загрузка...

Материал: Фахова українська мова - Навчальний посібник (Васенко Л.А.)


учебники...

8. структура термінів

Перш, ніж розглядати питання про структуру терміна, ми познайомимося з термінологічним поняттям «терміно-елемент». На відміну від терміна (що може бути або словом, або словосполученням) терміноелемент може бути як частиною слова [твірна основа, коренева або афіксальна морфема, символи, числа, графічні знаки у символо-слові (Р-розпад, у-частка)], так і залежним словом у словосполу­ченні. Наприклад, хімічний термін «метанол» складається з трьох терміноелементів: 1) коренева морфема мет-; 2) суфікс — ан; 3) суфікс —ол. Причому кожний з суфіксів означає певне поняття у хімії (порівн. «метилен»). Техніч­ний термін «коробка передач» складається з терміна «короб­ка» та терміноелемента «передач», що показує родо-видовий зв'язок між поняттями. Хімічний термін «сірчана кислота» складається теж з терміна та терміноелемента, який також відбиває родо-видовий зв'язок між поняттями.

За формальною структурою терміни розподіляють на такі групи [64]:

Сьогодні префіксами вважають терміноелементи «міні», «максі», «міді», що зараз стали початковою частиною багатьох термінів. За деякими афіксами (префіксами та суфіксами) у термінознавстві закріплюються певні значення у певній галу­зі наукових знань, наприклад, у хімії суфікс -аза(амілази) вживається для позначення ферментів; суфікс -оза— для по­значення цукрів (глюкоза); у технічних термінах суфікс -ість-має значення властивості матеріалів і процесів (надтрива-лість, текучість, повзучість, безмежність тощо).

У середині XX століття зв'явився новий терміноелемент «трон», що має значення: 1) частка; 2) прискорювач, при­лад. Сьогодні багато нових термінів утворюються за допо­могою цього елемента, наприклад, «циклотрон», «дейтрон», «циклофазотрон» тощо.

Традиційний спосіб словотворення — основоскладан-ня — сьогодні у термінознавстві значно поширився через те, що, по-перше, постійно поглиблюються наукові знання, що, у свою чергу, впливає на зріст нових наукових дисцип­лін на стику декількох наук. їхні назви — складні слова, що побудовано за складною ознакою або за сукупністю ознак. По-друге, у зв'язку з процесом інтернаціоналізації наукової діяльності поширюється вживання грецько-ла­тинських моделей словоскладання, наприклад, такі нові терміни, як «біогеохімія», «геокріологія» тощо.

4. Терміни — словосполучення

Можна виділити кілька моделей термінологічних слово­сполучень:

І —*■   І (Р. в.): амплітуда коливання;

І —>■   П •*—   І (Р. в.): брус малої кривини;

І —► І (Р. в.) —*І (Р. в.): центр ваги перерізу (рос: центр тяжести сечения);

П ■*— І: кінцевий цикл, легувальний (рос: легирую-щиії) елемент, полегшений бетон;

ПОЗНАЧЕННЯ: І — іменник, П — прикметник, P.e. — Ро­довий відмінок; стрілка —»або ч— вказує на характер зв'язків між терміноелементами.

 

5. Терміни — абревіатури

Вони можуть бути:

ініціальними, наприклад, АТС — автоматична теле­фонна станція, ПК — персональний комп'ютер;

складовими, наприклад, техінформ, Нацбанк, викон­роб, страхагент, держустанова;

мішаними, наприклад: УВЧ-терапія, УкрНДІМет (Український науково-дослідний інститут металів), МЕД-генератор (магнітогідродинамічний).

 

6.         Терміни — символо-слова

Це сполучення слів з літерами та цифрами, наприклад, вітамін А, у-частка, і-область, С02-лазер.

7.         Терміни — моделе-слова

У таких термінах форма першої літери відбиває форму об'єкта, наприклад, S-подібні натяжні пристрої, Е-подібне сполучення, V-клапан.