Материал: Готельний бізнес: теорія та практика - Навчальний посібник (Мальська М. П.)


6.1. технологічний цикл обслуговування клієнтів у готелях

 

Технологія (гр. techno — мистецтво, logos — вчення) — це сукупність методів, прийомів, режим роботи, послідовність операцій і процедур у поєднанні з використанням засобів, об­ладнання, матеріалів, інструментів координованих процесом управління та організації.

Технологія обслуговування у сфері гостинності — це важли­вий фактор, що зумовлює вплив на якість процесу обслугову­вання, на фінансово-економічну ефективність функціонування, процес управління готельним підприємством. Організація тех­нологічного процесу обслуговування у готелях є стандартною щодо цього типу підприємств, водночас у кожному підпри­ємстві згідно розмірів, структури організації, категорії, типу (орієнтація на ринковий сегмент) технологічний процес хара­ктеризується певною ідентичністю.

Технологія обслуговування клієнтів у готелях характери­зується циклічністю — послідовним повторенням процесу обслуговування гостя від часу його прибуття у готель до ос­таточного від'їзду з готелю.

Технологічний цикл обслуговування клієнта — це уніфікова­ний стандартний обсяг послуг з певною послідовністю надання, яким має намір скористатись клієнт і які пропонує засіб розмі­щення під час перебування клієнта у готелі. Перелік послуг, їхня якість, у технологічному циклі можуть бути доволі варіативними, проте головні етапи, послідовність надання головних послуг на кожному етапі завжди забезпечується у певній послідовності.

Технологічний алгоритм гостьового циклу умовно поділя­ється на чотири етапи:

1. До прибуття у готель — бронювання (Reservation);

Прибуття клієнта у готель (Arrival), реєстрація (Check in Procedure) і розміщення клієнта (Accommodation);

Проживання (Staying) і обслуговування гостя у готелі;

Виїзд (Departure), остаточна оплата гостем послуг готелю.

Перша фаза гостьового циклу починається з моменту пер­шого спілкування потенційного клієнта з персоналом готелю задовго до прибуття гостя у засіб розміщення. Спілкування здійснюється через телекомунікаційні засоби і пов'язується з можливістю попереднього замовлення (бронювання) послуг готелю.

Інформація про можливість бронювання номерів (місць) може надходити з різних джерел. Джерела бронювання мо­жуть бути постійними і епізодичними.

Постійні джерела заявок на бронювання надходять від ту­ристичних агентів з продажу, копаній, фірм, що організову­ють виставки, конференції, семінари, а також від промисло­вих та інших копаній, близьких у розташуванні до готелю, що зумовлює необхідність розміщення співробітників, партнерів у бізнесі. До постійних джерел бронювання також належить централізоване бронювання (GDS).

Поодинокі, епізодичні заявки на бронювання надходять від фізичних осіб або компаній, у яких виникла необхідність в одноразовому розміщенні у готелі.

В процесі першого контакту потенційного клієнт отримує від працівника готелю важливу інформацію про структуру послуг, розташування щодо визначних об'єктів, тарифи та ін., або клієнт може підтвердити важливу для себе інформацію про засіб розміщення.

Попереднє спілкування завершується внесенням праців­ником служби рецепції заявки клієнта у журнал реєстрації календарного бронювання номерів (місць) та обліку клієнтів у готелі. Від цього моменту починається офіційний початок гостьового циклу обслуговування клієнта у готелі.

Журнал реєстрації заявок бронювання номерів (місць) та обліку клієнтів у готелі окрім прогнозування і планування обсягів завантаження готелю є важливим для раціонального розподілу на перспективу затрат зусиль і ресурсів у створенні готельного продукту, руху фінансових ресурсів, визначення необхідної кількості штатних працівників та ін.

Упродовж першої фази гостьового циклу здійснюється ос­таточна підготовка засобу розміщення до прийому гостя: до прибуття гостя підтверджується факт його приїзду, ймовірна часткова зміна терміну прибуття, необхідність трансферу (якщо передбачений у послугах готелю), екскурсійні послуги з ознайомлення з культурно-історичними особливостями міс­та. У переддень поселення здійснюється остаточна санітарна підготовка номера.

Друга фаза гостьового циклу пов'язується з зустріччю го­стей на вокзалі, аеропорту, трансфером у готель, реєстрацією і розміщенням клієнта у готелі.

Зустріч гостей і трансфер у готель відіграють важливу психологічну і анімаційну функцію, адже перші враження від контакту з персоналом, містом, готелем найяскравіше і най­довше запам'ятовується клієнтами. Водночас, зустріч і транс­фер менше втомлюють гостей. Важливий момент у готельно­му бізнесі: надто втомлений, невдоволений клієнт — це втрачені кошти від невикористання ним додаткових послуг готелю. В процесі трансферу важливим є надання інформації клієнту про особливості положення готелю щодо важливих об'єктів соціально-культурної, ділової інфраструктури міста.

З прибуттям у готель друга фаза гостьового циклу пов'язу­ється з організацією поселення гостей. Клієнт отримує інфор­мацію про послуги, особливості організації роботи засобу розміщення, його планування. У цій фазі здійснюється попе­редня оплата за проживання і наперед обумовлені додаткові і супутні послуги готелю. Таким чином, ця фаза відіграє вод­ночас важливі інформаційну, адаптаційну і комунікаційну функції.

Третя фаза гостьового циклу найтриваліша і пов'язується з обслуговуванням гостей під час проживання у готелі.

Для комфортного проживання, готелі окрім пропозиції номерів повинні надавати згідно категорії, спеціалізації, роз­мірів тощо, певний обсяг додаткових послуг. Незалежно від функціональних характеристик, будь-яке готельне підприєм­ство повинно ставити перед собою головну мету — упродовж усього терміну перебування в ньому гостей наблизити умови проживання клієнта до домашніх, створити умови для ефек­тивної роботи, відпочинку, розваг. У готелях з високим рів­нем обслуговування обов'язковими є бізнес-центр, бюро об­слуговування, оздоровчий центр, послуги з пропозиції авто­транспорту та ін. Додаткові і супутні послуги також є важ­ливими у забезпеченні доходів готелів. Частка доходів від пропозиції додаткових послуг може сягати 30\%.

Раціонально побудований процес обслуговування гостей, професійність персоналу — це своєрідні інвестиції на перс­пективу у готельному бізнесі, адже згодом вони окупляться фінансово під час повторного візиту клієнтів, можливо їхніх родичів, знайомих приваблених позитивним відгуком про на­лежний рівень сервісу.

Четверта фаза гостьового циклу пов'язується з повним розрахунком клієнта за проживання і надані додаткові платні послуги. При остаточному розрахунку необхідно перевірити точність рахунку, переглянути разом з клієнтом відповідність всіх нарахувань за термін його перебування у готелі. Необ­хідно завжди звернути увагу гостя перевірити правильність нарахування суми. Якщо була допущена помилка, необхід­но внести відповідні зміни і вибачитись перед клієнтом. Під­твердженням правильності рахунку є підпис клієнта.

Завершальна фаза гостьового циклу в окремих готелях пов'язується з трансфером гостей на вокзал. Запровадження цієї послуги у готельному бізнесі стимулюватиме гостей по­вторно відвідати засіб розміщення завдяки комфортності, ін­дивідуальному підходу в процесі надання послуг.