (на початок планового періоду) — 108 тис. грн.

Норматив готової продукції на складі за повною собівартіс­тю у плановому періоді — 50,4 тис. грн.

Планова сума прибутку від робіт непромислового характе­ру — 10 000 грн.

Коефіцієнт оподаткування прибутку — 0,25.

 

Задача 10.14

Обсяг реалізованої продукції підприємством (без податку на до­дану вартість і акцизного збору) у звітному році склав 32 360 тис. грн, собівартість реалізованої продукції — 20 420 тис. грн, доходи від реалізації матеріальних цінностей — 284 тис. грн, отримані дивіде­нди від інших підприємств — 46 тис. грн, втрати від уцінки позаобі-гових активів — 12 тис. грн, сума податків, які сплачує підприємст­во, становить 878 тис. грн, сума сплати відсотків за кредит 1888 тис. грн, середня сума активів — 88 400 тис. грн, власний капі­тал — 32 460 тис. грн.

Визначити чистий прибуток підприємства, рентабельність су­купних активів, рентабельність власного капіталу і рентабель­ність реалізованої продукції.

Задача 10.15

Підприємство планує випустити таку продукцію (табли­ця 10.4):

Доходи підприємства від здачі майна в оренду складуть 84 520 грн, доходи, отримані від реалізації цінних паперів — 15 880 грн, сума податку на прибуток — 4660 грн. Відрахування від прибутку в резервний фонд складе 10 \%, фонд споживання — 60 \%, фонд накопичення — 30 \%.

Визначити чистий прибуток підприємства і розподілити його.

 

10.6 Теми рефератів

Динаміка рівня прибутковості підприємств різних галузей економіки в Україні.

Динаміка і шляхи підвищення рентабельності на підприєм­ствах різних галузей економіки України.

Державна політика оподаткування та прибутковість підп­риємств.

Підвищення прибутковості підприємства під впливом дії окремих чинників.

Загальноприйнята практика використання прибутку підп­риємства.