Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Романенко О.Р.)


Література

Законодавчіакти

1.         Конституція України.К.:Преса України, 1997.

Бюджетний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України 22.03.2001 р.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. № 24.

Закон України "Про страхування" від 7.03.1996 №85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 18.

Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991р. // Відомості Верховної Ради України. 1991.

-           № 38.

Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" від 11.07.1996р. №315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 43.

Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 05.02.1998р. № 83/98-ВР//Відомості Верховної Ради

України. 1998. 29.

8.         Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.1993р. // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 13.

9.         Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. // Відомості Верховної Ради України. 1993.

-           № 23.

10.       Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" від 21.12.2001 р. № 2157 III // Офіційний вісник України. 2001. № 4.

11.       Закон України "Про державну підтримку малого підпри- ємництва" від 19.10.2001 р. № 2063 III // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 51-52.

Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997р. № 400/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 37.

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"  від

02.03.2000р. № 1533 III // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 22.

14. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999р. № 1105 XIV // Відомості Верховної Ради України. 1999. -№ 46-47.

15. Закон України "Про страхові тарифи на загально­обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272 III // Офіційний вісник

України. 2001. № 12.

16.Закон України "Про обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою праце­здатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001р. № 2240 III // Урядовий кур'єр від 28.02.2001р. № 38.

17.Закон України "Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" від 10.02.2000р. № 1453 III // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 13.

18.Указ Президента України "Про Державне Казначейство України" // Діло. 1995 р. № 43.

19.Указ Президента України "Про спрощену систему оподат­кування, обліку та звітності суб'єктів малого підприєм­ництва" від 3.07.1998 р. № 727/98 // Урядовий кур'єр. -1998. № 128.

20.Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи" від 27.08.2000 р. № 1031/2000.

21.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затверд­ження порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду від 6.05.2001 р. № 435 // Офіційний вісник України. 2001. № 20.

22.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затверд­ження Програми розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки" від 2.02.2001р. № 98 // Офіційний вісник

України. 2001. № 6.

Підручникиінавчальніпосібники Монографічналітература

 

23.Алексеенко М. М. Взгляд на развитие учения о налоге у экономистов А. Смита, Ж.-Б. Сея, Рикардо, Сисмонди и Дж. Ст. Милля. Харьков. 1870.

Алексеенко М. М. Общая теория переложения налогов. -Харьков. п. 25. 1870.

Андрущенко В. Л., Федосов В. М. Запорізька Січ як український феномен. К.: Заповіт, 1995.

 

Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы. Пер. с англ.: Уч. Пособие. М.: Издательский дом "Вильямс", 2000.

Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси: Навч. посібник. К.: Атіка, 2002.

Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. К.: НІОС,

2000.

29.       Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України:

Підручник. К.: НІОС, 2002.

30.       Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. К.: Наукова думка, 1997.

31.       Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в

Украине. К.: "А.С.К.", 2000.

32.       Кейнс Дж. Мейнард. Общая теория занятости, процента

и денег: Пер. с англ. М.: Прогресс. 1978.

33.       Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. К.: знання, 1999.

34.       Кулишер И. М. Очерки финансовой науки. Выпуск 1-й. Петроград: Наука и школа. 1919.

35.       Луніна І. О. Державні фінанси України в перехідний період. НАН України, Інститут економічного прогно- зування. К.: 2000.

36.       Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. К.: ФЕНИКС, 1997.

Озеров И. X. Основы финансовой науки. Рига. 1923.

Опарін В. М. Фінанси: Навч. посібник. К.: КНЕУ.2001.

39.       Пигу А. экономическая теория благосостояния. Т. 1: Пер.

с англ. М.: Прогресс. 1985.

40.       Пушкарёва В. М. История финансовой мысли и поли- тика налогов: учеб. Пособие. М.: ИНФРА-М. 1996.

Рикардо Д. Начала политической экономики и налогового обложения: пер. с англ. Сочинения. Т.1. М.: Госполитиздат. 1955.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: Пер. с англ. М.: Соцыэкгиз. 1962.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. А. Держава, податки, бізнес. К.: Либідь, 1992.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. К.: Либідь, 1992.

Твердохлебов В. Теории переложения налогов: Историко-литературный очерк. СПб. 1914.

Тургеньев Н. Опыт теории налогов. 1818.

 

Федосов В.М. Налоги в экономике современного капитализма (на примере ФРГ). К.: Вища школа. 1977.

Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. К. 2002.

49.       Федосов В.М., Опарін В.М., П'ятаченко Г.О. та ін. Податкова система України. Підручник / За ред. Федосова В. М. К.: Либідь, 1994.

50.       Финансы. Учебник. Под ред. Л. А. Дробозиной. М.: ЮНИТИ "Финансы", 1999.

51.Финансы. Учебник. Под ред. М. В. Романовского, О.В.Врублевской,   Б.М.Сабанти.   -   М.:Перспектива,

Юрайт. 2001.

Фінанси: вишкіл студії: Навч. посібник / За ред. Юрія С.І. - Тернопіль: "Карт-бланш". 2002.

Шарль Бланкарт. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. За науковою редакцією

В.М.Федосова. К.: Либідь, 2000.