Материал: Історія зарубежної літератури XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


3. притчевий характер роману «володар мух»

«Володар мух» — це не перший прозовий твір Голдінга. Йому передували чоти­ри романи, які ніде не були надруковані. Та автор продовжив свої літературні про­би. У 1954 році, після того як від опублікування «Володаря мух» відмовилися по­над 20 видавців, він нарешті вийшов друком у видавництві «Фейбер енд Фейбер» і відразу став у Великобританії бестселером. Наступного року його було видано у США, але там пройшов непомічено. І тільки після його перекладу у 1959 році, а особливо після того, як у 1963 році за ним Пітер Брук зняв свій фільм, до Голдінга прийшов справжнє визнання англомовного читача. Здобув він популярність і в ін­ших країнах.

У. Голдінг свій твір писав задля того, щоб застерегти людство і людину від аб­сурдного руйнування навколишнього світу. Загальний намір «Володаря мух» він пояснив так: «У цьому творі осмислено трагічний історичний досвід людства XX століття — Другу світову війну з її небувалою жорстокістю ядерних бомбарду­вань та винищення народів, тоталітарні режими, за яких людину було скинуто з п' єдесталу творця і зведено до ролі «гвинтика» в соціальному механізмі».

Твір був задуманий і написаний як пародія. У 1857 році англійський письменник Роберт Майк Баллантайн видав книгу «Кораловий острів». У ній розповідалося про те, як група англійських хлопчаків через аварію на кораблі опинилася на безлюд­ному острові. Але надзвичайні обставини не порушили міцних засад цивілізації у цих гідних представників британського суспільства. Вони з честю вийшов із склад­них ситуацій, дружно діяли, упевнено протистояли стихії.

У. Голдінг у своєму творі відтворив ситуацію Баллантайна: аварія, безлюдний острів, англійські діти, дав своїм героям ті самі імена, що і в «Кораловому остро­ві» — Джек і Ральф, але вони поводили не так. Діти XX століття у складних обста­винах не діяли дружно, а стали непримиренними ворогами. Джек прагнув фізично знищити Ральфа. Персонажі роману виродилися у дике плем' я, очолюване фанати­чним ватажком.

За жанром — це роман-притча — твір з чітко вираженою мораллю, з конкрет­ною повчальною ідеєю. Головна мета твору — застерегли, що всюди, де виникла ідея національної винятковості, може статися лихо. Автор роману вимагав від усіх, хто живе на землі, особистої відповідальності за те, що відбувалося навколо.

Рік написання

1954

Жанр

Роман-притча

Композиція

12 розділів

Пародія на «робінзона­ди»

Д. Дефо «Робінзон Крузо», Р. Стівенсон «Острів скарбів», Р. Бал-лантайн «Кораловий острів», Дж. Свіфт «Мандри Гуллівера»

Тема

Показ деградації людського суспільства під впливом цивілізації

Проблеми

Філософська проблема (життя і смерті), стосунків між людьми, лідерс­тва, взаємоіснування і взаємостосунків людини і цивілізації, вплив ци­вілізації на становлення і розвиток особистості

Зав' язка роману — не просто катастрофа, а наслідок ядерного бомбардування, після якого дітей почали евакуювати, що не могло не позначитися на їхньому пси­хологічному стані. Вибиті з колізії узвичаєного життя ще до авіакатастрофи, персо­нажі твору психологічно не здатні виробити послідовної лінії поведінки: з одного боку, позбувшись опіки дорослих, вони хотіли б повною мірою насолодитися сво­бодою, з другого, — підсвідомо їм комфортніше почуватися у рамках вимог і зруч­ностей, які «заклав» у них дорослий цивілізований світ.

Роман побудовано таким чином, що моральна деградація персонажів найяскра­віше проявилася у певних ключових моментах композиції, які стали мікрокульмі-націями для сюжетних ліній кожного з них.

Образи головних героїв показані яскраво і неповторно. Саймон — улюблений герой У. Голдінга, антипод Рохи. У цій дитині жило природне світле почуття істи­ни. Він стихійний філософ-гуманіст. Саме Саймон з власної ініціативи йшлов на гору, де причаїлося зло, і з'ясував його суть. Єдиний Саймон щиро жив задля това­ришів: будував курені, пішов обстежувати острів, погодився дізнатися таємницю звіра й поспішив донести її ближнім своїм. Та вони вже перетворилися на зграю — темною і безликою. Одкровення маленького месії не бути почуті у ревищі натовпу. Замість того, щоб знищити Звіра у собі, вчорашні товариші вбили Саймона. Його смерть — остання межа до повного здичавіння дітей.

З образом здичавіння пов' язаний символічний образ ритму (барабанів). Вони вперше появилися під час пожежі, разом з відчуттям дикості. Згодом наголошува­лося, що «діти звикли до ритму дня», але не спроможні цілком до нього пристосу­ватися. Ритмом здичавіння пройнято пісню мисливців та їхні танки.

Роха — інтелектуал-прагматик, втілення у творі здорового глузду. Він — ініціа­тор всіх «цивілізованих» починань на острові — скликання зборів, встановлення правил та колективних рішень, підтримування сигнального вогнища. Роха вірив, що, дотримуючись засвоєних у попередньому житті правил, можна усе впорядкува­ти. Тому саме він став носієм раціонального оптимізму в романі: беззастережно ві­рив у силу науки, спасіння, що обов' язково надійде з дорослого світу, заперечив іс­нування Звіра як такого, що поставив під сумнів саму цивілізацію.

З Рохою пов' язано образ-символ окулярів, які, з одного боку, дали змогу розвес­ти сигнальне вогнище, а з другого, — стали причиною, що ледь не знищило весь острів. Отже, знання, яке вони символізували, так само магли бути не лише корис­ними, а й руйнівними. Водночас окуляри Рохи символізували сліпоту раціонально­го оптимізму: герой загинув, вчасно не помітивши реальної загрози.

Ральф — типовий благополучний підліток, який самою своєю присутністю не­свідомо створив атмосферу «цивілізованості». Саме з ним у подальшому асоціюва­лося це поняття.

Джек — породження сірої маси. Темрява і фетишизм супроводжували образ впродовж усього тексту.

Образ Володаря мух — визначальний у творі. Це фактично дослівний переклад імені Вельзевула, тому Звір — образ символічний. Це втілення інстинктивного страху дітей перед невідомим і темного, звірячого начала у людині.

Висновки письменника з роману близькі до філософії екзистенціалізму: всі тра­гедії існування людини у світі невідворотні, їхні причини крилися у споконвічній меншовартості людської природи.

 

Образ-символ

З ким (чим) пов'язаний

Що символізує?

Володар мух

Головою першої вбитої мис­ливцями свині

Страх,який охопив дітей; звіряче начало у людській душі

Ріг-мушля

Ральфом

Демократію, справедливість, законність

Окуляри

Рохою

Знання, яке може бути не лише корисним, а й руйнівним

Вогонь

Ральфом-Рохою-Джеком

Єдність дітей, надію на порятунок

Ритм барабанів

 

Ознаку зграї

Маска

Джеком та його ватагою

Звільнення від сорому та людської самосві­домості

 

Запитання для самоконтролю

Яка роль Т. Еліота у розвитку модерністської поезії?

Які твори Т. Еліота вам відомі?

У чому новаторство поета?

Які умови формували світогляд У. Голдінга?

Які ознаки відрізнили творчість Голдінга від творчості інших письменників XX століття?

Яка основна тема роману «Володар мух»?

Які образи-символи зустрічаються у творі? Що вони означають?