Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


Вступ

 

Економічна категорія «інновація» означає нововведення, тоб­то реалізований на ринку результат діяльності по створенню но­вого продукту або нової технології. Сьогодні, на початку XXI ст., великого значення набуває механізм управління створенням і впровадженням інновацій на ринку, тобто інноваційний менедж­мент.

Інноваційний менеджмент став найбільш ефективним мето­дом механізму ринкового господарювання. Хоча вважається, що в нашій державі уже функціонує ринкова економіка, але фактич­но нині існує транзитивна, тобто перехідна економіка, коли від­бувається перехід від адміністративно-командного управління до гнучкої системи управління господарським процесом.

Інновація торкається всіх сфер господарської діяльності.

У сучасному діловому світі більше ніж коли-небудь в попере­дні епохи, єдиним постійним фактором успіху є зміни, нововве­дення. І завжди є організації, які дієво, ефективно правлять змі­нами, інноваціями, постійно пристосовуючи до них свої функціо­нальні служби управління, стратегії, системи, продукцію та куль­туру, щоб пережити потрясіння та обернути собі на користь об­ставини, які на перший погляд, підривають конкурентоспромож­ність.

Характерною рисою сучасності є інтенсивне зростання інно­ваційної активності на міжнародному рівні: збільшуються держа­вні витрати на науково-дослідні розробки, змінюються системи освіти і професійної підготовки спеціалістів, створюються нові наукомісткі галузі виробництва, формуються національні іннова­ційні системи. Таким чином, інноваційні процеси охоплюють усі зміни, що відбуваються внаслідок людської діяльності. Тому управлінського мислення на запровадження інноваційної моделі розвитку організацій є важливими та необхідними для майбутніх фахівців, менеджерів різних рівнів управління.

 

При підготовці даного навчального посібника автори виходи­ли із необхідності забезпечення навчально-методичного форму­вання майбутніх спеціалістів літературою.

Подальший економічний розвиток України, перспектива опа­нувати належним місцем в європейському співтоваристві та світі залежить насамперед від опанування інноваційної моделі еконо­мічного розвитку.

Представлене видання узагальнює як результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем управління іннова­ційними процесами, так і власні результати наукових досліджень авторів та викладання інноваційного менеджменту студентам за спеціальністю «Менеджмент організацій» та «Менеджмент ЗЕД».

При підготовці цього навчального посібника автори прагнули зробити його простим і зрозумілим широкому колу читачів. По­зитивною особливістю цього посібника є те, що він містить окрім теоретичного викладення матеріалу, ще й методичні рекоменда­ції по їх практичному застосуванню, контрольні приклади, що сприяють формуванню у студентів набуття практичних навичок з прийняття рішень з управління інноваціями та змінами. Для кон­тролю знань та самостійного вивчення дисципліни, пропонують­ся питання та тестові завдання з усіх тем курсу. Сподіваємося, що читачі висловлять зауваження та побажання, які автори сприй­муть із вдячністю і врахують у подальшій роботі.