Материал: Історія зарубежної літератури XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


1.2. робоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Глухівський державний педагогічний університет

 

Затверджую:

Проректор по навчальній роботі

 

«    »    рік

 

Кафедра зарубіжної літератури

 

РОБОЧА ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІУ КУРСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (5 р. н.)

Програму склала: Давиденко Г. Й., доктор педнаук, професор Робоча програма розглянута та схвалена Вченою радою.

Голова ради: 

Декан філфаку          

Завідувач кафедри:  

 

Курс

Періоди

Семестр

Кіл. годин

Лекц.

Практ. зан.

СРС

Форма контролю

 

КР

Зал

Екю

1У УУ

Література ХХ століття

УИ

54

18

16

20

 

 

 

1У УА

Література ХХ століття

УИ

54

18

10

26

 

 

 

ІУ УУ

Література ХХ століття

УІІІ

81

16

14

51

 

 

*

ІУ УА

Література ХХ століття

УІІІ

81

16

12

53

 

 

*

1. МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ, її МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ

 

1.1. Мета дисципліни, її місце в системі підготовки спеціалістів

Курс «Історія зарубіжної літератури» має допомогти студентській молоді при­лучитися до культурної скарбниці людства, всесвітнього літературного процесу, збагатити їх духовний світ знаннями історії зарубіжної літератури, залучити до за­гальнолюдських цінностей, виховати в них почуття власної гідності, потребу в чи­танні, за цікавлення художнім словам, сформувати естетичний смак, високу загаль­ну і читацьку культуру.

 

1.2. Завдання вивчення дисципліни, формування знань та вмінь:

виявлення особливостей розвитку літератури модернізму та постмодернізму;

розкриття специфіки естетичних систем модернізму та постмодернізму;

характеристика художніх напрямків;

аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвагоміших письменників;

вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого начала в літературному процесі;

засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування літератур­них жанрів, еволюції художньої форми.

 

ІУКУРС, УІІ СЕМЕСТР. ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛЕКЦІЙ ТА ЇХ АНОТАЦІЙ

 

Змістовий модуль 1. Модерністські зрушення у французькій літературі ХХ століття

 

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

Пр

Лб

Ср

Ір

1

Французька література

1.         А. де Сент-Екзюпері — письменник, льотчик, філо- соф.

2.         Особливості творчого методу Екзюпері.

2

2

 

2

 

2

Екзистенціалізм   у   французькій   літературі. Ж.-П. Сартр. А. Камю

1 Екзистенціалізм як напрям філософії та літератури. Його особливості.

2.         Ж.-П. Сартр — теоретик екзистенціалізму у літературі:

3.         Вплив екзистенціалістських ідей на творчість А. Камю.

2

2

 

2

 

3

Модерністська проза початку ХХ століття

1.         Світоглядні та естетичні засади модерністського мис- тецтва.

2.         Марсель Пруст — представник французької модерні- стської прози.

3.         Творчий метод письменника.

2

 

 

2

 

Змістовий модуль 2. Своєрідність світобачення і його художнє вираження у німецькій літературі ХХ століття

 

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

Пр

Лб

Ср

Ір

4

Розвиток німецької драматургії. Б. Брехт

1.         Життєвий і творчий шлях драматурга.

2.         Передумови розвитку, сутність реформи драми та ос- новні принципи «епічного» театру Б. Брехта.

3.         Загальна характеристика творчості письменника

2

 

 

2

 

5

Тема війни в німецькій літературі ХХ століття. Е.-М. Ремарк, Г. Белль

1.         Загальна характеристика німецької літератури XX сто- ліття. Поняття «втрачене покоління».

2.         Життєвий і творчий шлях Е.-М. Ремарка.

3.         Г. Белль — совість німецької нації. Тема Другої світо- вої війни у творчості Г. Белля.

2

4

 

4

 

6

Філософське підґрунтя творчості Томаса Манна

1.         Томас Манн — майстер інтелектуального роману.

2.         Філософський зміст «великих романів»  Т. Манна: «Смерть у Венеції», «Тоніо Крегер», «Маріо і чарівник»

3.         Творчий метод Томаса Манна, його новаторство.

2

2

 

2

 

7

Австрійська література ХХ ст. Р.-М. Рільке, П. Целан, Ф. Кафка

1.         Р.-М. Рільке — видатний австрійський поет.

2.         П. Целан. Пошуки нової поетичної мови у творчості поета. «Фуга смерті».

3.         Життєвий і творчий шлях Ф. Кафки. Поєднання реаль- ності й міфотворчості у прозі письменника.

2

2

 

2

 

 

Змістовий модуль 3. Філософсько-естетичні та морально-етичні проблеми англійської літератури ХХ століття

 

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

Пр

Лб

Ср

Ір

8

Англійська література

1.         Драматургія Б. Шоу — новий етап у розвитку англій- ської літератури ХХ століття.

2.         Оскар Вайльд — славетний письменник і теоретик ан- глійського естетизму.

3.         Загальна характеристика методу «потоку свідомості» у творчості Дж. Джойса.

2

4

 

2

 

9

Новітня англійська література. Т. Еліот, У. Голдінг

1.         Роль Т. Еліота у розвитку модерністської поезії в анг- ломовних літературах.

2.         Загальна характеристика творчості У. Голдінга.

3.         Притчевий характер роману «Володар мух».

2

 

 

2

 

 

Всього

18

16

 

20

 

 

IVКУРС, VIII СЕМЕСТР. ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

Змістовий модуль 1. Норвезька та американська література хх століття. Особливості їх поетики і стилю

Змістовий модуль 2. Постмодернізм — його теоретичні засади і літературна практика

 

Подпись: Лк№        Розділ курсу, основні питання лекцій

6

Роман — антиутопія ХХ ст.

Поняття «утопії» та «антиутопії» у світовій літературі.

Основні риси, тематика та проблематика роману — антиутопії.

Загальний огляд романів Є. Замятіна «Ми», Д. Ору-елла «1984», О. Хакслі «Чудовий новий світ».

Жанр антиутопії в українській літературі.

Пр Лб

22

Ср Ір

6

 

Розділ курсу, основні питання лекцій

Лк

Пр

Лб

Ср

Ір

7

Театр абсурду

1.         Поняття «театр абсурду». Риси, парадокси та символи «театру абсурду».

2.         Швейцарський   драматург —   абсурдист   Ф. Дюр- ренматт.

Проблема ціни життя окремої людини, спокутування бо­ргів минулого у драмі «Візит старої дами».

3.         Протистояння романтично-авантюрної та обивательсько- затишної моделей існування у драмі М. Фріша «Санта Круз».

4.         Е. Йонеско — представник французького «театру аб- сурду». Зображення духовної та інтелектуальної спусто- шеності сучасного суспільства у п'єсі «Носороги».

5.         Загальна характеристика життя і творчості С. Беккета.

2

2

 

6

 

8

Література постмодернізму

1.         Філософсько-естетичні засади постмодернізму та їх вияв у художній літературі.

2.         Роман «Запахи. Історія одного вбивства» П. Зюскін- да — зразок німецької постмодерністської прози.

3.         Іронічний ґатунок центрального конфлікту в романі «Ім'я троянди» У. Еко.

4.         Художній час і простір, символіка і художня сила об- разів в романі «Останній світ» К. Рансмайра.

2

2

 

7

 

9

Всього:

16

14

 

51

 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 

п/п

Теми та плани практичних занять

Кількість годин

1

Жанрова своєрідність казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері «Мале­нький принц»

1.         Присвята казки-притчі, її своєрідність.

2.         Малюнки юного художника і поради дорослим. Думки Екзюпері про до- рослих.

3.         Причини, з яких Маленький принц залишає свою планету.

3.         Характеристика планет, які відвідав герой. Відкриття істини.

4.         Роль постаті льотчика у казці.

2

2

Проблема вибору і її гуманістичне вирішення, тема перестороги в ро­мані Альбера Камю «Чума»

1.         Історія створення роману, тематика та проблематика твору, жанр, фабула, символічність назви.

2.         Система образів у романі:

а)         лікар Ріє;

б)         Жан Тарру;

в)         Раймон Рамбер;

г)         Жозеф Гран;

д)         отець Панлю.

3.         Антигуманна та аморальна позиція Коттара та старого астматика.

4.         Місце роману «Чума» у світовій літературі, його ідейна спорідненість з творами української літератури, з іншими видами мистецтва.

2

п/п

Теми та плани практичних занять

Кількість годин

3

Тема «втраченого покоління» у романі Е.-М. Ремарка «Три товариші»

1.         Роман «Три товариші» — життєвий біль Ремарка.

2.         Система образів у романі. Життя «маленької людини».

3.         Тема «втраченого покоління» в романі.

4.         Тема кохання.

5.         Наслідки анархії у країні.

2

4

Своєрідність композиції та символіка оповідання Г. Белля «Подорож­ній, коли ти прийдеш до Спа...»

1.         Г. Белль — «совість німецької нації».

2.         Назва оповідання, його композиція.

3.         Сприймання героєм навколишнього світу. Засоби характеристики героя.

4.         Символи у творі.

2

5

Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні Ф. Кафки «Перевтілення»

1.         Філософська основа новелістики Ф. Кафки. Відчуження людини — дегу- манізація світу — провідна тема творчості письменника.

2.         «Перевтілення» — програмовий твір Ф. Кафки.

3.         Образ Грегора Замзи як гротескний літературний «авторпортрет» пись- менника й символічне уособлення типу «маленької людини» ХХ ст.

4.         Сутність конфлікту Грегора з родиною.

5.         Причини трагедії Г. Замзи.

2

6

Тема митця та мистецтва у новелі Т. Манна «Смерть у Венеції»

1.         «Смерть у Венеції», історія написання, тематика, композиція новели.

2.         Характеристика образу Густава фон Ашенбаха.

3.         Образ 14-річного Тадзьо — уособлення краси.

4.         Ставлення автора до свого героя, до бездуховного мистецтва.

2

7

«Пігмаліон» Б. Шоу — зразок «драми-дискусії»

1.         Драма «Пігмаліон» — втілення естетичних і соціальних принципів дра- матурга. Переосмислення автором міфа про Пігмаліона.

2.         Проблематика твору.

3.         Парадокс — сюжетна основа п'єси.

4.         Система образів, авторське ставлення до героїв, подій твору.

2

8

Філософія життя, краси, насолоди і мистецтва в романі Оскара Уайль­да «Портрет Доріана Грея»

1.         Основна тема і проблематика роману.

2.         Ідейно-композиційна роль образу лорда Генрі.

3.         Сутність трагедії Доріана Грея.

4.         Роль парадоксу в романі.

2

9 ВСЬОГО:

16

 

IVКУРС, VIII СЕМЕСТР ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ