загрузка...

Материал: Бухгалтерський облік - Навчальний посібник (Михайлов М.Г)


учебники...

4.3. характеристика активних, пасивних та активно-пасивних рахунків

 

По відношенню до балансу рахунки поділяються на активні, пасивні та активно-пасивні.

Активними називаються рахунки, на яких відображається стан і рух господарських засобів.

 

Схема активного рахунка:

 

Дебет Кредит

 

Початкове сальдо

Оборот (+) — збільшення господар­ських засобів Кінцеве сальдо

Оборот (-) — зменшення господар­ських засобів

 

 

Початкове сальдо активного рахунка — це залишок господар­ських засобів на початок звітного періоду.

Оборот по дебету активного рахунка — це сукупність госпо­дарських операцій по надходженню господарських засобів за пе­вний період часу, тобто їх збільшення.

Оборот по кредиту активного рахунка — це сукупність госпо­дарських операцій по вибуттю господарських засобів за певний відрізок часу, тобто їх зменшення.

Кінцеве сальдо активного рахунка — це сума господарських засобів на кінець звітного періоду. Його визначають в такій по­слідовності:

до суми початкового сальдо по дебету рахунка додають суму обороту по дебету і віднімають суму обороту по кредиту.

Активний рахунок може мати сальдо тільки по дебету рахунка. При складанні балансу сальдо активних рахунків переносять в актив.

На пасивних рахунках відображають стан і зміни джерел фо­рмування господарських засобів.

Схема пасивного рахунка:

 

Дебет

Кредит

 

 

 

Оборот (-) — зменшення джерел формування господарських засобів

Початкове сальдо Оборот (+) — збільшення джерел формування господарських засобів Кінцеве сальдо

 

 

Початкове сальдо пасивного рахунка — це залишок джерел формування господарських засобів на початок звітного періоду.

Оборот по дебету пасивного рахунка — це сукупність госпо­дарських операцій по збільшенню джерел формування господар­ських засобів за певний період часу.

Оборот по кредиту пасивного рахунка — це сукупність госпо­дарських операцій по зменшенню джерел формування господар­ських засобів за певний період часу.

Кінцеве сальдо пасивного рахунка, як суму джерел формування господарських засобів на кінець звітного періоду, визначають так: до суми початкового сальдо по кредиту рахунка необхідно додати суму обороту по кредиту і відняти суму обороту по дебету.

Сальдо пасивного рахунка може бути тільки кредитовим. При складанні балансу його переносять в пасив.

Крім зазначених типів рахунків в бухгалтерському обліку за­стосовуються ще активно-пасивні рахунки.

Це рахунки, які на початок звітного періоду можуть бути ак­тивними, а через деякий час, внаслідок відображення господар­ських операцій, можуть мати сальдо по кредиту, тобто вигляда­ти як пасивні рахунки. Інколи, взагалі, такі рахунки можуть мати розгорнуте сальдо, тобто, одночасно мають сальдо і по де­бету і по кредиту. Через це, такі рахунки називаються ще «кос­мополіти».

Якщо рахунок має розгорнуте сальдо, то при складанні балан­су кінцеве сальдо з дебету переносять в актив і одночасно кінцеве сальдо з кредиту рахунка переноситься в пасив балансу.

До цих рахунків відносяться переважно рахунки для обліку розрахункових операцій. Розглянемо їх структуру:

 

Дебет Початкове сальдо

(залишок дебіторської заборгованос­ті)

(+) — збільшення дебіторської забо­ргованості

(-) — зменшення кредиторської за­боргованості Кінцеве сальдо

(залишок дебіторської заборгованос­ті)

Кредит

Початкове сальдо (залишок кредиторської заборгова­ності)

(+) — збільшення кредиторської за­боргованості

(-) — зменшення дебіторської забор­гованості Кінцеве сальдо

(залишок кредиторської заборгова­ності)

 

Як видно з даної схеми, на таких рахунках відображається де­біторська і кредиторська заборгованість підприємства та зміни цієї заборгованості.

По дебету рахунка відображають залишок дебіторської забор­гованості і її збільшення, а зменшення дебіторської заборговано­сті показують на протилежній стороні рахунка, тобто по кредиту.

По кредиту рахунку відображають залишок кредиторської за­боргованості на початок і на кінець звітного періоду, а також збі­льшення кредиторської заборгованості. Зменшення кредиторсь­кої заборгованості показують по дебету рахунка.

Кінцеве сальдо по дебету активно-пасивного рахунка означає залишок дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду (тобто сума заборгованості нашому підприємству).

Кінцеве сальдо по кредиту рахунка означає суму кредиторсь­кої заборгованості на кінець звітного періоду (тобто залишок за­боргованості нашого підприємства перед постачальниками, під­рядниками, бюджетом та ін.).

Отже, суми, які відображені по дебету, можуть означати збільшення дебіторської заборгованості чи зменшення креди­торської.

В той же час суми по кредиту показують або збільшення кре­диторської заборгованості, або зменшення дебіторської.

У випадку наявності розгорнутого сальдо, визначити стан за­боргованості на кінець звітного періоду без застосування допо­міжних рахунків неможливо.

Тому для відображення дійсного становища розрахункових відносин до кожного зведеного (синтетичного) рахунка відкри­вають додаткові (аналітичні) рахунки.

Наприклад: Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовни­ками».

До цього рахунку відкривають аналітичні рахунки в розрізі окремих підприємств. Це дає змогу визначити стан взаєморозра-хунків і суму заборгованості, конкретно, по кожному покупцю чи замовнику.

Як допоміжний регістр, що дозволяє розгорнуто показати ін­формацію про взаєморозрахунки, використовують оборотну ві­домість, яка має такий вигляд:

 

Найменування заготівельних організацій

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сумський м'ясокомбі­нат

2500

 

9000

9000

2500

 

Білопільський сирза-вод

 

1800

1800

 

 

 

Хлібоприймальний пункт

1400

 

6900

12 000

 

3700

і т. д.

 

 

 

 

 

 

Разом

30 200

11 000

64 100

51 800

46 000

14 500

Цей документ дозволяє провести перевірку правильності відо­браження облікових записів і порівняти підсумки дебетових і кредитових оборотів аналітичних і синтетичних рахунків.

Правильність відображення облікових записів підтверджуєть­ся наступною рівністю:

Початкове сальдо по дебету + оборот по дебету + кінцеве сальдо по кредиту = початкове сальдо по кредиту + + оборот по кредиту + кінцеве сальдо по дебету

Відсутність рівності означає помилку в облікових записах.