Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


АннотацІя

Л.І. МИХАЙЛОВА, С.Г.ТУРЧІНА

 

Інноваційний менеджмент

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

®

Киів 2007

УДК 338.21(075.8) ББК 65.290-5-21я73 М 69

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-Г-541 від 13.04.2007 р.)

Рецензенти:

Ілляшенко С.М. доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Сумського державного університету;

Мішенін Є.В. доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Сумського національ­ного аграрного університету;

Олійник О.В. доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева.

 

Михайлова Л.І., Турчіна С.Г.

М 69 Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 248 с.

 

ISBN 978-966-364-480-6

 

В навчальному посібнику викладені теоретичні, практичні та тестові завдання з інноваційного менеджменту. Теоретична частина стисло вміщує узагальнений курс з інноваційного менеджменту, що вивчається на економічних спеціальностях вищих навчальних закладів України; практична частина містить приклади вирішення розрахункових завдань.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців, що займаються питаннями інновацій.

 

ISBN 978-966-364-480-6        © Михайлова Л.І., Турчіна С.Г. 2007.

© Центр учбової літератури, 2007.