Материал: Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Михайлова Л.І.)


4. характеристика основних функції та типів інновацій

Функція інновації показує її призначення в економіч­ній системі держави і її роль в господарському процесі. Інновація виконує слідуючі функції:

відтворювальну (інновація є важливим джерелом фінансу­вання розширеного відтворення, тобто грошова виручка, одержа­на від продажу інновації на ринку може бути направлена на роз­ширення обсягів виробничо-торгівельної, інвестиційної, інновацій­ної і фінансової діяльності);

інвестиційну (прибуток одержаний за рахунок реалізації інновації може використовуватись в різних напрямках, в тому числі і як капітал, тобто використання прибутку від інновації для інвестування нових інновацій);

стимулююча (одержання підприємцем прибутку за рахунок реалізації інновації, що є для нього стимулом і спонукає його по­стійно вивчати попит, вдосконалювати організацію маркетинго­вої діяльності, приміняти більш сучасні прийоми управління фі­нансами).

Сучасна економічна теорія виділяє п'ять основних типів інно­вацій:

запровадження випуску нового продукту (товарна іннова­ція), наприклад, вирощування нової сільськогосподарської куль­тури: амарант, соя, рапс чи інше;

введення нового методу виробництва (технологічна інно­вація), наприклад, технологія утримання худоби у відкритих лег­ких приміщеннях;

створення нового ринку товарів чи послуг (ринкова інновація);

освоєння нового джерела постачання сировини чи напівфа­брикатів (маркетингова інновація);

реорганізація структури, методів та стилів управління (управлінська інновація).

Таким чином, впровадження інновації може стосуватися різ­них сторін господарської діяльності організації. Однак для об­ґрунтування управлінського рішення щодо нововведень необхід­ні широкі знання з інших дисциплін.

Розвиток науково-технічного прогресу зумовлює значні зміни в економіці країн, світовому співтоваристві. Аграрний сектор країни як одна із найважливіших складових народногосподарсь­кого комплексу також знаходиться під впливом змін, що відбу­ваються у формах господарювання, організації та технології ви­робництва, економічних взаємовідносинах між суб'єктами госпо­дарювання, а також і у свідомості людей, які працюють там. Мо­жна спостерігати те, як запізніла реакція державних органів вла­ди та керівників більшості підприємств на нові умови господа­рювання, зумовила значне зниження виробництва продукції, збитковість, навіть банкрутство.

Тому на сучасному етапі суспільного розвитку дуже важливим є постійне вивчення змін у навколишньому середовищі, аналіз ситуації на ринку, адаптація до змін, освоєння інновацій з метою недопущення відставання від процесів, що відбуваються. Тільки така поведінка суб'єктів господарювання забезпечує їм успіх, конкурентноздатність їх продукції на ринку.

Результати діяльності сільськогосподарських підприємств України за останні роки показують, що, окрім об'єктивних при­чин, більш значний вплив на неприйняття інновацій зумовлює суб'єктивний фактор, непідготовленість керівників, недостатній рівень менеджменту організаціями.

Управління змінами та інноваціями в сучасних умовах адап­тації до ринкових відносин є складовою та однією із важливих частин менеджменту організацій. Якщо організація хоче устояти на ринку продукції, бути конкурентноздатною, її менеджмент повинен бути орієнтованим на постійну адаптацію, пристосуван­ня до змін, що відбуваються у навколишньому середовищі. Хто відслідковує ці процеси, хто приймає рішення про їх освоєння, запровадження у виробництво: безпосередньо керівник, окремий відділ чи менеджер з управління інноваціями — це не є важли­вим, але однозначно є необхідним. Таким чином, управління змі­нами та інноваціями — це сукупність принципів, методів та форм управління інноваційними процесами, інноваційною діяльністю, суб'єктами реалізації нововведень та їх персоналом. Це є сферою інноваційного менеджменту.

 

Контрольні питання:

 

1.         У чому полягає сутність поняття «інновація»?

Інновація — це процес чи результат процесу?

Назвіть ім'я вченого, котрий вперше ввів в науковий обіг термін «інновація».

Чим відрізняється інновація від винаходу?

Перечисліть і охарактеризуйте основні функції ін­новації.

Назвіть складові сфери інноваційної діяльності.