Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


11.2. конкурентоспроможність підприємства

 

^ здатність впливати на ринкову ситуацію у власних цілях

 

здібність виробляти продукцію, що задовольняє вимо­ги ринку при відносно низьких витратах виробництва

 

здібність виробляти нову продукцію з найменшими ви­тратами

узагальнююча оцінка конкурентних переваг підприєм­ства в питаннях:

формування ресурсного потенціалу; ефективного функціонування; задоволення попиту

 

Критерії та напрямки оцінки конкурентоспроможності

 

Напрямки діяльності

Критерії та напрямки оцінки

1. Виробнича діяльність

Обсяг виробництва продукції та її асортимент

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

Виробнича потужність підприємства та ступінь її викорис­тання

 

Стан матеріально-технічної бази

 

Собівартість виробництва

 

Організація виробничо-технологічного процесу

 

Обсяг послуг

2. Фінансова діяльність

Обсяг та структура капіталу, його ціна

 

Рентабельність діяльності та використання капіталу

 

Фінансовий стан та платоспроможність підприємства

 

Обсяг та склад оборотного капіталу та його використання

 

Тривалість операційного циклу та його окремих елементів

 

Структура та напрямки використання фінансових ресурсів підприємства

 

Рівень та ритмічність виплати дивідендів

 

Обсяг та склад інвестиційних вкладень

Напрямки діяльності

Критерії та напрямки оцінки

3. Кадрова робота

Забезпеченість робочою силою (укомплектованість штатів та їх відповідність потребам)

 

Продуктивність та ефективність праці

 

Рівень заробітної платні та соціальних виплат, йо» відпо­відність ринковому рівню

 

Стабільність складу колективу (плинність кадрів та її при­чини) та інше

4. Комерційна діяльність

Асортиментна політика

 

Цінова політика

 

Рекламна діяльність

 

Організація господарських зв'язків, їх стабільність та ефе­ктивність

 

Характер комерційних угод та їх ефективність

 

Конкурентоспроможність реалізованої продукції (торгова марка, швидкість реалізації) та інше

5. Організаційна та управлінська діяльність

Система планування

 

Оперативне управління

 

Професійний рівень керівників та спеціалістів

 

Раціональність оргструктури

 

Інформаційне забезпечення, технологія управління та інше

Метод рангів

 

Метод різниць

11.3. Запитання для самоконтролю

1.         Розкрийте сутність поняття „ефективність».

2.         Наведіть загальну методологію визначення ефективності виробництва.

За якими ознаками класифікують ефективність виробництва?

Чи аналогічні поняття «ефективність виробництва», «ефек­тивність господарської діяльності»?

Дайте визначення конкурентоспроможності.

Наведіть критерії та напрямки оцінки конкурентоспромож­ності підприємства.

Які методи оцінки конкурентоспроможності ви знаєте?

 

11.4. Тестовий контроль для перевірки знань

Ефективність — це:

а)         співвідношення результатів і сукупних витрат;

б)         співвідношення ефекту і витрат на його досягнення;

в)         досягнення високих результатів з найменшими витратами;

г)         всі відповіді правильні.

За ринкових умов господарювання ефективність вироб­ництва визначаєть як відношення:

а)         результатів до ресурсів;

б)         результатів до витрат;

в)         результатів до ресурсів (витрат);

За методом розрахунку виділяють ефективність виробництва:

а)         абсолютну, порівняльну;

б)         економічну соціальну;

в)         на рівні підприємства, на рівні галузі, на рівні народного господарства;

г)         окремого підприємства в цілому, окремих видів ресурсів, окремого виду продукції.

За об'єктом оцінки виділяють ефективність виробництва:

а)         абсолютну, порівняльну;

б)         економічну соціальну;

в)         на рівні підприємства, на рівні галузі, на рівні народного господарства;

г)         окремого підприємства в цілому, окремих видів ресурсів, окремого виду продукції.

Найкращих результатів підприємство може досягти за рахунок:

а)         оптимізації витрат на виробництво;

б)         мінімізації витрат на виробництво;

в)         всі відповіді правильні.

Конкурентоспроможність — це:

а)         здатність впливати на ринкову ситуацію у власних цілях;

б)         здібність виробляти продукцію, що задовольняє вимогам ринку при відносно низьких витратах виробництва;

в)         здібність виробляти нову продукцію з найменшими витратами;

г)         усе перелічене є правильним.

Для оцінки фінансової діяльності визначають:

а)         продуктивність та ефективність праці;

б)         характер комерційних угод та їх ефективність;

в)         виробничу потужність та ступінь її використання;

г)         рентабельність діяльності та використання капіталу.

Для оцінки комерційної діяльності необхідно оцінити:

а)         раціональність оргструктури;

б)         асортиментну політику;

в)         фінансовий стан та платоспроможність підприємства;

г)         стан матеріально-технічної бази.

Суть метода різниць при оцінці конкурентоспроможності полагає у:

а)         визначенні переваг та недоліків підприємства за окремими показниками, що порівнюються (об'єктами оцінки);

б)         визначенні місця підприємств конкурентів за кожним об'єк- том оцінки шляхом ранжування досягнених значень показників;

в)         визначенні узагальнюючої кілкісної оцінки становища під- приємства в конкурентній боротьбі при наявності кількох конку- рентів за матричним методом;

г)         наочному відображення зон конкурентних переваг та недо- ліків підприємства.

10.       Визначення узагальнюючої кілкісної оцінки становища під- приємства в конкурентній боротьбі при наявності кількох кон- курентів за матричним методом є характерним для:

а)         методу різниць;

б)         методу еталону;

в)         методу балів;

г)         методу рангів.

11.5. Теми рефератів

Сучасний досвід і методичні підходи до оцінки соціальної ефективності діяльності підприємства.

Чинники зростання ефективності виробництва (ефективнос­ті діяльності).

Передовий зарубіжний та вітчизніний досвід підвищення ефективності господарювання на підприємствах.

Методи аналіза конкурентних переваг.