Материал: Історія зарубежної літератури XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


3.5. критерії оцінювання знань студентів

 

Критерії

оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів за п'ятибальною шкалою Зарубіжна література

Викладання предмета «Зарубіжна література» ставить такі завдання:

Навчати студентів сукупності відомостей про вершинні явища світового літе­ратурного процесу.

Давати їм літературознавчі поняття, розвивати мислення.

Розвивати гуманітарну культуру студентів, повагу до духовних надбань людс­тва, творче сприйняття естетичної і духовної ваги текстів.

Об'єктом вивчення в літературі є художній твір, що має вивчатися як мистецтво слова, а не як «підручник життя» або ілюстрація для пояснення тих чи інших істо­ричних подій. Студенти повинні сприймати твір за законами естетичного мислення, розуміти його художню природу, опановувати технологію тематично-естетичного аналізу художнього твору. Саме усний підхід до вивчення літературного твору і вміння аналізувати твір в єдності форми та змісту забезпечить формування знань і умінь студентів. Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чіт­ко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з інших дисци­плін («Української літератури», «Всесвітньої історії») та видів мистецтва, щоб найефективніше сприяти розвитку творчих здібностей студентів.

Процес роботи з текстами художньої літератури ґрунтується на питаннях, пов'язаних з аналізом їхньої структури, проблематики, системи образів, поетики, естетичних принципів різних літературних напрямів тощо.

Вивчення художньої літератури має позитивно впливати на формування творчої особливості за умови активної співпраці зі студентами на шляху залучення до най­кращих зразків культурно-мистецьких надбань людства.

Перевірка та встановлення досягнутого рівня знань та вмінь є важливою складо­вою навчального процесу. З метою забезпечення ефективних вимірників якості на­вчальних досягнень та їх об'єктивного оцінювання необхідно дотримуватися п'ятибальної шкали оцінювання. При цьому обов'язково мають враховуватися про­грамні вимоги до знань, умінь і навичок студентів.

Пропонується така шкала критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів із зарубіжної літератури.

На практичних заняттях з зарубіжної літератури домінуючою формою навчання і здійснення контролю досягнутих результатів є діалог, до якого студентів залучає викладач, спонукаючи узагальнювати вивчений матеріал, висловлювати власні ду­мки, при цьому здійснюється перевірка та поточне оцінювання навчальних досяг­нень студентів. Обов'язковим є контроль за прочитанням студентами творів для обов'язкового та додаткового (самостійного) читання. Ці результати будуть впли­вати на підсумкову оцінку.