Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


2. економічна ефективність виробництва і реалізація інновацій

Економічну ефективність інновацій можна розглядати в двох напрямках [ ]:

1.         Економічна ефективність виробництва і реалізація інновацій;

2.         Економічна ефективність купівлі інновацій. Економічний ефект від виробництва і реалізації інновацій ви- значається за формулою:

Е = В К,

де Е — сума ефекту по одній інновації, грн.;

В — сума грошових засобів, одержана від виробництва і реа­лізації інновації, грн.;

К — інвестиції у виробництво і реалізацію інновації, грн.

Для порівняння економічної ефективності різних інновацій використовують коефіцієнт ефективності, який розраховується за формулою:

Е = ^ К

де (В К) — чистий доход, грн.

Коефіцієнт ефективності виробництва і реалізації інновації показує величину чистого доходу, отриманого з однієї гривні ін­вестицій у виробництво і реалізацію інновації.

Для інновації в формі нової операції, що використовується усе­редині продуцента, економічний ефект визначається за формулою:

Е = /0 І 0,15 • К, де Е — сума ефекту, грн.;

10        — річні поточні витрати до здійснення яких-небудь дій, що закладаються в майбутню інновацію, грн.;

11        — річні поточні затрати після здійснення цих же дій по ін- новаціям, грн.;

К — інвестиції(поточні витрати) на виробництво і реалізацію даної інновації, грн.;

0.         15 — нормативний коефіцієнт.

До складу поточних витрат відносяться заробітна плата робіт­ників за період здійснення операції, нарахування на заробітну плату, амортизаційні відрахування по комп'ютерній техніці, за­трати на електроенергію.