Материал: Транспортна логістика - Навчальний посібник (Смирнов І.Г.)


Додаток б

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ НА 2006-2010 рр.*

Проект "Програми розвитку національної мережі міжнарод­них транспортних коридорів в Україні на 2006—2010 рр." (далі -Програма) розроблений ДП "ДержавтотрансНДІпроект" з метою реалізації положень "Концепції створення та функціонування на­ціональної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні" на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. № 821, та у розвиток "Про­грами створення та функціонування національної мережі міжна­родних транспортних коридорів в Україні на період1998—2005 рр.", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 20 бе­резня 1998 р. № 346.

Склад проблеми та необхідність розв'язання її програмним методом

З розширенням із травня 2004 року Європейського Союзу на 10 нових членів постали нові задачі щодо рішень загальноєвропейсь­ких транспортних конференцій з формування Пан'європейських міжнародних транспортних коридорів та транспортних зон. На те­риторії ЄС формується нова система мультимодальної Транс'євро­пейської транспортної мережі (TransEuropean Network—TEN), а на території країн-членів ЄС та країн-кандидатів на вступ до ЄС — Ру­мунії та Болгарії** — діє новий широкомасштабний План розбудови Транс'європейської транспортної системи до 2020 року.

Одночасно Європейським Союзом проводиться перегляд існуючих проектів міжнародних транспортних коридорів з ме­тою концентрації на найважливіших напрямках. ЄС визначено важливість розвитку технічних можливостей взаємодії транспор­тних мереж із сусідніми країнами та регіонами для економічного росту, розвитку торговельних відносин і засобів зв'язку. Схвале* Розробники: Редзюк А.М., канд. техн. наук, віце-президент ТАУ; Новикова А.М., докт. екон. наук, Мироненко В.П. (ДП "ДержаавтотрансНДІ-проект").

** Члени ЄС із січня 2007 р. (прим. авторів).

но ініціативу Єврокомісії щодо створення Групи високого рівня, яка до 2005 року підготувала доповідь з маршрутів основної транс­портної мережі — мультимодальних осей, які поєднували б краї-ни-члени ЄС з новими країнами-сусідами та регіонами. На тери­торії України такими мультимодальними осями визнано:

Мультимодальна вісь: Фінляндія — Росія — Україна — Біло­русь — Молдова — Румунія—Греція—Туреччина—Болгарія—Грузія

Ця мультимодальна вісь забезпечує транспортний зв'язок Се­редземноморських країн і країн Близького Сходу із країнами Бал­тійського та Скандинавського регіонів. Даний маршрут відповідає напрямку Критського транспортного коридору № 9 і продовжуєть­ся далі з використанням існуючих ліній поромних переправ за мар­шрутом транспортного коридору ТРАСЕСАу країни СередньоїАзії й Закавказзя, а також Болгарію.

Мультимодальна вісь: Італія—Німеччина — Словенія—Угор­щина — Словаччина — Польща—Україна — Росія

Ця мультимодальна вісь забезпечує транспортний зв'язок між країнами Центральної, Східної і Південної Європи з країнами Кав­казу, півднем Росії, Казахстаном і далі на Китай. Вісь збігається з маршрутами Критських транспортних коридорів № 3, № 5 і про­довжується далі до кордону з Росією й перетинання з коридором "Північ — Південь".

III.       Річка Дніпро

Таким чином, на даний час склалася об'єктивна необхідність перегляду існуючої в Україні мережі міжнародних транспортних коридорів, відпрацювання нової спільної транспортної політики з розширеним Євросоюзом, приведення технічного та технологіч­ного рівня національної мережі коридорів до європейських стан­дартів. Комплексна розбудова всієї транспортної мережі міжнарод­ного значення можлива лише завдяки застосуванню програмного методу. Це викликає необхідність розробки та впровадження даної державної програми.

Національна мережа міжнародних транспортних коридорів в Україні Враховуючи формування мультимодальних Транс'європейських транспортних осей, Євразійських транспортних коридорів, розбу­дову Пан'європейської Чорноморської транспортної зони (Black sea PETRA), домовленостей з Російською Федерацією щодо розбу­дови спільних транспортних коридорів, національна мережа міжна­родних транспортних коридорів має такий вигляд (табл. 1).

В систему міжнародних транспортних коридорів України зап­ропоновано включити річку Дніпро та виключити МТК ЧЕС та Євроазіатський як недіючі, з малою інтенсивністю руху, а також ряд відгалужень (Одеса—Ізмаїл—Рені на МТК № 9, Львів—Сарни Мінськ на МТК № 5 тощо). Пропонується змінити маршрут про­ходження автомобільного МТК Балтика — Чорне море. Авто­мобільні дороги Ягодин — Ковель — Луцьк — Тернопіль — Хмель­ницький — Вінниця — Умань — порти Чорного моря залишаються нерозвиненими, Ш-ГУ категорії з низькою інтенсивністю руху у міжнародному сполученні. Обсяг міжнародних перевезень на ділянці Тернопіль—Чортків—Толстоє—Чернівці — Мамалига прак­тично відсутній. У той же час завдяки будівництву мосту на при­кордонному пункті Ягодин, в останні роки суттєво зросла інтен­сивність транспортних зв'язків на маршруті Ягодин — Ковель — Коростень—Київ. Томудоцільно змінити маршрут МТК Балтійсь­ке море—Чорне море на Ягодин—Ковель—Сарни—Київ—Умань — Одеса, де спостерігаються значні обсяги експортно-імпортних і транзитних вантажоперевезень.

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації основних напрямів державної політики щодо:

інтеграції транспортної системи Українидо Транс'європейсь­кої транспортної мережі;

ефективного транспортного забезпечення зовнішньоеконо­мічних зв'язків;

залучення транзитних потоків країн Європи та Азії через територію України;

збільшення валютних надходжень від експорту транспорт­них послуг до державного бюджету.

Для досягнення мети передбачається виконати такі основні зав­дання:

визначення етапності розбудови автомобільної та залізнич­ної мережі МТК у взаємодії з водним транспортом за принципами логістичних товаропровідних систем для приведення її стану у відповідність до норм і стандартів ЄС;

створення комплексупослуг, що відповідають стандартам ЄС;

покращення якості міжнародних перевезень та підвищення конкурентоздатності транспортних послуг до рівня, привабливого для вантажовласників і пасажирів;

удосконалення та адаптація законодавчої і нормативно-пра­вової бази до норм і стандартів ЄС з питань здійснення розбудови національної мережі МТК;

кардинальне покращення показників ефективності переве­зень, а також створення умов ефективної господарської діяльності;

визначення єдиної системи пріоритетів та шляхів їх реалі­зації на окремих маршрутах міжнародних транспортних коридорів, основних напрямків і задач у сфері розвитку національної мережі МТК на період до 2010 року;

створення надійної матеріально-технічної бази морських та річкових портів, яка у кількісному і якісному відношенні відпові­дає вимогам розвитку зовнішньої торгівлі;

вдосконалення технології з метою підвищення швидкості перевезень, зменшення простоїв, особливо на прикордонних стан­ціях.

Шляхи та заходи розв'язання проблеми

Програма передбачає комплекс першочергових шляхів та за­ходів, спрямованих на розбудову національної мережі МТК:

впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на за­лізничних ділянках МТК № 3, 9, МТК № 5 ОСЗ, будівництво за­лізнично-автомобільного мосту через р. Дніпро в Києві (МТК № 9), пасажирського вокзального комплексу та технічної станції Дарниця;

будівництво Бескидського тунелю на МТК №5;

реконструкція ділянок автомагістралей Львів — Краковець на МТК № 3, Львів—Чоп та Городище — Рівне на МТК № 5, Люба­шівка — Платонове, Любашівка — Одеса на МТК № 9, Ковель — Ягодин та Тернопіль—Вінниця—Умань на МТК Балтика—Чорне море;

• будівництво нових автодоріг на засадах концесій Львів — Краківець, Львів — Броди, Хмельницький—Вінниця—Київ;

подальша розбудова морських торговельних портів;

реконструкція судноплавних шлюзів на р.Дніпро, будівниц­тво ряду перевантажувальних комплексів у річкових портах;

ініціювання розроблення та впровадження разом із сусідні­ми державами спільних технологій транзитних перевезень та на­скрізних тарифів;

модернізація телекомунікаційної системи та вдосконален­ня міжвідомчого й міждержавного обміну інформацією (контро­лю) на прикордонних пунктах пропуску через державний кордон, які розташовані на МТК;

удосконалення та впровадження системи автоматичної зміни відстані між колесами візків залізничних вагонів на прикордонних пунктах з ЄС (Мостиська, Чоп, Ягодин);

розвиток інтермодальних перевезень, впровадження нових контейнерних маршрутів;

адаптація нормативно-правової' бази з питань розбудови та розвитку національної мережі МТК до норм і стандартів та приско­рення інтеграції України до Європейського Союзу;

проведення постійного моніторингу вантажопотоків за на­прямками МТК.

У Програмі передбачено здійснення комплексу науково-до­слідних і проектно-конструкторських розробок за напрямками роз­витку всіх видів транспорту та ряду інвестиційних проектів і орга­нізаційних заходів.

Фінансове забезпечення Програми

Загальний обсяг фінансування на виконання заходів Програми і цільових інвестиційних проектів із розвитку МТК представлений у табл. 2. Фінансування здійснюватиметься за рахунок власних коштів підприємств транспортної галузі, коштів Державного бюд­жету України (Дорожнього фонду), а також інших джерел, передба­чених законом, у тому числі кредитів вітчизняних та іноземних банків і міжнародних організацій, залучення міжнародної фінан­сової й технічної допомоги, а також коштів, отриманих від реалі­зації міжнародних комерційних проектів.

Враховуючи брак коштів, видаються доцільними передбачені програмою на 2006—2010 роки організаційно-технологічні захо­ди, що не потребують значних інвестицій та, водночас, можуть значно підвищити ефективність використання МТК.

Таблиця 2

Обсяги фінансування Програми розвитку мережі міжнародних транспортних коридорів на 2006—2010 рр., млн грн

 

Напрямки фінансування

Усього

у т.ч. з держбюджету

Залізничні МТК

4936,8

163,6

Автомобільні МТК

7071,0

1987,2

Морські порти

3447,2

-

Річкові порти

447,6

65,9

Науково-дослідні роботи

2,7

1,9

Усього

15901,6

2216,7

Очікувані результати

Реалізація Програми забезпечить:

підвищення швидкості та пропускної спроможності транс­портної мережі на найнапруженіших комунікаціях міжнародного значення на національній мережі МТК;

удосконалення технології перевезень на основі логістичних принципів та розвитку транспортно-складських комплексів;

прискорення митнихтаінших установлених законодавчими актами процедур при перетині державного кордону;

покращання навігаційного та інформаційного забезпечення перевезень;

скорочення часу транспортування й переробки вантажів;

розвиток системи транспортно-експедиційного обслугову­вання;

підвищення якості транспортних послуг;

підвищення економічних показників роботи залізничного, морського та автомобільного видів транспорту, нарощення конку­рентоспроможності українських перевізників усіх видів транспор­ту як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку;

зростання обсягів перевезень вантажів і пасажирів, що обу­мовить збільшення валютних надходжень до бюджету України та доходів вітчизняних підприємств транспортного комплексу, по­ліпшення фінансово-економічних показників їхньої роботи й підви­щення рівня їхніх власних інвестиційних можливостей;

розвиток широкого спектру супутніх послуг (різні види стра­хування, заправка транспортних засобів паливом, ремонт та техні­чне обслуговування транспортних засобів тощо);

підвищення безпеки руху та збереження вантажів; зменшен­ня шкідливого впливу транспорту на навколишнє середовище внас­лідок впровадження прогресивних технологій перевезень і прове­дення природоохоронних заходів.

Поряд з вирішенням транспортних проблем розбудова та роз­виток інфраструктури національної мережі МТК на території Ук­раїни вплине і на макроекономічні й соціальні показники, розви­ток підприємств різноманітних галузей народногосподарського комплексу, створення тисяч додаткових робочих місць.

Зростання прибутку від транзитних перевезень на залізнично­му та морському транспорті очікується в межах 20—25 \%. Серед­ньорічний економічний ефект від поліпшення умов руху на авто-мо-більних дорогах становитиме понад 200 млн грн.

Окупність капітальних вкладень у розбудову автомобільних доріг становитиме близько 7 років, залізниць — 10 років.

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Організацію, моніторинг, координацію і контроль за виконан­ням Програми покладено на Міжвідомчу комісію з питань транс­портних коридорів та транзитної політики, створену згідно з по­становою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 965. Міжвідомча комісія з питань транспортних коридорів та транзит­ної політики (далі — Комісія) є постійно діючим органом при Ка­бінеті Міністрів України.

У процесі реалізації Програми передбачається проведення її щорічної актуалізації для визначення першочергових заходів, уточ­нення необхідних обсягів інвестицій, термінів проведення робіт та інших показників. Діяльність Комісії забезпечують Міністерство транспорту та зв'язку і Міністерство економіки України.