Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


Додаток 2 закон украЇни

«Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків»

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 40, ст. 363) (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2743-Ш (2743-14) від 04.10.2001, ВВР, 2002, № 3—4, ст.28 № 3118-111 (3118-14) від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 33, ст. 238)

Цей Закон визначає правові та економічні засади запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної та інновацій­ної діяльності технологічних парків «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка» (м. Київ), «Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона» (м. Київ), «Інститут моно­кристалів» (м. Харків), «Вуглемаш» (м. Донецьк), «Інститут техніч­ної теплофізики» (м. Київ), «Київська політехніка» (м. Київ), «Інте­лектуальні інформаційні технології» (м. Київ), «Укрінфотех» (м. Київ) (далі — технологічні парки).

(Преамбула Закону із змінами, внесеними згідно із Законами № 2743-Ш (2743-14) від 04.10.2001, № 3118-Ш (3118-14) від 07.03. 2002)

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни, які вживаються в цьому Законі

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому

значенні:

технологічний парк — юридична особа або об'єднання на підставі договору про спільну діяльність юридичних осіб (учасників), головною метою яких є діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів, виробничого впровадження наукоємних розробок, високих техно­логій та конкурентоспроможної на світових ринках продукції;

дочірнє підприємство — підприємство, що створюється технологіч­ним парком для виконання інвестиційних та інноваційних проектів і випуску інноваційної продукції, єдиним засновником і власником якого є технологічний парк;

спільне підприємство — підприємство, що створюється для вико­нання інвестиційних та інноваційних проектів, одним із засновників якого є технологічний парк, а іншими — резиденти чи нерезиденти, внесок яких до статутного фонду становить суму в національній валю­ті, еквівалентну не менше:

для резидентів — 50 000 доларів США;

для нерезидентів — 100 000 доларів США;

учасники технологічного парку — об'єднання юридичних осіб — суб'єкти наукової, науково-технічної діяльності та підприємницької ді­яльності, що уклали в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, договори про спільну діяльність щодо виконання інвестицій­них та інноваційних проектів;

інноваційний проект технологічного парку — комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, йо­го учасників, дочірніх і спільних підприємств, співвиконавців та виро­бників продукції щодо проведення наукових досліджень, технічного, технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій та виробництва інноваційної продукції, а також щодо фінансово­го, кадрового, маркетингового та комерційного забезпечення виробни­чого впровадження нових товарів та надання послуг;

інвестиційний проект технологічного парку — комплект докумен­тів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, його учасників, дочірніх і спільних підприємств, співвиконавців та ви­робників продукції щодо реалізації майнових та інтелектуальних цінно­стей як інвестора, такі власних з метою одержання прибутку та/або до­сягнення соціального ефекту;

спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності — правовий режим, який передбачає встановлення податкових та мит­них пільг, а також надання державної підтримки, стимулювання дія­льності технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних під­приємств, що виконують інвестиційні та інноваційні проекти за пріоритетними напрямами науково-технічної діяльності технологіч­них парків;

пріоритетні напрями науково-технічної діяльності технологічного парку (далі — пріоритетні напрями діяльності технологічного парку) — економічно і соціально обумовлені напрями науково-технічної діяльно­сті технологічного парку, спрямовані на випуск конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції і насичення нею внутрі­шнього ринку та забезпечення експортного потенціалу держави. (Абзац одинадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3118-III (3118-14) від 07.03.2002)

 

Стаття 2. Сфера застосування Закону

Дія цього Закону поширюється на технологічні парки, їх учасників, дочірні і спільні підприємства, що виконують інвестиційні та інноваційні проекти за пріоритетними напрямами діяльності техно­логічних парків.

Розділ II

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 3. Особливості запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності

Спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності запроваджується для технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спі­льних підприємств строком на 15 років і діє при виконанні інвестицій­ного та інноваційного проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків протягом перших п'яти років з дати реєстрації проектів, але в межах вищевизначеного строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності.

Пріоритетні напрями діяльності для кожного із технологічних пар­ків розробляються відповідно до Закону України «Про пріоритетні на­прями розвитку науки і техніки» та затверджуються Президією Націо­нальної академії наук України та центральним органом виконавчої влади з питань науки. (Частина друга статті 3 в редакції Закону № 3118-III (3118-14) від 07.03.2002)

Реєстрацію, розгляд та експертизу інвестиційних та інноваційних проектів технологічних парків здійснює центральний орган виконавчої влади з питань науки. (Статтю 3 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 3118-Ш (3118-14) від 07.03.2002)

Положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та інно­ваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологіч­них парків затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 4. Особливості оподаткування технологічних парків та їх учасників, дочірніх та спільних підприємств

 

1. Суми податку на додану вартість, нараховані в поряд­ку, встановленому Законом України «Про податок на додану вар­тість» (168/97-ВР), по операціях з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з виконанням інвестиціЙних та іннова­ціЙних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологіч­них парків, і суми податку з прибутку, одержаного від виконання за­значених проектів, нараховані у порядку, встановленому Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (334/94-ВР), технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства не перераховують до бюджету, а зараховують на спеціальні рахунки та використовують зазначені суми виключно на наукову та науково­технічну діяльність, розвиток власних науково-технологічних і до­слідно-експериментальних баз.

Порядок зарахування сум податків на спеціальний рахунок та їх ви­користання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду, що нараховується від обсягів реалізації продукції в межах інвестиційних та інноваційних проектів, які виконуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків.

Норми частин першої і другої цієї статті застосовуються у період виконання кожного інвестиційного та інноваційного проекту, але не бі­льше ніж на п'ять років з моменту реєстрації проекту.

Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства, яким надаються пільги згідно з частинами першою і другою цієї статті, забезпечують ведення окремого бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з виконанням інвестиційних та інноваційних проектів, від­повідно до цього Закону. Не використані протягом встановленого цим Законом строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності кошти, накопичені на спеціальних рахунках, підлягають за­рахуванню до Державного бюджету України.

 

Стаття 5. Особливості державної підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності

 

1. Інвестиційні та інноваційні проекти, які виконуються у встановленому цим Законом порядку, є пріоритетними для залучення кредитів, що надаються під державні гарантії іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, іншими фінансо­во-кредитними установами.

Інвестиційні та інноваційні проекти, які виконуються у пріорите­тних напрямах діяльності технологічних парків, є пріоритетними для залучення коштів Державного інноваційного фонду та його регіональ­них відділень.

У разі невиконання учасниками технологічних парків своїх зо­бов'язань за договорами про спільну діяльність на виконання інвести­ційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльнос­ті технологічних парків вони зобов'язані за наслідками податкового періоду, на який припадає припинення виконання договорів, збільшити свої податкові зобов'язання на суму вивільнених від оподаткування коштів за весь період дії таких договорів, а також сплатити пеню, нара­ховану на таку суму, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Націо­нального банку України, що діяла на день збільшення податкового зо­бов'язання, та за період від дати вивільнення таких коштів до дати їх сплати до бюджету.

Стаття 6. Порядок ввезення товарів, устаткування, обладнання, сировини, матеріалів, комплектуючих та інших предметів, які використовуються технологічними парками, їх учасниками, дочірніми і спільними підприємствами

1. Сировина, матеріали, устаткування, обладнання, комплек­туючі та інші товари (крім підакцизних товарів, за винятком товарів згідно з кодами ТН ЗЕД 852110310, 852110390, 852810), які не вироб­ляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам та міжнародним стандартам, при ввезенні в Україну для використання технологічними парками, їх учасниками, дочірніми та спільними підприємствами при виконанні у встановленому цим За­коном порядку інвестиційних та інноваційних проектів звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

Номенклатура та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткуван­ня, обладнання, комплектуючих та інших предметів визначаються при реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів.

У разі використання сировини, матеріалів, устаткування, облад­нання, комплектуючих та інших товарів не для потреб виконання інвес­тиційних та інноваційних проектів ввізне мито та податок на додану вартість сплачуються до бюджету в повному обсязі. При цьому платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму ввіз­ного мита, податку на додану вартість, що мала бути сплачена при вве­зенні на митну територію України таких товарів, а також сплатити пе­ню, нараховану на таку суму податків, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збі­льшення податкового зобов'язання, за період їх нецільового викорис­тання.

Технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства, які виконують інвестиційні та інноваційні проекти, щоквартально скла­дають та подають до органів державної податкової служби за своїм мі­сцем знаходження звіти про ввезені ними сировину, матеріали, устат­кування, обладнання, комплектуючі та інші товари, а також про їх цільове використання.

 

Стаття 7. Особливості валютного регулювання

1. Розрахунки за експортно-імпортними операціями, що здій­снюються при виконанні відповідно до цього Закону інвестиційних та інноваційних проектів, провадяться у строк до 150 календарних днів.

2. Кошти, що надійшли в іноземній валюті від реалізації продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг) технологічних пар­ків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств, не підлягають обов'я­зковому продажу.

Стаття 8. Особливості дії законодавства України при запровадженні спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності

1. Відносини, пов'язані із виконанням інвестиційних та ін­новаційних проектів за пріоритетними напрямами технологічних пар­ків, регулюються цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами України.

При запровадженні спеціального режиму інвестиційної та іннова­ційної діяльності законодавство України з питань, урегульованих час­тинами першою і другою статті 4, частинами першою і другою статті 5, частинами першою і другою статті 6 та статтею 7, діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом спеці­ального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків на весь строк, визначений цим Законом.

 

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року. 2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим За­коном та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; у місячний строк забезпечити розробку і впровадження По­ложення про порядок здійснення контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та ін­ших товарів, що ввозяться в Україну для виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності техно­логічних парків.

 

Президент України   Л. КУЧМА

м. Київ, 16 липня 1999 року № 991-ХГУ