Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


2. поняття технологІЇ та ii видІв

 

Поняття технології у нашому житті трактується неод­нозначно. Технологія в перекладі з грецької (techne — мистецтво, уміння, майстерність, logos — наука) — сукупність засобів та при­йомів обробки та переробки різних середовищ.

За слов'янською інженерною традицією технологія розгляда­ється як сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану чи властивості, форми сировини, матеріалів у процесі вироб­ництва.

Наука, яка вивчає ці явища, також називається технологією (наприклад, технологія вирощування насіння соняшнику, пере­робки молока, виробництва хліба та інше). Технологією також називають безпосередньо самі операції щодо переробки, транс­портування, складування, збереження, продаж і та ін., які є час­тиною виробничого процесу. Сукупність технологічних операцій складає технологічний процес, в результаті якого відбуваються якісні зміни середовищ, що обробляються, їх форми, будови, ма­теріальних (споживчих) якостей.

Виходячи із цього, під технологією розуміють сукупність ви­робничих процесів, науково-технічних і професійних знань, ме­тодів, засобів виробництва, нової техніки, які забезпечують пере­творення природної речовини в продукти промислового і побу­тового використання.

У світі існує велика чисельність технологій (обробки металу, друкування грошей, проектування будинків, пошиття одягу та інше), та кожна із них може вважатися виробничою, тому що передбачає виробництво, створення нової якості продукту, ма­теріалу.

Під впливом змін, розвитку НТП технології безперервно по­новлюються. В тенденції розвитку сучасних технологій можна виділити такі основні напрямки:

перехід від (дискретних) циклічних технологій до безпере­рвних виробничих процесів як найбільш ефективних та економі­чних (наприклад, виробництво хліба, виплавка сталі, чавуну, та інше);

впровадження замкнутих (безвідходних) технологічних ци­клів у складі виробництва як найбільш екологічно прийнятних, нейтральних;

підвищення наукомісткості технологій, впровадження «ви­соких» та «новітніх» технологій як найбільш приоритетних в бі­знесі.

Результатом застосування технологій у виробничому процесі є продукт (робота, послуга) як кінцевий результат виробничої дія­льності людини (суспільства), зумовлений попитом на нього. В залежності від можливості застосування споживачем виділяють три види продукту: матеріальний, енергетичний, інтелектуаль­ний. Всі вони є самостійними, однак такими, що постійно взає­модіють між собою в різних співвідношеннях та комбінаціях.

Найпростішим прикладом може бути авторучка, яка по своїй суті може бути представлена як сукупність цих видів продуктів. Так, матеріальний продукт — це метал, пластмаса, фарбник; ін­телектуальний — дизайн, конструкція, торгова марка, НОУ-ХАУ способу виготовлення пера, спосіб виробництва; енергетичний продукт — спожита електроенергії, уречевлений труд, спожита теплова енергія, звукова енергія.

Така вмістимість продуктів є присутньою в інших товарах та послугах.

До сучасних технологій належать:

лазерна;

плазмова;

вакуумна;

імпульсна;

обробка вибухом;

електрофізичні, електрохімічні методи обробки;

безвідходна технологія.

Біотехнології — це:

генна інженерія (виділення гена із ДНК і вживлення його в організм чужорідної клітини);

інженерна ензимологія (створення ферментів для складних хімічних процесів);

технологічна біохімія (полімери);

біоінформатика;

гібридизаційна технологія (одержання високо специфічних антитіл за допомогою клонування).

Для характеристики технологій як об'єкта дослідження засто­совують опис технології. Мова опису технології — це одно із за­собів зображення інтелектуальної сутності технології для її ана­лізу, збереження та надання права майнової належності автора.

Розвиток технологій — основна рушійна сила прогресу. Нова технологія виникає не одна, а у зв'язці з іншими, взаємодопов­нюючими технологіями.

Завдяки сучасним технологіям випускається дедалі більше рі­зноманітних виробів, що дає можливість щирокого вибору аж до індивідуалізації продукту чи послуги. Споживач може мати свою версію будь-якого продукту. Наприклад. Компанія з виробництва велосипедів, яка розміщена в японському місті Козубу, сьогодні пропонує 11 231 різновиди своїх моделей. Велосипед може бути виготовленим за індивідуальним замовленням і мірками спожи­вача та доставлений протягом двох тижнів, при цьому ціна його на 10 \% вища порівняно зі стандартною моделлю [14].