Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Романенко О.Р.)


АннотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

О. Р. Романенко

 

Фінанси

 

4-те видання, стереотипне

 

ПІДРУЧНИК

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

"Центр учбової літератури" 2009

 

ББК 65.261-93я73 УДК 336(075.8) Р 69

Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу автора заборонено

 

 

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-1808 від 06.05.03)

Рецензенти:

Буковинський С. А кандидат економічних наук, доцент; Буряк Л. Д. кандидат економічних наук, професор.

 

Романенко О. Р.

Р 69    Фінанси: Підручник. 4-те вид. К: Центр учбової літератури, 2009. 312 с.

ISBN 978-966-364-788-3

Розглянуто сутність, функції фінансів, їх місце і роль у системі розподільних відносин. Надано характеристику окремих сфер і ланок фінансової системи. Розкрито основи функціонування фінансової системи і фінансового механізму, зміст і призначення фінансів суб'єктів господарювання, міжнародних фінансів, фінансового і страхового ринків. Значну увагу приділено теорії державних фінансів і таким їх складовим як бюджету, державним цільовим фондам, державному кредиту. Надано характеристику сутності податків, податковій політиці і податковій системі держави. Навчальний матеріал доповнюється схемами і питаннями для перевірки знань.

Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму "Економіка і підприємництво".

ББК 65.261-93я73 УДК 336(075.8)

 

ISBN 978-966-364-788-3

 

© Романенко О. Р., 2009

© Центр учбової літератури, 2009