Материал: Готельний бізнес: теорія та практика - Навчальний посібник (Мальська М. П.)


Список використаних джерел

Про туризм: Закон України // Відомості Верховної Ради. — 1995. — № 31. — С. 241.

Про стандартизацію та сертифікацію: Закон України // Стан­дартизація, сертифікація і якість. — 1997. — № 6. — С. 12.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: За­кон України від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради Украї­ни. — 2000. — № 36. — С. 299.

Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг: Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сер­тифікації від 27 січня 1999 р. № 37. — Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 1999 р. за № 236/3529.

Правила користування готелями і аналогічними засобами роз­міщення і надання готельних послуг, затверджені наказом Держав­ної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 р. № 19.

Про затвердження форм державної статистичної звітності з пи­тань туризму та інструкцій щодо їх заповнення: Наказ Державного комітету статистики України від 4 березня 1998 р. № 96. — Зареєстро­вано в Міністерстві юстиції України 19 березня 1998 р. за № 182/2622.

Про затвердження Правил користування готелями та надання готельних послуг в Україні: Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству та Державного комітету України по туризму від 10 вересня 1996 р. № 77/44. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 1996 р. за №№ 531/1556.

ДСТУ 3230 — 95 «Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення».

ДСТУ 3498 — 96 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форми та опис».

 

ДСТУ ІСО — 9004-2-96 «Управління якістю та елементи сис­теми якості. — Ч. 2: Настанови щодо послуг».

ДСТУ 3413 -96 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції».

ГОСТ 28681.2 — 95 «Туристко-экскурсионное обслужива­ние. Туристские услуги. Общие требования».

ГОСТ 28681.4 — 95 «Туристко-экскурсионное обслужива­ние. Классификация гостиниц».

Агеева О.А. Туристические фирмы и гостиницы, бухучет и налогообложение. — М.: Современная экономика и право, 2000.

Агеева О.А., Акуленок Д.Н., ВасильевН.М., ВасянинЮ.Л. и др. Туризм и гостиничное хозяйство / Учебник для вузов. — М.: Тан-дем-Экмос, 1999. — 346 с.

Агафонова Л.Г., Агафонова О.С. Туризм, готельний та рес­торанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулю­вання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ун-т тури­зму, економіки і права. — К.: Знання України, 2002. — 352 с.

Азар В., Туманов С. Экономика туристського рынка. — М.,

1998.

Александрова А.Ю. Международный туризм / Учебное посо­бие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2001.

Байлик С.И. Гостиничное хазяйство. Проблемы, перспекти­вы, сертификация / Учебное пособие: 2-е изд., пере раб. и доп. — К.: Дакор, 2006. — 288 с.

Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма / Учеб­ное пособие. — М.: Финансы и статистика, 1999.

Банько В.Г. Будівлі, споруди, обладнання туристських ком­плексів та їх експлуатація / Навчальний посібник. — К.: Центр ін­формаційних технологій. — 2006 — 292 с.

Биржаков М.Б. Введение в туризм. — СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 2000.

Бичківський Р. Управління якістю / Навчальний посібник. — Львів: «Львівська політехніка», 2000.

Богалдин-Малых В.В. Маркетинг и управление в сфере ту­ризма и социально-культурного сервиса: туристические, гостинич-но-ресторанные и развлекательные комплексы. Учебное пособие. — М.: Издательство Московского психолого-социального института;

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — 560 с.

Бойцова М., Піроженко О. Усе про облік та організацію го-тельного бізнесу. — Харків: Фактор, 2005. — 232 с.

Борисова Ю.Н и др. Менеджмент гостиничного и ресторан­ного обслуживания. — М.: РИБ «Турист», 1997.

Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес: учет, нало­ги, маркетинг, менеджмент. — М.: Книжный мир, 2001. — 165 с.

Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприим­ства / Пер. с англ. — М.: Аспект Пресс, 1995. — 382 с.

Василина С.И. Организация и управление гостеприимством: Монография. — Симферополь: Таврия, 2004. — 158 с.

Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический биз­нес. — М.: Феникс, 2003. — 348 с.

Волков Ю. Ф. Экономика гостиничного бизнеса. — М.: Фе­никс, 2003. -384 с.

Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания. М.: Феникс, 2003. — 384 с.

Воронкова Л.П. история туризма: Учебное пособие. М. — Воронеж, 2001.

Гостиничный и туристический бизнес / Под ред. проф. А.Д. Чудновского — М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАН­ДЕМ», изд. ЭКМОС, 1998. — 352 с.

Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме / Учебное пособие. — М.: ПРИОР, 1998. — 144 с.

Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме / Учебное пособие. — Минск: Эконопресс, 1998. — 400 с.

Ефимова О.П., Ефимова Н.А., Олефиренко Т.А. Экономика гостиниц и ресторанов / Учебное пособие: Под ред. Н.И. Кабушки-на. — 3-е изд., стер. — М.: Новое знание, 2006. — 392 с.

Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туристский терминологиче­ский словарь. — М.: Советский спорт, 1999.

Іванова Л.О. Маркетингові можливості сучасного готельно­го бізнесу в Україні. — Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1997. — 286 с.

Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма / Учебник для студ. вузов спец. «Экономика и управление социально-культурной сферой». — 3-е изд., испр. — Минск: Новое знание, 2002. —

409 с.

Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и рес­торанов: Учебник для студ. спец. «Экономика и управление со­циально-культурной сферой» вузов. — 4 изд., стер. — Минск: ООО «Новое знание», 2003.

Карсекін В., Ткаченко Т. Проблеми розвитку готельного гос­подарства в Україні // Економіка України. — 1997. — № 9.

Квартальнов В.А. Иностранный туризм. — М.: Финансы и статистика, 1999.

Квартальнов В.А. Туризм / Учебник. — М.: Финансы и ста­тистика, 2000.

Коган Т.Л., Бабуцкий Л.Я. Экономика, организация и пла­нирование гостиничного хозяйства. — К.: Вища школа, 1980. —

70 с.

Котлер Ф., Боуэн Д., Майкенз Д. Маркетинг. Гостеприимст­во. Туризм / Пер. с англ. Под ред. проф. Р.Б. Ноздревой / Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 1063 с.

Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторан­ного господарства / Навчальний посібник. — К.: Федерація проф­спілок України. Інститут туризму, 1997. — 173 с.

Лесник А.Л., Смирнова М.Н. Стратегии конкуренции в гос­тиничном бизнесе. — М.: Талер, 2001. — 544 с.

Лук 'янова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Муніч І.М. Уніфіковані тех­нології готельних послуг / За ред. проф. В.К. Федорченка. — К.: Вища школа, 2001. — 237 с.

Лукьянова Л.Г., Цыбух В.И. Рекреационные комплексы: Учебное пособие / Под общ. ред. В.К. Федорченко. — К.: Вища школа., 2004. — 346 с.

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспек­ти) — 2-е вид., перероб. та доп. — К.: Альтерпрес, 2003. — 436 с.

Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного об­служивания / Учебник для начального профессионального образо­вания. — М.: Академия, 2002. — 208 с.

Мальська М.П., Худо В.В. Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності / Навчальний посібник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. — 314 с.

Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літерату­ри, 2004. — 272 с.

Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика / Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури,

2007. — 424 с.

Менеджмент туризма: Туризм как обьект управления / Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 302 с.

Мунін Г.Б. Особливості та напрями вдосконалення фінансо­во-операційного аналізу діяльності готельного бізнесу // Форму­вання ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. — 2003. — №10. — С. 108-114.

Мусакин А.А. Малый отель: с чего начать, как преуспеть. Со­веты владельцам и управляющим. — СПб.: Питер, 2007. — 320 с.

Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: ме­неджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Київський на­ціональний ун-т культури і мистецтв. — К.: Центр Навчальної Лі­тератури, 2003. — 346 с.

Обов'язкова сертифікація туристичних та готельних послуг в Україні / Довідник. — К., 1997.

Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник / Под ред. А.Л.Лесника, А.В.Чернышева. — М.: Издательский дом «Альпина», 2001. — 3 тт.

Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). — М.: ОАО НПО: Экономика, 2000. — 207 с.

Пандяк І., Мальська М. Особливості використання інформа­ційних систем у туристичній індустрії України // Матеріали Міжнар. науково-практичної конф. «Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців» — Бердянськ. -2005. — С. 5-6.

Пандяк І.Г., Мальська М.П. Сучасний стан та тенденції роз­витку готельної індустрії в Україні // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. географ. — Тернопіль. — 2006. — Вип. 1. — С. 82-87.

Пандяк І.Г., Мальська М.П., Гаталяк О.М. Основи форму­вання механізму конкурентних переваг в управлінні якістю готель­них послуг // Вісник нац. ун-ту "Львівська політехніка». — Львів. — 2007. — Вип. 579. — С. 516-519.

Пандяк І.Г. Сучасний стан та проблеми розвитку інфрастру­ктури ділового туризму в Україні // Вісник Львів. ун-ту. Сер. гео­граф. -Львів. -2007. — Вип. 34. — С. 183-189.

Пандяк І.Г. Ринок малих форм у готельному бізнесі: проб­леми становлення і розвитку // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. — Львів. -2008. — Вип. 35. — С. 275-279.

Пандяк І.Г. Сучасний стан та проблеми розвитку бізнес-готелів в Україні // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Міжнародні відноси­ни. — Львів. -2008. — Вип. 24. — С. 224-230.

Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готель­ного підприємства / Навчальний посібник. К.: Центр навчальної лі­тератури, 2007. — 344 с.

Ресторанне господарство і туристична індустрія в ринкових умовах: Зб. наук. праць / Київський національний торговельно-еконо­мічний ун-т. / Відп. ред. М.І. Пересічний. — К.: КНТЕУ, 2003. — 304 с.

Ресторанне господарство і туристична індустрія в ринкових умовах: Зб. наук. праць / Київський національний торговельно-еконо­мічний ун-т. / Відп. ред. М.І. Пересічний. — К.: КНТЕУ, 2004. — 208 с.

Роглев Х.И. Некоторые мысли по поводу развития гостинично­го бизнеса // Ресторанный и гостиничный бизнес. — 2004. — № 1.

Роглєв Х.И. Основи готельного менеджменту / Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2005. — 408 с.

Самарцев Е.В. Типы тарифов в американских гостиницах и принципы их формирования // Гостиничный бизнес. — 2000. —

№ 2. — С. 22-27.

Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація та управління якіс­тю / Підручник. — К.: Либідь, 1993.

Сенин В.С. Организация международного туризма. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 400 с.

Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизне­се. — М.: ЮристЪ, 2003. — 224.

Соловьев Б.Л., Толстова Л.А. Менеджмент гостеприимст­ва. — М.: РИБ «Турист», 1997.

Стадник А.А. Технология приема и обслуживания туристов в гостинице: Обобщение зарубежного опыта. — М.: ВШТГ, 1995.

Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания тури­стов / Учебное пособие. — 3-е изд., перераб и доп. — М.: Изда­тельский дом «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. — 352 с.

Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного госпо­дарства і туризму / Навч. посіб. — К.: КНТЕУ, 2005. — 179 с.

Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала гостинич­ного комплекса. 2-е изд. — М.: Финпресс, 2000. — 203 с.

Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. А.Д. Чудновско-го. — М. Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», ЭКМОС, 2003. — 447 с.

Туризм в Україні / Статистичний бюлетень. — К.: Держін-фотур, 2005.

Туризм в Україні / Статистичний бюлетень. — К.: Держін-фотур, 2006.

Уокер Джон Р. Введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 463 с.

Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посіб. / За редакцією члена-кор. НАН України, д.е.н. проф. Доругунцо-ва С.І. — К.: Ліра-К, 2005. — 520 с.

Устименко Л.М., Афанасьев І.Ю. Історія туризму / Навчаль­ний посібник. — К.: Альтер-прес, 2005.

Худолій Л.М., Мунін Г.Б. Управління якістю як один із голо­вних важелів конкурентноздатності готелю // Формування ринко­вих відносин в Україні: Збірник наукових праць. — 2002. — № 17.

Федорченко В.К., Мініч І.М. Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг. — К.: КІТЕП, 1999.

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні / Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 2002. — 195 с.

Шаповал Г.Ф. История туризма. — Минск.: ООО «Новое знание», 1999.

Шаповал М.І. Основи стандартизації управління якістю і сер­тифікації. — К.: УФІМБ, 2000.