Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


6. бізнес — планування інноваційної діяльності

Бізнес-планування в інноваційній сфері — це комплек­сне дослідження всіх умов і чинників реалізації інноваційного проекту, яке має охоплювати основні моменти:

визначення цілей і завдань реалізації інноваційного проекту;

визначення потенційних можливостей для здійснення про­екту (аналіз і оцінка зовнішніх і внутрішніх передумов);

виявлення засобів і методів, потрібних для досягнення ви­значених цілей (ресурси, менеджмент, управління ризиком тощо);

прогнозування результативності інноваційної діяльності (оцінка очікуваних наслідків).

На відміну від бізнес-планів у інших сферах, в інноваційній він має включати детальний опис (визначення)науково-технічного рівня інвестиційного проекту і його правової захище­ності.

Для визначення науково-технічного рівня інноваційного прое­кту в бізнес-плані необхідно показати рівень новизни проекту і його платно ліцензійні характеристики (кількість отриманих па­тентів і ліцензійних угод). При цьому новизна конкретного інно­ваційного проекту визначається з урахуванням його результатив­ності.

За своєю сутністю інноваційна діяльність, на відміну від під­приємницької, характеризується високим рівнем ризику. Тому важливим етапом у процесі бізнес-планування реалізації іннова­ційного проекту є управління ризиком. За змістом управління ри­зиком — це науково-практичний аналіз генезису і масштабів конкретного інноваційного ризику, прогнозування вірогідності виникнення несприятливих подій, ідентифікація ризиків і розро­бка протиризикових заходів.

Це означає, що безпосередньо у процесі розробки бізнес-плану з конкретного інноваційного проекту в його відповідному розділі необхідно:

згрупувати важливі ризики;

визначити джерела та моменти виникнення їх;

оцінити небезпеку;

розробити заходи щодо скорочення ризиків і мінімізації втрат.

На початковій стадії роботи над бізнес планом доцільно залу­чати спеціалістів у таких галузях знань, як маркетинг, плануван­ня (прогнозування), фінансовий аналіз і технології, інноваційне проектування.

 

Які підприємства відносять до інноваційних в Україні!

У чому сутність бізнес-інкубатора і які послуги він може надавати!

Чи перспективними є бізнес-інкубатори в Україні! Що дає підстави для такого висновку!

У чому сутність технопарків!

За яких умов можливе виникнення технополісів!

Які основні завдання на сьогодні поставлені перед технопарками!

Охарактеризуйте основні типи бізнес-інкубаторів.