Материал: Готельний бізнес: теорія та практика - Навчальний посібник (Мальська М. П.)


АнотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

 

М. П. Мальська І. Г. Пандяк

 

ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

"Центр учбової літератури" 2009

УДК 640.4(075.8) ББК 65.432я73 М 21

Рекомендовано до друку вченою радою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 5 від 15 червня 2006 р.)

Рецензенти:

Башнянин Г. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри еконо­мічної теорії Львівської комерційної академії;

Дністрянський М. — доктор географічних наук, професор Львівського націо­нального університету імені Івана Франка;

Кульчицький Б. — доктор економічних наук, професор Львівського національ­ного університету імені Івана Франка.

 

Мальська М. П., Пандяк І.Г.

М 21    Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

ISBN 978-966-364-965-8

У навчальному посібнику систематизовано виклад організаційних, управлін­ських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно роз-крито пи­тання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифі­кації готельних підприємств, організації та управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств.

Навчальний посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які го­туються працювати у сфері туриз-му, викладачів вищих навчальних закладів, працівників готельної та туристичної сфери, усіх, хто цікавиться розвит-ком сфери гостинності.

УДК 640.4(075.8) ББК 65.432я73

ISBN 978-966-364-965-8

© Мальська М. П., Пандяк І.Г. 2009. © Центр учбової літератури, 2009.