Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


ВикористаноЇ лІтератури

Бойчик І. М., Харгв П. С, Хопчан М.І., Пгча Ю. В. Економіка підп­риємства: Навч. посіб. — друге видання, випр. и доп. — К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ — 2000», 2001.

Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних ма­теріальних і нематеріальних активів / І. М. Павлюк: Навчальний посіб­ник. — Київ.: ЦНЛ, 2004.

Господарський Кодекс України // Відомості Верховної Ради Укра­їни. — 2003. — № 18-22.

Грузинов В. П. и др. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В. П. Грузинова. — М.: ЮНИТИ, 1998.

Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін та ін.; За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, 2000.

Економіка підприємства: Навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін.; За ред. А. В. Шегди. — К.: Знання-Прес, 2001.

Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г. О. Швиданенко, С. Ф. Покропивний та ін. — К.: КНЕУ,

2000.

Економіка підприємства: опорний конспект лекцій / Н. М. Ушако­ва, Л. О. Лігоненко, М. М. Скотнікова, І. О. Чаюн. — К.: КНТЕУ, 2002.

Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропив-ного. — К.: КНЕУ, 2001.

 

Економіка підприємства: Посібник / За ред. П. С. Харіва. — Т.: Екон. думка, 2000.

Економіка торговельного підприємства: Підручник / За ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.: «Хрещатик», 1999.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 40.

Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верхо­вної Ради України. — 1991. — № 49.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верхо­вної Ради України. — 1991. — № 47.

Закон України «Про оплату праці» // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 17.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 4.

Зубовський В. МЕкономіка підприємства. — К.: Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999.

Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. посібник. — К.: Вікар, 2001.

Примак Т. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К.: Вікар,

2001.

Раицкий К. А. Экономика предприятия: Учебн. для вузов. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999.

Сідун В. А. Економіка підприємства: Навч. посібник. — X.: ХДУХТ, 2002.

Сідун В. А., Пономарьова Ю. В. Економіка підприємства: Збірка тестів. — X.: ХДУХТ, 2002.

Сідун В. А., Пономарьова Ю. В. Економіка підприємства: Індиві­дуальні завдання для самостійної роботи студентів. — X.: ХДУХТ,

2002.

Сідун В. А., Пономарьова Ю. В. Економіка підприємства: Навча­льно-методичний посібник для проведення практичних і семінарських занять з дисципліни. — Х.: ХДУХТ, 2002.

Харів П. С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: На-вч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2001.

Чаюн І. О., Бондар І. Ю. Планування виробничої програми підп­риємства та її ресурсне обгрунтування: Навч. посібник. — К.: КНТЕУ,

2000.

Шапілова Н. В. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни «Еко­номіка підприємства». — Х.: Консул, 1999.

Шершньова З. Є., Оборська С. В., Ратушний Ю. М. Стратегічне управління: Навч. метод. посібник для самостійного вивч. Диск. — К.:

КНЕУ, 2001.

Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О. И. Волкова. — М.: ИНФРА, 2000.

Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. — М.: Инфра-М, 2001.

 

 

Навчальне видання

 

СІДУН Вікторія Анатоліївна ПОНОМАРЬОВА Юлія Володимирівна

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Навчальний посібник

 

Керівник вид. проектів Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки Б.В. Борисов Коректор Л.І. Єросова Верстка О. Г. Михолат

 

Підп. до друку 24.10.05. Формат 60x84/16. Папір офсет. № 1. Гарнітура Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 22,5.

 

Видавництво "Центр навчальної літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81, 428-72-83 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002