Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Романенко О.Р.)


Передмова

В

умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, кредитування, інвестиційна діяльність, бухгалтерський облік тощо) тісно пов'язані з фінансами. Перебудова економічної системи України, її переорієнтація на ринкові закони ставлять нові вимоги до підготовки високопрофесійних фахівців, здатних об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особ­ливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських суб'єктів, розробляти і вирішувати актуальні питання розбу­дови фінансової системи і забезпечення фінансової стабілізації в державі.

Курс "Фінанси" є обов'язковою дисципліною за навчаль­ними планами економічних вузів і спеціальностей. Дана дисципліна передбачає вивчення суті та характерних ознак фінансів, їх ролі і місця в економічній системі, засад фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії.

Підручник має на меті сприяти більш поглибленому засвоєнню теоретичних основ фінансових відносин, що вини­кають на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними та фізичними особами. В ньому чітко, послідовно і достатньо грунтовно подано матеріал в обсягах, орієнтованих як на фінансові, так і нефінансові економічні спеціальності вищих навчальних закладів. По кожному розділу виділено ключові терміни та основні положення, а також наведений перелік контрольних питань, які орієнтують студента на самостійну перевірку засвоєного навчального матеріалу.

Підручник написано відповідно до програми курсу, зат­вердженої вченою радою Київського національного еконо­мічного університету і охоплює всі теми, передбачені галузевим стандартом вищої освіти "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501-"Економіка і підприємництво".