Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


3. мотивація купівлі інновацій

Схема мотивації купівлі інновацій приведена на рис. 4.

задоволення

Ціль купівлі інновацій — одержан­ня грошей в майбутньому

мотиви

Фактори

прагнення

Бажання вдосконалю­вати свою технологію

Бажання підвищити свою конкурентосп­роможність на ринку

 

Купівля інновацій

 

Зміни в сис­темі оподат­кування

 

Зміни в регу­лятивному виробничоторгівельно-му процесі

 

Досягнення на міжнаро­дному ринку

 

Рис. 4. Процес мотивації купівлі інновації

Метою мотивації купівлі інновацій є одержання господарюю­чим суб'єктом грошових засобів в майбутньому за рахунок реалі­зації ним нових продуктів або технологій, куплених сьогодні.

Основними мотивами купівлі інновацій є:

•           підвищення конкурентоспроможності і іміджу господарюю­чого суб'єкта;

•           одержання в перспективі доходу на капітал, вкладений сьогодні. Мотиви купівлі інновацій обумовлені рядом факторів, як об'єк­тивних так і суб'єктивних.

До суб'єктивних відносять фактори, що відображають інтере­си конкретного покупця, плани і програми його інвестиційної і фінансової діяльності та ін.

Основними об'єктивними факторами є:

зміни в регулятивному виробничо-торгівельному процесі;

зміни в системі оподаткування;

досягнення на міжнародному ринку.