Материал: Історія зарубежної літератури XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


3. творчий метод, новаторство письменника

у центрі творів — людина, її життя, суперечності людського буття;

зосередження уваги на порухах людської душі, змінах, що відбували у психі­ці героїв;

глибокий психологізм, прихована іронія, гра інтелекту;

зіставлення двох світів: філістерський (обмеженого бюргерства) та життя ху­дожника; світ духовний і світ речей;

відсутність прагнення до незвичайного, виняткового. Конкретний епізод у повсякденному житті героя змальований з підкресленим епічним спокоєм;

негативне сприйняття дійсності, її різка і відверта критика;

неквапливість і деталізованість описів, уміння передати глобальні колізії сві­ту художніми засобами;

сполучення гостро аналітичного й іронічного начала з емоційною теплотою;

ідейно-проблематичне та тематичне розмаїття;

проникнення у людську душу, розкриття внутрішнього світу особистості, по­каз зародження почуттів;

широке охоплення складної німецької і європейської дійсності к. ХІХ — 1 пол. ХХ ст.

різноманітність тематики: творів історична доля Німеччини («Будденброки», «Маріо і чарівник»);

протиставлення бюргера і митця, гострий осуд «мистецтва для мистецтва» («Смерть у Венеції»);

викриття фашизму;

повага до людської гідності, ницість суспільства, де ніхто не цінував справж­ні почуттів;

показ поваги і визнання російської літератури («Російська антологія»).

Твори письменника — філософа Томаса Манна — були тісно пов'язані з кра­щими традиціями німецької прогресивної літератури. Він належав до тих представ­ників літератури, які розпочали свій творчий шлях, усвідомивши зазначення про­гресивний ідей ХХ століття. Прозаїк став засновником інтелектуальної прози, у якій образ викликав думку, а думка — образ. Митець був переконаний у тому, що, коли мистецтво існувало окремо від життя, воно не здатне дати людині повного щастя. Мистецтво, відірване від життя, не могло бути прекрасним.

Отже, Томас Манн — класик роману ХХ століття, який зумів розширити межі жанру й наповнити його новим соціально-філософським змістом. Використавши традиційні форми роману, він поглибив і перетворив їх.

 

Запитання для самоконтролю

У чому полягала складність творчості Т. Манна?

У яких жанрах працював письменник, наведіть приклади відповідних творів?

Поясніть назву новели «Маріо і чарівник». Що стало основою для її написання?

Чи залишилася актуальною творчість німецького письменника і сьогодні?