загрузка...

Материал: Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


учебники...

1.1. навчальна програма курсу

«історія зарубіжної літератури хіх — початку хх ст.»

РОМАНТИЗМ

Вступ. Французька революція XVIII ст. і зарубіжна література. Романтизм: ге-неза терміна, поняття «преромантизму». Романтизм як метод і літературний на­прям. Проблема національної своєрідності романтизму в різних країнах Європи. Головні етапи розвитку романтизму.

Німецький романтизм. Періодизація, головні течії; романтична естетика: літера­турознавча теорія і творчість Ф.Шлегеля. Ієнський гурток. Творчість Ф.Гельдер-ліна. Гейдельберзький гурток.

Творчість Е.Т.А.Гофмана: естетичні погляди. Етапи творчості. Музика і образ музи­канта; двомірність і принципи її втілення у творах Гофмана. Художня своєрідність творів Гофмана: двомірність і принципи її втілення; подвійна функція фантастики; двоплано-вість композиції, романтична іронія. Вплив Гофмана на європейські літератури.

Англійський романтизм. Історична характеристика періоду. Розвиток і періоди­зація англійського романтизму. Романтичний тип творчості: У.Блейк, поети «озер­ної школи» — Шеллі, Кітс.

Творчість Дж.Г.Байрона. Етапи життя і творчості. Еволюція героя «Паломницт­во Чайльд-Гарольда». «Східні поеми». Романтична поетика циклу. Творчість Бай­рона після 1816 р.: поема «Мазепа», драматургія, роман у віршах «Дон Жуан».

Творчість В.Скотта: поетична діяльність; естетичні принципи; герой і народ у романах. Скотт творець жанру історичного роману.

Французький романтизм. Історична характеристика періоду. Національна своє­рідність і головні етапи розвитку.

Творчість В.Гюго: передмова до «Кромвеля» — маніфест романтизму. Драматур­гія і поезія. Романна творчість В.Гюго: проблематика, образна система, поетика. Місце В.Гюго в літературі ХІХ ст.

Жорж Санд: естетичні погляди, етапи творчості. Романна творчість: своєрід­ність романтичного конфлікту і образу романтичного героя. Літературно-критична діяльність Ж. Санд.

Романтизм у Польщі: А.Міцкевич — засновник і теоретик польського роман­тизму. Періодизація творчості. Збірка «Поезія», поеми «Дзяди», «Гражина», «Кон­рад Валленрод», «Пан Тадеуш», поезії «Кримські сонети». Міцкевич і Україна. Ідеї й образи Ю. Словацького.

Американський романтизм. Хронологія і періодизація, національна своєрідність і представники. В.Ірвінг — творець американської новели «Книга шкитців».

Творчість Ф.Купера. Пенталогія про Шкіряну Панчоху. Образ ідеального роман­тичного героя.

Творчість Е. По: проза і поезія. Естетичні принципи, мотиви і образи. Місце твор­чості Е. По у світовій літературі.

Н. Готорн: естетичні погляди, жанрова своєрідність творів, моральний ідеал письменника.

Творчість Г.Лонгфелло: міфи американських індіанців і поема «Пісня про Гая-вату». Фольклорна основа поеми.

РЕАЛІЗМ

Історичні передумови розвитку в європейській літературі ХІХ ст., специфіка розвитку, ознаки, провідні жанри і герої, головні теми і проблеми.

Реалізм у літературі Франції. Політична ситуація і розвиток літератури у 30—40-ві роки ХІХ ст; становлення літературної критики; тема сучасності; тема революції.

Поезія Беранже: головні теми і образи пісень Беранже; еволюція творчого мето­ду, значення пісні Беранже для сучасників.

Творчість Ф.Стендаля: філософські, політичні та естетичні погляди. «Ваніна Ват­ні» як ескіз до «Червоного і чорного». Італійська тема у творчості Стендаля. Романна творчість: «Червоне і чорне», «Люсьєн Левен»; «Пармський монастир»: проблематика, новаторство у зображенні картин війни. Особливості творчого методу Стендаля.

Творчість Проспера Меріме: жанрова і стильова специфіка; інтерес до українсь­кої і російської історії і літератури.

Творчість О.Бальзака: головні етапи творчого шляху; задум циклу «Людська комедія». Повість «Гобсек». Проблематика роману «Батько Горіо». Структура і зміст романів Бальзака. Бальзак і Україна.

Літературний рух у Франції 50—70-х років ХІХ ст.; реалізм середини століття. Творчість Г.Флобера: філософські, естетичні та політичні погляди. «Пані Боварі» як новий тип психологічного роману; повість «Проста душа».

Німецька література. Нові тенденції в літературі 30—40-х років ХІХ ст. Твор­чість Г.Гейне: «Книга пісень»; поезія і проза в контексті суспільно-політичного розвитку країни. Новаторство Гейне.

Англійська література. Естетика класичного реалізму 30—40-х років ХІХ ст. Творчість Ч.Діккенса: етапи життя і творчості; «Олівер Твіст». «Домбі і син»: соці­ально-сатиричні романи — творчість 60-х. Значення творчості Діккенса.

Творчість У.М.Теккерея: етапи творчості, еволюція реалізму і світогляду пись­менника; історичний роман. «Ярмарок суєти», проблема «роману без героя». Місце і значення Теккерея.

Бельгійська література: специфіка суспільного життя середини ХІХ ст. і рух за національну літературу; творчість Ш. де Костера: жанрова своєрідність «Фламанд­ських легенд».

Американська література. Творчість У.Уїтмена: ідеї і образи поезії. «Листя трави», новаторство, особливості творчого методу.

Особливості літературного процесу у ХІХ ст. Романтизм і реалізм як жива традиція, на яку спирається література ХХ ст.

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX — початку XX ст.

Вступ. Особливості світобачення і літературного процесу кінця XIX — початку XX ст. Хронологічні межі. Крах гуманізму. Ніцше і Достоєвський як ключові постаті у формуванні моделі «людина і світ» межі століть. Виникнення і сутність «декадансу», модернізм, естетична природа і визначальні риси. Головні течії модернізму.

Нереалістичні явища в літературі Західної Європи межі століть. Символізм. Фі­лософські засади та естетичні принципи символізму. Поняття про символ. Твор­чість П.Верлена. Аналіз поетичних збірок «Сатурналії», «Вишукані свята», «Добра пісня». 36. «Романси без слів» та їх місце у творчому доробку поета, «поетичне ми­стецтво» — маніфест творчості Верлена. Особливості поетики творів Верлена.

Імпресіонізм. Поезії А.Рембо. Провідні мотиви ранньої творчості («Шукачки во­шей», «Мої мандри», «Коваль» та ін.). Символістська поетика вірша «П'яний корабель», образ ліричного героя. Новаційні художні принципи в сонеті «Голосівки» та збірці «Ося­яння». Теорія яснобачення А.Рембо і модель розвитку європейського символізму.

Натуралізм. Естетична основа, філософські засади, головні принципи. Е.Золя як теоретик і практик натуралізму. Структура циклу «Ругон-Маккари», проблематика, поетика (проблема творчого методу, розробка нових художніх прийомів). Провідні теми і проблеми роману «Жерміналь».

Естетизм. Естетизм як концепція творчості і філософія життя ОВАЙЛЬДА. Теорія есте­тизму («Занепад брехні», «Пензель, перо і отрута», передмова до «Портрету Доріана Грея»). Естетичні принципи Вайльда у романі «Портрет Доріана Грея», їх відбиття у казках Вайльда («ІЦасливий принц», «Соловейко і троянда») та драматургії («Соломія»). Нове розуміння прекрасного, сутність творчості і роль митця у «Тюремній сповіді» Вайльда («Із безодні»).

Неоромантизм. Визначальні риси. Тенденції неоромантизму в англійській літературі межі століть: у пригодницькому романі Р.Л.Стівенсона («Острів скарбів», «Чорна стрі­ла»); науково-фантастичній повісті Стівенсона і А.Конан-Дойля; детективному жанрі А.Конан-Дойля (цикл творів про Шерлока Холмса); соціальному романі Е.Л.Войніч («Овід»), анімалістських оповіданнях і творах для дітей Д.Р.Кіплінга («Книга джунглів», «Друга книга джунглів», «Просто казки для маленьких дітей»).

Критичний реалізм, його своєрідність та характерні риси.

Соціально-психологічне спрямування у західноєвропейському реалізмі межі століть. Творчість Гі де Мопассана. Художня своєрідність та тематичне розмаїття новел Мопассана («Пампушка», «Стара Соваж», «Мати потвор», «Місячне сяйво» та ін.). Соціально-психологічний роман Мопассана. Проблематика романів «Жит­тя», «Любий друг». Проблема творчого методу.

«Роман-трагедія» Томаса Гарді. Циклізація романів. Головні теми і мотиви «Ро­манів характерів і середовища». Категорія трагічного і психологізм у розкритті ха­рактерів роману «Тесе із роду д'Ербервілів».

Творчість Марка ТВЕНА. Гумор Твена, зв'язок з національною традицією і фольк­лором (збірка «Славнозвісна жаба-стрибунка із Калаверасу»). Соціально-психо­логічний роман «Про поганого хлопчика» («Пригоди Тома Сойєра», «Пригоди Гекель-беррі Фінна»): проблематика, система образів, модель світу, художні особливості.

Драматургія межі століть. Символістська драма М.Метерлінка. «Театр мов­чання». Проблематика п'єс «Сліпі», «Там, усередині». Філософська казка «Синій птах», символіка, казкова умовність твору, система образів. Художня своєрідність п'єс Метерлінка.

Авангардистські течії в літературі І половини XX ст.: кубізм, дадаїзм, сюрреалізм. Поезії Г.Аполінера. Еволюція поетичного мислення від неороман­тизму до «поем-розмов» і «віршів-малюнків» (збірки «Алкоголі», «Каліграми. Вірші Миру і Війни»). Вплив естетики кубізму на пошуки нових поетичних форм. Поетичний дискурс Аполінера в контексті раннього авангардизму. Аполі-нер і сюрреалізм. Сюрреалістична поетика А.Бретона, П.Елюара та літературні маніфести сюрреалізму. Характерні риси естетики сюрреалізму: «автоматичне письмо», звернення до підсвідомості, алогізм, принцип асоціативних зв'язків.

Список художніх творів

Нім. Гофман. «Малюк Цахес, на прізвисько Ціннобер», «Гауф Каліф-лелека», «Гаданий принц», «Карлик Ніс». Грімм. «Пані Метелиця».

Англ. Байрон. «Пломництво Чайльд-Гарольда» (1-а, 2-а пісні), «Корсар», «Мазепа». В.Скотт. «Айвенго».

Фр. В.Гюго. «Собор Паризької богоматері». Жорж Санд. «Консуело».

Польськ. А.Міцкевич — «Гражина», «Кримські сонети». Америк. В.Ірвінг. «Ріп Ван Вінкль». Н.Готорн. «Мідас, золотий король».

Д.Купер. «Слідопит», «Останній з могікан», «Піонери», «Прерія», «Звіробій» (один за вибором).

Г.Лонгфелло. «Пісня про Гайавату».

Е.По. «Золотий жук», «Чорний кіт», «Вбивство на вулиці Морг» (інші 3 новели).

Фр. Бальзак. «Гобсек», «Батько Горіо».

Стендаль. «Червоне і чорне», «Ваніна Ваніні».

П.Меріме. «Кармен», «Маттео Фальконе».

Г.Флобер. «Пані Боварі».

Ш.Бодлер. «Квіти зла».

Англ. Ч.Діккенс. «Пригоди Олівера Твіста».

Ш.Бронте. «Джен Ейр».

Нім. Г.Гейне. «Книга пісень».

Амер. Уїтмен. «Листя трави».

 

Література

Хрестоматії, антології, збірки текстів Европейская поэзия XX века. — М., 1977. Зарубежная литература XIX века. М., 1977.

Зарубежная литература. Романтизм. Хрестоматия историко-литературных мате­риалов. М., 1990.

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. Поэзия ан­глийского романтизма XIX века. М, 1975. Співець. Із світової поезії кінця XVIII-першої половини XIX ст. К, 1972.

 

Посібники

АлексеевМ.П. Из истории английской литературы. — М.:Л., 1960. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. — Л., 1973. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. — М., 1966. Гиждеу С. Лирика Генриха Гейне. — М., 1983.

Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. — М, 1978. Европейский романтизм. — М., 1973.

История немецкой литературы. В 5-ти т. — Т.3, Т.4. — М., 1966. История всемирной литературы. В 9-ти т. — Т.6, Т.7. — М., 1989. История зарубежной литературы XIX в./ Под ред Н.А.Соловьевой. — М., 1991. История зарубежной литературы XIX века (Ч.І, II) / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1991.

История итальянской литературы XIX—XX веков. — М., 1990. История польской литературы. — М.

Клименко Е.И. Английская литература первой половины XIX века. — Л., 1971. Ковалев Ю.В. «Молодая Америка». — Л., 1971. Ковалев Ю.В. Эдгар Алан По. Новеллист и пгш. — Л., 1984. Литературная история Соединенньгх Штатов Америки. В 3-х т. Т. 2, Т. 3. — М., 1978. Лібман З.Я. Чарльз Діккенс. — К., 1982. Михальская Н.П. Чарльз Діккенс. — М., 1987. Моруа А. От Монтеня до Арагона. — М., 1983. НаливайкоД.С. Віктор Гюго. Життя і творчість. — К., 1976. Наливайко Д.С. , Шахова К.О. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба роман­тизму. — К., 1997.

Неупокоева И.Г. Ревоюционно-романтическая поэма первой половины XIX века. Опыт типологии жанра. — М., 1971.

Павличко С. Д. Джордж Байрон. Життя і творчість. — К, 1988. РеизовБ.Г. Творчество Вальтера Скотта. — М.:Л., 1965.

Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. — Л., 1958. Сент-Бев Ш. де. Литературные портреты. Критические статьи. — М., 1970. Художественный мир Гофмана. — М., 1982. Шамрай А.П. Ернст Теодор Амадей Гофман. — К., 1969.

Эстетика немецкого романтизма. Сост., перевод, вступ. Статья и комментарии А.В.Михайлова. — М., 1987.