загрузка...

Материал: Історія грошей та фінансів - Навчальний посібник (Колєсніков О.В.)


учебники...

Тести для перевІрки знань студентІв до модуля 2

Які гроші перебували в обігу на території Галицької Русі поряд з празькими грошима у XVI ст.:

а)         напівгроші;

б)         динарії;

в)         гривні;

г)         рублі?

Як називалися дрібні монети, які прирівнювалися до трьох дина-ріїв:

а)         копійки;

б)         центи;

в)         третяки?

Які монети були поширені на Галичині наприкінці XIV на по­чатку XV ст.:

а)         копійки;

б)         дукати угорського карбування;

в)         третяки?

Які монети були поширені на Поділлі наприкінці XIV на початку XV ст.:

а)         срібні динарії;

б)         дукати угорського карбування;

в)         італійські флорини?

Де були поширені дукати угорського карбування:

а)         на Галичині;

б)         на Запоріжжі;

в)         на Київщині?

Як називалися золоті угорські монети 1480 р.:

а)         копійками;

б)         центами;

в)         злотими?

Яка грошова одиниця дорівнювала 100 чеським грошам:

а)         флорин;

б)         рубль;

в)         злотий?

За часів правління якого короля почалося карбування ортіо:

а)         Яна ІІ Казимира;

б)         Зиґмунда ІІІ;

в)         ВладиславаІІ?

Які завдання передбачалися грошовою реформою в Польщі від 15 жовтня 1526 р.:

а)         стабілізація власної валютної системи;

б)         об'єднання власної валютної системи з литовською;

в)         введення нової грошової одиниці?

Як називалися монети, які карбували в 1338 р. за часів Казими­ра Великого:

а)         краківські гроші;

б)         українські гривні;

в)         злоті?

Який новий вид монет було запроваджено в 1614 р.:

а)         копійку;

б)         цент;

в)         півторагрошовик?

Чим характеризувався грошовий обіг початку XVI ст.:

а)         зменшенням значення грошових монет і погіршенням їхньої якості;

б)         високою якістю грошових монет;

в)         монети Польсько-Литовської держави високо цінувалися в Європі?

Які монети карбували у Львові за часів Владислава Опольського:

а)         атичні статери;

б)         срібні систерції;

в)         напівгроші і динарії?

З ім'ям якого князя пов'язують випуск монет у Києві в XIV ст.:

а)         Володимира Ольгердовича;

б)         Володимира Мономаха;

в)         Ярослава Мудрого?

З якого матеріалу виготовляли київські монети:

а)         із золотого плющеного дроту;

б)         із срібного плющеного дроту;

в)         з мідного плющеного дроту?

Який документ забороняв надавати гроші в кредит та отримува­ти за це відсотки:

а)         Магдебурзьке право;

б)         канонічне право;

в)         польське право?

Ким були організовані перші банки на території Польсько-Литовської держави:

а)         королем;

б)         шляхтою;

в)         церквою?

З якого періоду в Польщі був відомий вексель:

а)         з XV ст.;

б)         з XIV ст.;

в)         з XVI ст?

Яке місто в Польщі було центром банківської справи:

а)         Краків;

б)         Варшава;

в)         Познань?

Хто здійснював ломбардні операції:

а)         євреї;

б)         поляки;

в)         литовці?

Найпоширенішою золотою монетою козацько-гетьманської доби була:

а)         дирхем;

б)         динарій;

в)         левендальдер.

Як називали турецькі піастри, які внаслідок жвавої торгівлі українських козаків із південними народами потрапляли на Запороз­ьку Січ:

а)         дирхем;

б)         динарій;

в)         лев?

Хто в 1658 р., ставши гетьманом, уклав з Польщею та Литвою Гадяцьку угоду, за якою на території Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств створювалося Велике князівство Руське, яке могло карбувати власну монету для оплати козацького війська:

а)         Б. Хмельницький;

б)         І. Виговський;

в)         І. Самойлович?

Чи карбував Богдан Хмельницький власну монету:

а)         так;

б)         ні;

в)         достовірно не відомо?

Хто з гетьманів наслідував турецькі й татарські монети у Валахії та польські чехи у с. Лисянка:

а)         Б. Хмельницький;

б)         І. Виговський;

в)         І. Самойлович?

У якому році І. Самойлович почав карбувати чехи в Севську:

а)         1386 р.;

б)         1686 р.;

в)         1689 р?

Сировиною для виготовлення срібних монет були західноєвро­пейські талери, які в Росії називалися єфимками з ознакою:

а)         так;

б)         ні.

У кінці 1655 р. почався випуск мідних копійок, які за виглядом і масою відповідали срібним. За встановленим примусовим курсом в обі­гу вони перебували за співвідношенням 1:1:

а)         так;

б)         ні.

Величезна кількість мідних копійок, значне зростання цін, без­діяльність царя стосовно фальшивомонетників призвели до зростання невдоволення серед простого люду, який 1662 р. підняв повстання в Москві, що дістало назву:

а)         Жовтнева революція;

б)         Срібний бунт;

в)         Мідний бунт.

Після повстання в населення 10 мідних викуповувалися за 1 срібну копійку:

а)         так;

б)         ні.

Грошова реформа, яку провів цар Петро І, тривала:

а)         з 1689 р. по 1718 р.;

б)         з 1698 р. по 1718 р.;

в)         з 1698 р. по 1717 р.

У 1700 р. з'явилася нова мідна монета денга, яка становила:

а)         чверть копійки;

б)         восьму частину копійки;

в)         півкопійки.

У 1700 р. з'явилася нова мідна монета полушка, яка становила:

а)         чверть копійки;

б)         восьму частину копійки;

в)         півкопійки.

У 1700 р. з'явилася нова мідна монета півполушка, яка стано­вила:

а)         чверть копійки;

б)         восьму частину копійки;

в)         півкопійки.

Яка частка грошових заощаджень населення , за даними Дер­жавного банку СРСР, у 1947 р. містилася на вкладах банків:

а)         80\%;

б)         15\%;

в)         99\%?

Чому дорівнював один долар США після того, як 1 березня 1950 р. Рада Міністрів СРСР прийняла Постанову «Про переведення курсу рубля на золоту основу і про підвищення курсу рубля стосовно до іно­земних валют», за якою встановлювався золотий вміст рубля на рівні 0,222168 г щирого золота:

а)         4 руб;

б)         10 руб.;

в)         5 руб. 30 коп?

За яким курсом постанова Ради Міністрів від 4 травня 1960 р. «Про зміну масштабу цін і заміну грошей, що перебували в обігу, на нові» передбачала деномінацію рубля:

а)         10 до 1;

б)         2 до 1;

в)         немає правильної відповіді?

У якому році Рада Міністрів Української PCP з метою захис­ту інтересів споживачів, особливо соціально незахищеного населен­ня, прийняла Постанову «Про захист споживчого ринку в Українській PCP», яка передбачала продаж продовольчих і непродовольчих това­рів здійснювати з використанням карток споживача з купонами:

а)         1990 р.;

б)         1960 р.;

в)         1987 р?

У якому році загони Червоної гвардії захопили 28 банків і 10 банківських відділень та було видано декрет про націоналізацію банків, який вводив державну монополію на ведення банківської діяльності:

а)         1920 р.;

б)         1916 р.;

в)         1917 р?

Який банк почав діяльність 16 листопада 1921 р., а основними його завданнями визначалися кредитування промисловості, сільського господарства, товарообігу та впорядкування грошового обігу:

а)         Державний банк РРФСР;

б)         Промисловий банк РРФСР;

в)         Кооперативний банк РРФСР?

Який банк був організований у жовтні 1922 р. у формі акціонер­ного товариства зі статутним капіталом у розмірі 5 млн золотих рублів, але всі його акції належали державним органам чи підприємствам:

а)         Державний банк РРФСР;

б)         Промисловий банк РРФСР;

в)         Торговельний промисловий банк (Промбанк)?

Який банк було створено 12 грудня 1922 р. за участю шведсько­го капіталу:

а)         Російський комерційний банк;

б)         Промисловий банк РРФСР;

в)         Торговельний промисловий банк (Промбанк)?

Банківська справа CPCP була монополією держави:

а)         так;

б)         ні.

Коли були запроваджені купоно-карбованці:

а)         1 січня 1992 р. ;

б)         10 січня 1992 р.;

в)         10 січня 1993 р.?

Коли Президент України підписав Указ «Про грошову реформу в Україні», згідно з яким з обігу було вилучена український карбова­нець і введено постійну грошову одиницю — гривні, та її сота частина — копійка:

а)         25 серпня 1996 р.;

б)         10 січня 1992 р.;

в)         25 серпня 1998 р.

Коли відбувся вихід Декрету Кабінету Міністрів України «Про страхування»:

а)         у травні 1993 року;

б)         10 січня 1992 р.;

в)         25 серпня 1998 р.

Скільки рівнів має банківська система України:

а)         один;

б)         два;

в)         чотири?

Послугами громадських кредитних установ могли скористатися лише селяни, які постраждали від стихійного лиха:

а)         так;

б)         ні.

Під час Другої світової війни кількість грошей в обігу Радян­ського Союзу:

а)         зросла до 74 млрд руб;

б)         зменшилася в 2 рази;

в)         збільшилася в 4 рази?

За яким курсом обмінювалися металеві монети на нові грошові знаки після того, як 14 грудня 1947 р. Рада Міністрів СРСР та найви­щий партійний орган ЦК ВКП (б) прийняли Постанову «Про проведен­ня грошової реформи і скасування карток на продовольчі й промислові товари»:

а)         10 до 1;

б)         2 до 1;

в)         не обмінювалися?

Грошові позики громадських кредитних установ були:

а)         довгостроковими;

б)         короткостроковими;

в)         середньостроковими.

Відсоткова ставка за кредит, узятий на споживання, становила:

а)         3,3\%;

б)         6,6\%;

в)         5\%.

Відсоткова ставка за кредит, якщо позичені кошти йшли на ви­робничі цілі, становила:

а)         3,3\%;

б)         6,6\%;

в)         5\%.

Відсоткова ставка за кредит у зерні становила:

а)         12\%;

б)         13\%;

в)         12,5\%.

У середині XVIII ст. соціальний стан кредиторів приблизно був таким:

а)         58\% становила шляхта, 29\% — духівництво, 7\% — євреї та 6\% — інші;

б)         5\% становила шляхта, 25\% — духівництво, 66 \% — євреї та 4\% — інші;

в)         40\% становила шляхта, 3\% — духівництво, 55\% — євреї та 2\% — інші.

У XVIII ст. центром приватного банківництва в Польщі стало місто:

а)         Познань;

б)         Варшава;

в)         Краків.

Першочерговим завданням для феодальної Росії було надання відповідної допомоги купецтву:

а)         так;

б)         ні.

З яких двох самостійних частин складався Державний позичко­вий банк:

а)         Дворянського банку та Банку поповнення;

б)         Земельного банку та Банку поповнення;

в)         Поземельного банку та Банку поповнення.

Основною діяльністю якого банку були короткострокові позикові операції (не більше ніж на 75\% від вартості товарів) терміном на 6 міся­ців під заставу товарів, які перебували на складах у порту Петербурга:

а)         Дворянського банку ;

б)         Банку поповнення;

в)         Поземельного банку?

Основною метою діяльності державних банків Російської імпе­рії було кредитування аграрного сектора:

а)         так;

б)         ні.

У яких українських містах у 1860 р. були відкриті контори Дер­жавного банку Російської імперії:

а)         Києві, Одесі, Харкові, Полтаві;

б)         Києві, Львові, Харкові;

в)         Одесі, Харкові, Полтаві?

Який банк був першим акціонерним банком Російської імперії:

а)         Київський земельний банк;

б)         Харківський земельний банк;

в)         Селянський поземельний банк?

Головною метою діяльності якого банку було залучення в казну срібної монети:

а)         Київського земельного банку;

б)         Харківського земельного банку;

в)         Мідного банку?

Який банк виник з ідеї перекарбувати в монети старі мідні гар­мати і на отриманий капітал створити кредитну установу:

а)         Київський земельний банк;

б)         Мідний банк;

в)         Артилерійський поземельний банк?

У 1769 р., з проведенням грошової реформи, Катерина II покла­дала на банки нову функцію — замінити золоту монету на срібну:

а)         так;

б)         ні.

Особливістю діяльності якого банку було те, що розмір видано­го кредиту обумовлювався належністю купця-позичальника до тієї чи іншої гільдії:

а)         Київського земельного банку;

б)         Державного комерційного банку;

в)         Мідного банку?

У якому році було ліквідовано Державний позиковий та Дер­жавний комерційний банки з переданням усіх прав Державному банку, на якого було покладено завдання зміцнення грошової та фінансової систем:

а)         1860 р.;

б)         1896 р.;

в)         1960 р?

Система іпотечного кредитування в 80-90-х роках XIX ст. була представлена лише акціонерними банками:

а)         так;

б)         ні.

Банк Олександри Браницької видавав кредити:

а)         до 10000 руб. під 7\% річних;

б)         до 5000 руб. під 9\% річних;

в)         до 1000 руб. під 6\% річних.

Який банк мав фонд у 50 000 руб. і видавав на трирічний термін позички як окремим домогосподарям (до 300 руб.), так і сільським гро­мадам (до 3000 руб.) під 6\% річних:

а)         Київський земельний банк;

б)         Сумський банк Івана Харитоненка;

в)         Артилерійський поземельний банк.

Мінімальний розмір акціонерного капіталу міського громадсько­го банку становив 10 000 руб., а зобов'язання банку не повинні були пе­ревищувати п'ятикратної суми акціонерного та резервного капіталів:

а)         так;

б)         ні.

Який банк кредитував у переважній більшості заможних селян, допомагаючи дворянам вигідно продавати їхню землю:

а)         Київський земельний банк;

б)         Селянський поземельний банк;

в)         Артилерійський поземельний банк?

Домінуючі позиції з великомасштабного кредитування промисло­вості зайняли такі столичні банки, створені у післяреформений період:

а)         Петербурзький міжнародний комерційний банк;

б)         Російський банк для зовнішньої торгівлі;

в)         Російський торговельне-промисловий.

Асигнаційні банки та Петербурзький. Які два банки в 1786 р. об'єднали в Державний асигнаційний банк:

а)         Петербурзький асигнаційний банк;

б)         Московський асигнаційний банк;

в)         Російський асигнаційний банк?

На зламі ХУП—ХУШ ст. достатність кредитних ресурсів усе­редині країни цілком задовольняла дворянство і представників торго­вого капіталу, зацікавлених у кредитах для збільшенні обсягів опера­цій:

а)         так;

б)         ні.

Хто в 1754 р. видав «Указ об учреждении Государственного за­емного банка...»:

а)         Катерина ІІ;

б)         Олександр ІІ;

в)         Єлизавета Петрівна?

На західноукраїнських землях, розділених між різними держа­вами, основу грошового обігу становили польські марки:

а)         так;

б)         ні.

Формування грошової системи СРСР, до якого належала біль­ша частина території України, почалося:

а)         після Великої Вітчизняної війни;

б)         після Жовтневого перевороту 1917 р.;

в)         після 1991 р.

Політика воєнного комунізму передбачала встановлення без­грошових відносин:

а)         так;

б)         ні.

У якому році були випущені «Зобов'язання РРФСР» номіналь­ною вартістю 1, 5 і 10 млн руб.?

а)         1921 р.;

б)         1917 р.;

в)         1933 р.?