Материал: Історія зарубежної літератури XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


теми І завдання для самостІйноЇ роботи студентІв з лІтератури xx ст.

 

№ п/п

Теми для амостійного вивчення

К-ть год

Опорні знання

Вид навчальних завдань

Знання і навички, якими необх. володіти

Форма контролю

Література

12

Автобіографічні мотиви роману Кнута Гамсуна «Голод»

4

Біографія пись­менника, спільні риси та художня вигадка

Ідейно-художній ана­ліз, робота з підруч ником

Проаналізувати ха­рактер оповіді у ро­мані, визначити біо­графічні мотиви у творі

Усна бесіда за змістом про­читаного

Кнут Гамсун. Голод. — К., 1998

Г. Зарубіжна література. —  2004. — № 32. — С. 12—14

Г. Зарубіжна література (Бібліотека тижневика).—    2001.—    №229.— 32. — С. 53

13

Психологізм у змалю­ванні характерів людей в оповіданні Дж. Лондона «Жага до життя»

2

Поняття психоло гізм, засоби зо­браження внутрі­шнього світу ге­роїв

Самостійне вивчення теми

Вивчення теми і розробка конспекту

Перевірка кон­спектів

Зверев Г. Джек Лондон. — М., 1975

14

Поетичний переказ інді­анських міфів у поемі Лонгфелло «Пісня про Гайавату»

2

Індіанські міфи, їх своєрідність, по­етичний переказ

Написання рефератів

Визначити жанрову своєрід ність твору

Перевірка, за­хист рефератів

Богослов ский В. История зарубеж­ной литерат. XX в. — М., 1980

15

Проблематика роману Генріха Манна «Вірно­підданий»

4

Жанрові ознаки іс­торичного роману

Ідейно-худож-ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Вивчення теми і розробка конспекту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Конєва Т. М. Зарубіжна література XX століття. — К., 1998.

Богословский В. И., Гражданская 3. Т. История зарубежной литературы 1917— 1943 гг. — М., 1990. — С. 90—101

16

Сімейний роман-епопея Д. Голсуорсі «Сага про Форсайтів» — епічна ка­ртина буржуазної Англії

4

Поняття «роман-епопея», його ху­дожні ознаки, ре­алістичні картини у творі

Написання рефератів

Визначити жанрову своєрід ність твору

Перевірка, за­хист рефератів

Богословский   История зарубежной литерат. XX в. — М., 1980.

Конєва Т. М. Зарубіжна література XX століття. — К.,1998

17

П'єса Моріса Метерлінка «Сліпі» — зразок драми «театру мовчання», її ху­дожня своєрідність

2

Поняття Про «театр мовчання», худож­ній метод М. Метер­лінка, його відобра­ження у творі

Ідейно-худож-ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Вивчення теми і розробка конспекту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Морис Метерлинк Пьесы. — М., 1999

18

Проблема творчого Ме­тоду Г. Гауптмана, риси драматургії (натураліс­тична — «Перед сходом сонця», реалістична — «Ткачі»)

4

Натуралізм, його ознаки та художні особливості Реа­лістична драма, конфлікти   та їх розв'язання дра­матургом

Ідейно-худож-ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Вивчення теми і розробка конспекту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Богословский   История зарубежной литерат. XX в. — М., 1980.

Конєва Т. М. Зарубіжна література XX століття. — К.,1998

19

Жанрова своєрідність фі­лософсько-символіст­ських    драм    Г.Ібсена «Бранд», «Пер Гюнт»

4

Філософсько-символістська драма, конфлікти та їх розв'язання драматургом. Сим­воли їх харакге ри-стика

Ідейно-худож-ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Вивчення теми і розробка конспекту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Адмони В. Г. Генрих Ибсен. — М., 1956.

Владимиров С. Действие в драме. — М., 1972

20

Дискусійна основа, Еко­номічна мотивація пове­дінки     персонажів у «драмах-дискусіях» Б. Шоу  «Будинки вдів­ця», «Професія пані Уор­рен»

4

Поняття «драма-дискусія», її жан­рова своєрідність. Особливості ком-позиці їхної побу­дови драматич них творів англій­ського драматурга

Написання рефератів

Визначити жанрову своєрідність твору

Перевірка, за­хист рефератів

Богословский   История зарубежной литерат. XX в. — М., 1980

Конєва Т. М. Зарубіжна література XX століття. — К., 1998

21

Філософський роман Ф. Каф­ки «Процес», його про­блематика

2

Жанр Філософсь­кого роману, його витоки, своєрід­ність романів Ф. Каф­ки, мотиви песимізму

Самостійне вивчення те­ми

Вивчення теми і розробка конспекту

Перевірка кон­спектів

Всесвіт. —      1993. —      № 3—4. — С. 123—163

22

Реалістичні мотиви «Аме­риканської трагедії» Тео­дора Драйзера

4

Критичний реа­лізм, автобіогра фі-чні мотиви у рома­ні,  показ причин трагедії людини

Ідейно-худож-ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Вивчення теми і розробка конспекту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Норт К. Т. Драйзер смотрит на застав­ку  шахтёров  // Литературная Рос­сия. — 1971. 27 августа.

Ореханова Г. У России есть мечта. К 120-летию со дня рождения Т. Драй­зера // Современная Россия. — 1991.

 

29

Зв'язок творчості Ф. Г. Лор-ки з модерними піснями і народною поетичною тра­дицією у збірці «Циган­ські романсеро»

2

Модернізм, його художнє виражен­ня у поезії

Самостійне вивчення теми

Вивчення   теми і розробка конспекту

Перевірка кон­спектів

Зарубіжна література.— 2001.— № 7. — 1998. — № 11. Всесвітня літе­ратура. — 2000. — № 3.

Ж. Всесвітня література та культу­ра. — 2001. 2000. — № 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж. Всесвітня література — 2000. — №3. — С. 58.

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Зарубіжна література. — 2003. — № 46. — С. 11

ЗО

Проблеми сучасної Мо­лоді у прозі Франсуази Саган «Трохи сонця в холодній воді»

4

Творчий метод Франсуази Саган

Робота з текс­тами, самостій­не вивчення теми

Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

Усне вання

опиту-

Франсуаза Саган «Трохи сонця в хо­лодній воді». — К., 2003

31

Проблематика і художня своєрідність Е. Ионеско «Голомоза співачка»

4

«Театр абсурду» своєрідність, представники у драматургії

Робота з текс­тами, самостій­не вивчення теми

Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

Усне вання

опиту-

Ионеско Е. «Голомоза співачка»

32

Мотиви «театру абсур­ду» у трагікомедії Семю-еля Беккета «Чекаючи на Годо»

2

«Театр абсурду» своєрідність, представники у драматур гії

Робота з текс­тами, самостій­не вивчення теми

Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

Усне вання

опиту-

Тимощук О. В. «Думати — то ще не найгірше зло». П'єса Семюєля Беккета «Чекаючи на Годо» // Зарубіжна літе­ратура. — № 6. — 2004

33

Постмодерна стилістика роману У. Еко «Ім'я тро­янди»

4

Жанрові особли­вості літератури постмодернізму. Представники та їх твори

Робота з текс­тами самостій­не вивчення теми

Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

Усне вання

опиту-

Затонский Д. Модернизм и постмоде­рнизм. — Харьков: Фолио, 2000. — 256 с.

34

Культурно-історична своєрідність Японії. Релі­гійно-філософська осно­ва та риси національної естетики

2

Розвиток культу­ри Японії

Самостійне вивчення теми

Вивчення   теми і розробка конспекту

Перевірка кон­спектів

Федоренко М. Т. Грані реальності й вигадки // К. — 1998. — С. 5—22

№ п/п

Теми для самостійного вивчення

К-ть год

Опорні знання

Вид навчальних завдань

Знання і навички, якими необх. володіти

Форма контролю

Література

35

Місце і значення в повіс­ті Я. Кавабати «Тисячо-крилий журавель» зо­браження традиційного ритуалу

2

Традиції та звичаї японського народу

Робота з текс­тами, самостій­не вивчення теми

Робити цілісний ідейно-художній аналіз твору

Співбесіда

Федоренко М. Т. Грані реальності й вигадки // К. — 1998. — С. 5—22

36

Романи та повісті Г. Бел­ля про післявоєнну Німе­ччину («Дім без господа­ря», «Більярд о пів на де­сяту»)

4

Антивоєнний ро­ман, творчий ме­тод Г. Белля

Робота з текс­тами, самостій­не вивчення теми

Робити цілісний ідейно-художній аналіз твору

Співбесіда

Г. Белль. Матеріали до вивчення твор­чості // Всесвітня література. — 1998. — №5. — С. 12—13

37

Проблема відповідаль­ності людини і ролі куль­тури у трагікомедії Ф. Дюр-ренматта «Фізики»

2

«Театр абсурду» своєрідність, пред­ставники у драма-тур гії

Робота з текс­тами, самостій­не вивчення теми

Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

Усне опиту­вання

Дюрренматт Ф. П'єси. — К., 2003

38

Філософський роман ек-зистенціалістської орієн­тації А. Мердок «Чорний принц»

2

Література екзис­тенціалізму, риси, представники, жанрові ознаки філософського роману

Самостійне вивчення теми

Вивчення   теми і розробка конспекту

Перевірка кон­спектів

Мердок А. «Чорний принц»

39

Проблема співвідношення добра і зла у повісті В. Голдінга «Шпиль»

2

Особливості тво­рчого методу пись­менника

Ідейно-худож-ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Вивчення   теми і розробка конспекту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Єременко О. В. Погляд у «темряву людського серця» // Всесвітня літе­ратура —№ 4. — 1999. — С. 16—21.

Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № .4. — С. 40

40

Зображення історії і май­бутнього латиноамери­канської цивілізації у ро­мані Г. Г. Маркеса «Сто років самотності»

4

Особливості тво­рчого методу пись­менника

Ідейно-худож-ній аналіз, ро­бота з підруч­ником

Вивчення   теми і розробка конспекту

Усна бесіда за змістом про­читаного

Грисенко Л. Матеріали до вивчення роману Г. Маркеса «Сто років само­тності» // ВЛК. — 2001. — № 5. — С. 41—45.

Земсков В. Маркес. — М., 1986

Покальчук Ю. Латиноамериканський роман. — К., 1980

41

Роман-притча Кобо Абе «Людина-коробка» — твір про граничне від­чуження людини

4

Література екзис­тенціалізму, риси, представники, жанрові ознаки роману-притчі

Самостійне вивчення теми

Вивчення   теми і розробка конспекту

Перевірка кон­спектів

Кобо Абе. Жінка в пісках. Романи. — К. — 1998.

Федоренко М. Т. Грані реальності й вигадки // Кобо Абе. — К. — 1998. — С. — 5—22

42

Філософський зміст повісті П. Коельо «Алхімік»

2

Творчий метод письменника, жанр філософсь­кої повісті

<\/a>") //-->