Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


2. інформаційні продукти і послуги

Просування інновації означає функціонування цілісної системи прийомів по ефективному продажу інновацій на ринку. Іншими словами, просування — це комплекс заходів, направле­них на реалізацію інновації. Цей комплекс заходів включає в себе виробництво і використання інформації (тобто інформаційного продукту), рекламні заходи, організацію роботи торговельних точок (пунктів по продажу інновації), індивідуальні консультації покупців, стимулювання продажу інновації та ін.

Рекламну компанію інновації цілеспрямовано проводити з врахуванням таких моментів: реклама повинна бути систематич­ною, щоб охопити велику кількість споживачів реклами; реклама повинна бути цікавою; реклама потребує застосування всіх її форм (друк, Інтернет, радіо і т. д.)

Дифузія інновації означає діяльність по доведенню інновації до кінцевого споживача. Ця діяльність включає вибір каналів просу­вання, організацію збутової (торгівельної) мережі і т. д.

Можуть бути використані три основних методи продажу інно­вацій:

прямий метод, непрямий, і змішаний.

Прямий метод продажу означає, що відбувається безпосеред­ній контакт між продуцентом і покупцем інновації. Тут продаж часто супроводжується консультаціями та іншими умовами.

Непрямий метод продажу означає, що контакт між продуцен­том і покупцем здійснюється через посередника (продавця).

Змішаний метод продажу означає, що в якості посередника виступають торгові та інші підприємства.

Вибір того чи іншого методу продаж залежить від ринкової ситуації.

При просуванні і дифузії інновації важливе значення приділя­ється зв'язкам з громадськістю. За кордоном робота по зв'язкам з громадськістю називається «паблік-релейшнз».

Паблік-релейшнз (англ. public relations) установи — це діяль­ність по формуванню сприятливого громадського погляду про продуцента або продавця інновації, що є формою реклами з ши­роким залученням всіх засобів масової інформації.

Заходи паблік-релейшенз спрямовані не на пропаганду спо­живацьких достоїнств і якостей нового продукту, а перш за все на створення іміджу продуценту або продавцеві, на роз'яснення всіх переваг даного нового продукту перед вже існуючими ана­логічними продуктами.

Робота по зв'язкам з громадськістю передбачає встанов­лення і підтримку контактів з пресою, інформування населен­ня про специфіку роботи продуцента, взаємодію з органами влади по питаннях законодавства, консультування, інформо-ваності.

Вищевказані заходи характеризуються наступним.

Інформація (лат. іпіх>гтаио — пояснення, викладення) — це повідомлення про що-небудь. В господарській практиці мова йде про інформаційний продукт. Інформаційний продукт являє со­бою матеріалізовану форму відомостей, що є об'єктом зберіган­ня, переробки і передачі.

Інформаційний продукт має особливі властивості, що відріз­няють його від інших видів продуктів. Ці властивості мають ха­рактерні риси.

Інформаційний продукт несе в собі тільки один вид зно­су — моральний. В той час як матеріальні предмети зазнають двох видів зносу: фізичного і морального.

Інформаційний продукт на відміну від матеріального предмету може використовуватись декількома людьми одно­часно в різних підприємствах або в різних господарських процесах.

Витрати на дифузію (тобто на розповсюдження, тиражу­вання) першого екземпляра інформаційного продукту значно пе­ревищують витрати на виробництво.

Великий вплив якості інформаційного продукту на всю си­стему управління.

Якість і ефективність будь-якого процесу управління, в то­му числі і управління інновацією, багато в чому визначається які­стю інноваційного продукту. Чим точніша інформація, тим конк­ретніше рішення. Якість інформації повинна оцінюватись при її отриманні, а не при передачі.

Швидке старіння інформаційного продукту. Інформація є функція часу. Тому вона дуже швидко старіє в часі. Це вимагає оперативного використання одержаного інформаційного продук­ту. Іншими словами, інформаційний продукт не може довго збе­рігатися.

В нинішній час найкращою картотекою для збирання і збері­гання інформації є комп'ютер, тобто машина, яка володіє одно­часно доброю пам'яттю і можливістю (коли є надійні програми) швидко знаходити потрібну інформацію через свою кодифікацію. Тому будь-яка неправильна кодифікація веде за собою неправи­льну класифікацію інформації.

Якість інформаційного продукту визначається різними факто­рами, основними з яких є:

релевантність;

пертинентність;

креативність;

зручність в повсякденній роботі.

Релевантність (англ. relevant — доцільний) інформаційного продукту означає відповідність між інформаційним запитом і отриманим повідомленням.

Пертинентність (англ. pertinent — підходящий, який має від­ношення) вказує на відповідність інформаційного продукту по­требам в ньому.

Креативність (лат. creatio — створювати) одержаної інформа­ції виражає можливу широту використання даного інформацій­ного продукту. Розповсюдження інформації створює популяр­ність новому продукту, інформує споживачів і створює попит на нього, тобто здійснює рекламу.

Реклама — це різновид соціальної інформації, тобто засобів зв'язку між людьми. Соціальна інформація несе в собі активний елемент новизни. Реклама діє на людську свідомість. Тому її ме­тоди повинні бути психологічно обумовленими.