Материал: Фінанси - Навчальний посібник (Романенко О.Р.)


Зміст

Передмова     3

Розділ 1. Суть фінансів, їх функції і роль . .4

Предмет фінансової науки   4

Історичний характер фінансів, їх генезис .5

Сутність і відмінні ознаки фінансів             7

Функції фінансів       14

Призначення та роль фінансів         17

Контрольні запитання          20

Розділ 2. Фінансова система            21

Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи    21

Організаційні основи функціонування

фінансової системи   27

Контрольні запитання          35

Розділ 3. Фінансова політика і

фінансовий механізм            36

Фінансова політика як важлива складова економічної політики держави        36

Фінансовий механізм і його елементи . . .42

 

Фінансове планування         44

Фінансовий контроль           51

Фінансові важелі       61

Правові засади організації фінансових відносин 63

Контрольні запитання          65

Розділ 4. Фінанси господарських суб'єктів .66

4.1.      Фінансові відносини

суб'єктів господарювання    66

Фінанси комерційних підприємств            71

Фінансові ресурси підприємств, їх

склад і джерела формування            80

Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності            82

Фінанси громадських організацій,

доброчинних фондів            86

Контрольні запитання          89

Розділ 5. Державні фінанси 90

5.1.      Сутність і призначення

державних фінансів 90

5.2.      Основні елементи фінансового господарства держави          94

Фінансові ресурси держави 95

Державні доходи       96

Державні видатки     97

Контрольні запитання          104

Розділ 6. Податки і податкова система       105

Сутність і функції податків             106

Розвиток наукової теорії податків 107

Елементи системи оподаткування  116

Класифікація податків          118

Податкова політика держави          124

Податкова система і

принципи оподаткування    130

6.7.      Податковий менеджмент

на підприємстві         140

Контрольні запитання          144

Розділ 7. Бюджет і бюджетна система        145

Економічна природа і функції бюджету . .145

Бюджетна система України 149

Бюджетний процес в Україні          153

Бюджетні права державних та

місцевих органів влади і управління          157

7.5.      Міжбюджетні відносини

і їх регулювання        159

Контрольні запитання          162

Розділ 8. Доходи і видатки

державного бюджету            163

Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету            163

Сутність, склад і структура видатків державного бюджету        167

Принципи і форми

бюджетного фінансування 170

8.4. Бюджетний дефіцит і його вплив на

розвиток економіки  172

Контрольні запитання          181

Розділ 9. Місцеві фінанси    182

9.1.      Місцеві фінанси в

економічній системі держави          182

9.2.      Місцеві бюджети фінансова

основа місцевого самоврядування 189

9.3.      Збалансування місцевих бюджетів             198

Контрольні запитання          205

Розділ 10. Державні цільові фонди             206

10.1.    Призначення і роль

державних цільових фондів            206

10.2.    Фонди державного

соціального страхування     209

Пенсійний фонд        209

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності     212

Фонд соціального страхування на випадок безробіття    214

Фонд соціального страхування від нещасних випадків   215

Фонд захисту інвалідів         217

Контрольні запитання          218

Розділ 11. Державний кредит

і державний борг      219

11.1.    Економічна сутність

і роль державного кредиту  219

Форми державного кредиту            224

Класифікація державних позик і

джерела їх погашення          229

11.4.    Державний борг, його формування

і обслуговування       232

11.5.    Управління державним боргом       238

Контрольні запитання          241

Розділ 12. Страхування і страховий ринок .242

12.1.    Особливості фінансових

відносин у сфері страхування         243

Форми страхових фондів     248

Організація страхування      250

Страховий ринок      254

Контрольні запитання          260

Розділ 13. Фінансовий ринок          261

13.1.    Призначення і структура

фінансового ринку   262

Ринок грошей            267

Ринок кредитних ресурсів   268

Ринок цінних паперів          270

Ринок фінансових послуг    284

Контрольні запитання          287

Розділ 14. Міжнародні фінанси       288

14.1.    Сутність і призначення

міжнародних фінансів          289

Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції     290

Міжнародний фінансовий ринок    298

Контрольні запитання          302

Література      303

Зміст   307

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Олена Романівна РОМАНЕНКО

 

ФІНАНСИ

 

ПІДРУЧНИК 4-те видання, стереотипне

 

Керівник видавничих проектів — Б. А. Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки — Б. В. Борисов

Підписано до друку 31.07.2008. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Умовн. друк. арк. 17,55. Наклад 2000 прим.

 

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

 

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

[1]В.Кравченко. Місцеві фінанси України. Навч. посібник.-К.:Знання, 1999.-с.174-175

вклоандиміЧноЮЖ.ерРиерл,адмЮ?надХодЖенЬтаЗа

 

[3]щЛ™^ юдЖюфінансовевирівнювання?