Материал: Транспортна логістика - Навчальний посібник (Смирнов І.Г.)


Передмова

 

Логістика як нова професійна дисципліна знаходиться у по­стійному розвитку й останніми роками потреба в її застосуванні не викликає ні в кого сумніву. У поточному столітті вона здійснювати­ме дедалі потужніший вплив на всі сфери суспільного життя. Еле­менти логістики існували вже при зародженні людської формації, а в сучасній формі, як професійний бізнес, вона існує близько 50 років. Перші відомі економічні курси з логістики почали викладати в США у 60-х рр. ХХ ст., а як практична сфера логістика була відома в цій країні понад 100 років тому, що знайшло відображення навіть у ху­дожніх творах, зокрема в романі Ф. Кафки "Америка".

Нині логістика входить до складу основних дисциплін підго­товки економістів, менеджерів і спеціалістів, які працюють у сфері бізнесув провідних країнах світу. В умовах сьогодення дедалі більшої ваги набуває застосування логістики у великому й малому бізнесі. Розвиток логістики відбувається за експонентою не лише у сфері бізнесу, а й у соціальних послугах. Вона є важливим елементом у роботі медичних установ, збройних сил, муніципальних структур, соціальних та екологічних служб країн, регіонів, міст, інтеграцій­них світових об'єднань, політичній діяльності, спортивних і вистав­кових заходах. Навіть найбільш засекречені організації використо­вують логістику. Наприклад, НАТО має відділ логістики, що вико­нує функції служби тилу. У 2004 р. Головне управління логістики створено в структурі генштабу ВС України. Навіть ЦРУ, ФБР, мо­нархічна Британія та Ватікан мають логістичні служби. Враховуючи вищенаведене, стає зрозуміло, що логістика потребує представлен­ня як нова дисципліна, ознайомлення широкого кола читачів з її цілями, суттю, ефективністю та можливостями.

Логістика є інструментом ефективного менеджменту в кожній галузі економіки, особливо у сфері послуг, яка останнім часом розвивається швидкими темпами. Однією із важливих сфер об­слуговування є транспортні послуги. Отже, об'єкт транспортної логістики транспортні потоки у всіх сферах діяльності, а пред­мет їхня логістична організація, управління й вдосконалення.

Транспорт є важливою галуззю господарства кожної країни. У структурі ВВП нашої держави частка транспортних послуг переви­щує 10\%. Отже, вдосконалення транспортної галузі може забезпе­чити значний економічний ефект. Останній ще більш посилюєть­ся у зв'язку з надзвичайно вигідним транзитним розташуванням України на перехресті Євро-Азійських транспортних маршрутів та активною участю України в розвитку мережі Європейських та Євро-Азійських міжнародних транспортних коридорів.

Враховуючи вищевикладене, транспортна галузь є важливою ланкою посилення співпраці з Європейським Союзом і важливим чинником Євроінтеграційної стратегії України.

Розвитку транспортної галузі за роки незалежності України приділялася велика увага, що знайшло свій прояв у прийнятті низ­ки нормативних документів, зокрема Законах України "Про транс­порт", Про транзит вантажів" та ін., на підставі яких було розроб­лено й прийнято Програму розвитку мережі МТК в країні, Програ­му утвердження України як транзитної держави, Концепцію програми формування мережі логістичних центрів у системі міжна­родних транспортних коридорів України та ін.

У цих документах приділяється увага логістичній складовій розвитку транспортного комплексу України та його інтеграції в європейську та світову транспортно-логістичні системи.

Цей посібник присвячено проблемам і перспективам розвитку транспортної логістики в Україні, враховуючи її євроінтеграційний стратегічний курс. У посібнику розглядаються такі питання:

світовий ринок транспортно-логістичних послуг;

транспортно-логістична стратегія Європейського Союзу;

Європейські транспортні коридори і пан'європейські транс­портні зони;

інтеграція України у світову та європейську транспортно-ло-гістичні системи;

екологічні проблеми транспортної логістики;

розвиток транспортної логістики в Україні;

обслуговування споживачів і фірм автомобільним транспор­том.

Він буде корисним студентам вищих навчальних закладів, які вивчають курси "Логістика" і "Транспортна логістика", аспіран­там, працівникам транспортно-логістичних компаній, науковцям і всім небайдужим до розвитку української логістики.

 

Автори будуть вдячні за зауваження й побажання щодо вдоско­налення змісту та структури посібника, які просимо надсилати за адресою: м. Київ, Національний університет ім. Шевченка, геогра­фічний факультет, кафедра країнознавства та туризму, професору І.Г. Смирнову.